ФУНИС (Федерация на университетските синдикати)абв

            Федерацията на университетските синдикати е синдикална организация с нестопанска цел, доброволно обединяваща автономни синдикати на университети, синдикални организации на другите учебни заведения над средното образоване и синдикални организации на структури в областта на висшето образование.

            Федерацията на университетските синдикати е вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на СГС под № 1095, том 17, стр.72, по ф.д. 11729/1993 г. Този устав е приет на Учредителния конгрес на Федерацията на Университетските синдикати на 16 май 1992 година в зала „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство – гр.София и е допълнен и изменен от втория конгрес, проведен на 14 юни 1994 година в гр.Велико Търново, от четвъртия редовен конгрес, проведен на 24 април 1999 година в София, от петия редовен конгрес, проведен на 1.03.2002 година в София и от Шестия редовен конгрес, проведен на 2.04.2005 година в Пловдив.

Федерацията на университетските синдикати, наричана за краткост в този устав ФУНИС, е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.17 и чл.18 от ЗЮЛНЦ /ДВ бр.81/2000 и допълнен/.

ФУНИС е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Федерацията на университетските синдикати е независима от политически партии и организации, от органи на държавната власт и от организации на работодатели и се ръководи единствено от волята на своите членове, от конституцията на Република България, законите на страната и своя Устав.

Седалището на ФУНИС е в гр.София, община „Студентски град“ бл.10.

Съюзът притежава собствен знак и печат.

ФУНИС осъществява своите задачи като:

·         Предлага на органи и институции, които имат право на законодателна инициатива, проекти за необходими нови закони и други нормативни актове и/или изменения в съществуващото законодателство и нормативна уредба;

·         Води преговори и сключва споразумения с държавни институции, работодатели и техните организации;

·         Организира и провежда солидарни протестни действия, включително и стачки, съгласно законите на Република България;

·         Провежда собствена социална и професионално-квалификационна дейност, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;

·         Предлага свои програми и изисквания при формирането и осъществяването на професионалната и социална политика.

Висш ръководен орган на Федерацията е Федералният конгрес, който се провежда на четири години. Между два конгреса дейността на Федерацията се ръководи от Управителен съвет. Оперативно-консултативен орган на Управителния съвет е Изпълнителното бюро.

            В рамките на ШУ „Епископ Константин Преславски“ има две синдикални организации на ФУНИС – една на територията на университета в гр.Шумен и една на територията на ДИКПО – Варна като структурно звено на университета. Първата от тях е най-голямата в рамките на ФУНИС. Числеността й в различни периоди варира от 200 до над 300 души. От края на 2014 година председател на организацията е проф. д-р Росен Алексиев. Председател на синдикалната организация в ДИКПО – Варна е доц.д-р Дориета Чакърова. Двете синдикални организации на ФУНИС работят в дух на толерантност, уважение и разбиране с ръководството на университета, другите синдикални организации на неговата територия и несиндикалните членове, работещи в ШУ „Епископ Константин Преславски“.

            Основните форми и дейности на синдикалната дейност на организациите на ФУНИС в ШУ „Епископ Константин Преславски“ са:

·         Срещи;

·         Разговори и обсъждания;

·         Участие в комисии;

·         Подготовка на материали;

·         Участие в обучителни семинари;

·         Организация на краткотраен и дълготраен отдих на синдикални членове и членове на техните семейства;

·         Организация и съдействие за здравно обслужване на членовете на ФУНИС;

·         Участие и съдействие при решаване на жилищни проблеми на синдикалните членове;

·         Осигуряване на трудово-правни консултации;

·         Участие в местни, национални и международни синдикални прояви;

·         Осигуряване на пълна прозрачност и достъп до информация по организационни и финансови решения на ръководството на организацията и други;

·         Организация и провеждане на екскурзии в страната и чужбина.

     Организациите на ФУНИС при ШУ „Епископ Константин Преславски“ традиционно са активна страна в подготовката и подписването на колективния трудов договор между работодателя, в лицето на Ръководството на университета и синдикалните организации ФУНИС, ВОН към КНСБ и КТ „Подкрепа“. В него са максимално детайлизирани всички въпроси на взаимоотношенията между страните по договора, което гарантира удовлетворително решаване на синдикалните проблеми и осигуряване на комфортна атмосфера за синдикална и професионална дейност.

  Синдикалистите на ФУНИС в Шуменския университет изразяват активно позицията си по отношение на касаещи ги законодателни и финансови събития в университета и страната, като пенсионното и материално осигуряване, бюджетните субсидии, ЗРАСРБ, Стратегия за развитие на висшето образование в Република България.  

   Членуването в организациите на ФУНИС при ШУ „Епископ Константин Преславски“ е не само възможност и сигурност. Ежедневното неформално обсъждане на получените социални придобивки, както и незабравимите спомени от проведените в последните години екскурзии до забележителни обекти в страната и чужбина говорят за желана активност и съпричастност.