КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Списък на проектите, финансирани през 2017 г. от бюджетната субсидия на ШУабв

І. ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Име на проекта

Ръководител на проекта

1.

Език – реч – комуникация (втори етап)

РД-08-110/ 06.02.2017 г.

доц. д-р Димитър Попов

2.

Шумен – център на българската и византийската сфрагистика

РД-08-111/ 06.02.2017 г.

доц. д-р Иво Топалилов

3.

Език, медии, култура във взаимодействие

РД-08-112/ 06.02.2017 г.

доц. д-р Нели Митева

4.

Война и общество

РД-08-113/ 06.02.2017 г.

проф. д-р Росица Ангелова

5.

Изкуството в урока

РД-08-114/ 06.02.2017 г.

доц. д-р Калина Йочева

6.

Езиковата личност в контекста на националното и универсалното

РД-08-115/ 06.02.2017 г.

проф. д-р Елена Стоянова

7.

Културни концепти на славянството

РД-08-116/ 06.02.2017 г.

проф. д.ф.н. Денка Кръстева-Петрова

8.

Градът: памет и медии

РД-08-117/ 06.02.2017 г.

проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева

9.

Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език

РД-08-118/ 06.02.2017 г.

гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

2ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

Проект

Ръководител

10.

Юбилейна научна конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби”

РД-08-79/ 03.02.2017 г.

доц. д-р Венета Янкова

11.

Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2017 г.

РД-08-108/ 06.02.2017 г.

проф. д-р Веселин Панайотов

12.

Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“

РД-08-109/ 06.02.2017 г.

доц. д-р Тодор Тодоров

ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Проект

Ръководител

1

Изследване и конструиране на самодуални кодове

РД-08-68/02.02.2017

Доц. д-р РадкаРусева

2

Стохастично моделиране в икономиката

РД-08-96/06.02.2017

Доц. д-р Павлина Йорданова

3

Изследванеповедението на безжичнисензорни мрежи и тяхната сигурност

РД-08-97/06.02.2017

Доц. д-р Александър Милев

4

Надеждност, ефективност и безопасност на интегрирани в единнаинформационна среда комуникационни и компютърни системи и мрежи

РД-08-101/06.02.2017

Гл. ас. д-р Христо Параскевов

5

Ньотеровата задача за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер

РД-08-104/06.02.2017

Проф. д.н. Иво Михайлов

6

Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

РД-08-105/06.02.2017

Доц. д-р Лиляна Каракашева

7

Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор

РД-08-119/06.02.2017

Доц. д-р СвиленТонев

8

Теория на операторите, аналитични функции и хетерогенни среди 

РД-08-120/06.02.2017

Доц. д-р Галина Борисова

9

Генератори на псевдослучайни числа и странниатрактори

РД-08-121/06.02.2017

Проф. д.н. Борислав Панайотов

10

Модели и приложения на дълбокото машинно обучение  винтелигентни системи

РД-08-122/06.02.2017

Проф. д-р Найден Ненков

11

Матрични уравнения в теория на управлението

РД -08-123/06.02.2017

Доц. д-р Вежди Хасанов

12

Компютърнасигурност и защита на информация

РД-08-124 / 06.02.2017

Гл. ас. д-р Красимир Кордов

ІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Проект

Ръководител

1.

Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията

РД-08-98/06.02.2017 г.

Проф. д.х.н. Валерий Христов

2.

Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя

РД-08-125/06.02.2017 г.

Доц. д-р Ася Драгоева

3.

Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите

РД-08-93/03.02.2017 г.

Доц. Д-р Росица Давидова

4.

Изследване на физични процеси в микро- и макро- космоса

РД-08-102/06.02.2017 г.

Доц. д-р Нина Архангелова

5.

Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти

РД-08-80/03.02.2017 г.

Проф. д-р Валентин Велев

6.

Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България

РД-08-103/06.02.2017 г.

Доц. д-р Димитър Владев

7.

Комуникацията като фактор за развитието на туризма

РД-08-92/03.02.2017 г.

Доц. д-р Тодорка Кабакчиева

2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

Проект

Ръководител

1.

XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017”

РД-08-65/01.02.2017 г.

Доц. д-р Петинка Галчева

ІV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Тема на проекта

Ръководител на проекта

1.

Българското образование в контекста на новата нормативна уредба

РД-08-82/03.02.2017 г.

проф. д-р Светлозар Петков Вацов

2.

Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура.

РД-08-83/03.02.2017 г.

доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

3.

Изкуство – традиции – иновации.

РД-08-84/03.02.2017 г.

проф. Валери
Христов Чакалов

4.

Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници.
РД-08-85/03.02.2017 г.

гл.ас. д-р Росица Петрова Михайлова

5.

Иновации в социалната педагогика.

РД-08-86/03.02.2017 г.

доц. д-р  Зейнур Муталиб Мустафа

6.

Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности.

РД-08-87/03.02.2017 г.

доц. д-р Гергана Кирилова Събева

7.

Образователни технологии.

РД-08-88/03.02.2017 г.

доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

8.

Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта

РД-08-89/03.02.2017 г.

гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова

2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

Тема на проекта

Ръководител на проекта

1.

Музикална работилница – студентски художествено-творчески дейности.

РД-08-81/03.02.2017 г.

доц. д-р Дарина Георгиева Василева

V. ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Проект

Ръководител

1.

Програмиране на микроконтролери в развойна среда Arduino

РД -08-78/03.02.2017 г.

доц. д-р Чавдар Николаев Минчев

2.

Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи

РД-08-90/03.02.2017 г.

доц. д-р Антон Янков Антонов

3.

Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства

РД-08-66/01.02.2017 г.

доц. д-р Пламен Михайлов

4.

Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електроенергетика)

РД-08-77/03.02.2017 г.

гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов

VІ. КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

 

Проект

Ръководител

1

Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професио­нална реализация

РД-08-106/ 06.02.2017

доц. д-р Живка Стоянова Илиева

2

Информационни системи и математи­чески модели – възможност за повиша­ване качеството на преподаване

РД-08-107/ 06.02.2017

проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

VІІ. ДИКПО – ВАРНА

1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Проект

Ръководител

1.

Интегративността в обучението

РД-08-126/06.02.2017

Гл. ас. д-р Марияна Минчева-Ризова

VIII. Общоуниверситетски проекти за 2017 г.

Проект

Ръководител

1.

Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет - практикоприложни аспекти

РД-08-94/06.02.2017

доц. д-р Снежана Бойчева

2.

Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.)
РД-08- 95/06.02.2017

доц. д-р Стефка Петкова-Калева