Проекти, финансирани от други министерства и институции с участието на преподаватели от ШУабв

 

Проекти, финансирани от други министерства и институции с участието на преподаватели от ШУ -  2018 г.

Проект

Участници от ШУ

1.

Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на ССА, Номер: ПОЗМ 235/ССА.

Финансираща институция: Сескостопанска академия

Период на изпълнение: 2017-2020 г.

 

Доц. д-р Веселин Александров Арнаудов

3.

Шумен – зеленият град, финансиран по Програма „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България - 2018 – 14.

Период на изпълнение: Х.2018-IX.2019.

проф. д-р Димчо Захариев Иванов

4.

Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен.

Финансираща институция: Сескостопанска академия

Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

Период на изпълнение: 2017-2020 г.

 

Участник от ШУ: гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева

 

5.

№ НИХ-394 Естетически и образователни проекции на кинодидактиката. Фонд Научни изследвания, Бургаски университет „Асен Златаров“, 2018.

доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

6.

Постановка на авторизирана пиеса за деца „Шуменските музиканти и разбойниците“, проект, финансиран от Общински фонд „Култура“ – Шумен

 

Ръководител: Марияна Христова Венкова

доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова -участник

7.

Проект R.O.L.E.S. Project – Roma Opportunities for Leadership, Education and Success III/ "Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III".

Водещ партньор: Фондация „Арете“. Партньори: Фондация „Америка за България“,  ШУ „Епископ Константин Преславски“  и др.

 

Участник: доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

9.

Проект на Обф „Култура“ – „Пътуване във времето“ – ІХ 2017 – V 2018

 

Ръководител: гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

10.

Проект на СНЦ „Работилница за изкуство“ – „Приказни измишльотини“ -  януари – май 2018

 Ръководител: гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

11.

Проект на СНЦ „Работилница за изкуство“ – „Да изградим Заедно бъдещето на децата ни - І“ – ІХ – ХІІ 2018

 

Ръководител: гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

12.

Проекта программа «Наука и образование за интелигентен растеж» Проект BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“. Организиране и провеждане на специализирани обучения за докторантите, студентите и преподавателите на СУ. Позиция: Лектор. Период 2017-2018 г.

 

проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – участник/лектор/

13.

Участие на български литературоведи в XI международен симпозиум, посветен на Иво Андрич (Херцег Нови, Черна гора) и представяне на преведения на български език Андричев роман „На слънчевата страна“ (Белград, Сърбия)”,финансиран по програма „Мобилност” на НФК, 2018.Договор № 117-2-15/01.06.2018г.РУ, участници проф. Е. Борисова ШУ, проф. Св. Игов ПУ, доц. Л. Миндова БАН, Кадрие Джесур Истанбулски университет ; Място на реализация на проекта: Херцег Нови (Черна гора) и Белград (Сърбия)

 

Участник: проф. д-р Евдокия Боянова Борисова

14.

ОП РЧР Схема BG05М90Р001-1.016 „Ваучери за заети лица“ Обучение по професия библиотекар, период: 2017/2018г.

Участник: доц. д-р Т. Димитрова /лектор/

 

15.

Проект „Helping Ourselves Prevent Exploitation“ (HOPE), 2017-2019 Кофинансиране от Програма „Дафне“ на Европейския съюз;

 

Гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов

16.

2018-2020 Проект „Детска къща в квартала“ (Овластяване на семейства и общност в грижата за ранно детско развитие), Финансиране: „ОАК”;

 

Гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов