Проекти, финансирани по национални научни програми на МОНабв

 

Проекти, финансирани по национални научни програми на МОН

Проект

Участници от ШУ

1.

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС.

Водеща институция Софийски университет "Св. Климент Охридски",

Консорциум по Национална програма за научни изследвания - "Информационните и Комуникационните Технологии в Науката, Образованието и Сигурността - ИКТвНОС".  СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, ШУ „Епископ Константин Преславски“ , БУ „Професор д-р Асен Златаров“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, РУ „Ангел Кънчев“, МУ-София, ТУ-Варна, Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Период на изпълнение: 2018 – 2020 г.

Финансиране за целия период на програмата: 3 150 000 лв.

 

Финансиране за ШУ: 134 400 лв.

 

Координатор за ШУ: проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Участници: 23 преподаватели, 5 докторанти, 6 постдокторанти: проф. дмн Иво Михайлов Михайлов, проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов, проф дн Наталия Христова Павлова, проф. дн Борислав Панайотов Стоянов, проф. д.х.н. Иван Петков Бангов, проф. д.н. Жанета Николова Савова-Ташева, проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев, проф. д-р Найден Вълков Ненков, доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов – постдокторант, доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева, доц. д-р Павлина Калчева Йорданова, доц. д-р Радка Пенева Русева, доц. д-р Радостина Петрова Енчева, доц. д-р Румяна Стойкова Златева – постдокторант, доц. д-р Нели Стойчева Димитрова, доц. д-р инж. Александър Петров Милев, гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева, гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов – постдокторант, гл. ас. д-р Милена Николова Иванова – постдокторант, гл. ас. д-р Иван Славейков Иванов – постдокторант, гл. ас. д-р Делян Христов Сърмов, ас. д-р Емине Мехмед Караташ – постдокторант, ас. Михаела Димитрова Тодорова - редовен докторант в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, ас. Севдалина Маринова Георгиева – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, ст. преп. Божидар Стоянов Стоянов, ст. преп. Емануил Стоянов Стоянов, ст. преп. Росица Пенчева Христова, ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динкова

Ертан Мустафа Гелдиев – задочен докторант в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Стефан Валериев Върбанов – докторант на друго място, преп. Цветелина Росенова Иванова – млад учен, преп. Тоня Петрова Матева – самост. докторант в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, .хон. ас. Недялко Румянов Димитров – млад учен, ас. Милен Димов Павлов

 

2.

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) 2018-2020

Консорциум по Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото“ - СУ „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ТУ-София и ШУ „Епископ Константин Преславски“

 

Финансирането на Програмата се извършва от Министерството на образованието и

науката

Период на изпълнение: 2018 – 2020 г.

Общ бюджет на програмата – 1 600 000 лв.

Бюджет за ШУ: 104 860 лв.

Координатор за ШУ: проф. д-р Веселин Панайотов

Участници: 14 преподаватели, 6 докторанти, 16 студенти

1.       проф. д-р Евдокия Борисова, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

2.       проф. д-р Пламен Шуликов, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

3.       доц. д-р Десислава Чанкова Иванова, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

4.       доц. д-р Стефан Маринов Минков, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

5.       доц. д-р Иво Симеонов Топалилов, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

6.       доц. д-р Тодор Райчев Тодоров, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

7.       доц. д-р Константин Трендафилов Константинов, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”           

8.       доц. д-р Теодор Божидаров Стойчев, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

9.       гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

10.    гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

11.    гл. ас. д-р Анета Маринова Тихова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

12.    гл. ас. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова, ФХН, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

13.    д-р Даниел Руменов Пенерлиев – директор на Регионалния исторически музей - Шумен

14.    д-р Йорданка Николова Москова, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Докторанти

15.    Радостина Николаева Ташева – редовен докторант в докторска програма Журналистика (Журналистика и Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени науки и информационни технологии

16.    докторант Невена Иванова Георгиева – редовен докторант в докторска програма Българска литература (Стара българска литература), ШУ              

17.    докторант Радостина  Георгиева Благоева - Археология (Средновековна българска археология), ШУ — Археологически  музей – Велики Преслав

18.    докторант Тихомир Иванов Тихов - Археология (Средновековна българска археология), ШУ

19.    докторант Христо  Стефанов Христов - История на България (История на Българското възраждане), ШУ

20.    докторант Станислава Цанкова Цанева - История на България (Средновековна българска история), ШУ

21.    Докторант Станислава Иванова Попова -  (Теория и история на литературата), ШУ 

22.    маг. Ирена Оник Каспарян, „Семиотика на културата“, ШУ,

23.    маг. Диан Георгиев Тодоров, „Семиотика на културата“, ШУ,

24.    маг. протодякон Александър Василев Нешев – Археология, ШУ

25.     маг. Мария Стаматова, :M Редакторство и коректорство ШУ

26.    маг. Стела Генчева, МП Фотография и реклама, (ШУ)

27.    маг. Снежана Генчева, М Фотография и реклама (ШУ)

28.     маг. Мая Цанева, МП Археология  (ШУ)

29.    Мая Георгиева Господинова, маг. програма Културноисторическо наследство и туризъм.   

30.     Пламен Димитров Пеев – II Археология, ШУ

31.     Вергил Димитров Вергилов, - II БФ, ШУ

32.     Силвия Георгиева Петрова - II БФ, ШУ

33.     Галина Кирчева Гурбанова – II БФ, ШУ

34.     Мариела Атанасова Данчева - II БФ, ШУ

35.     Валентина Кулева – III БФ, ШУ

36.     Мустафа Мустафов - (ШУ)

 

3.

Национална програма Млади учени и постдокторанти

Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

Младите учени и постдокторантите трябва да работят в: приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.; тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България; в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

Срокът за изпълнение на програмата е три години, 2018-2020

Включени ВУ и институции както следва: 1) Химикотехнологичен и металургичен университет – София, 2) Българска академия на науките, 3) СУ „Св. Климент Охридски", 4) Медицински университет – София, 5) МУ-София, 6) ТУ-София, 7) Лесотехнически университет – София, 8) Университет по хранителни технологии – Пловдив, 9) Медицински университет – Пловдив, 10) ТУ-Варна, 11) Селскостопанска академия, 12) Аграрен университет – Пловдив, 13) Тракийски университет - Стара Загора, 14) БУ „Професор д-р Асен Златаров“, 15) Медицински университет – Варна и ШУ „Епископ Константин Преславски

Срокът за изпълнение на програмата е три години: 2018-2020

Бюджет на програмата: 15 млн. лв. разпределени по 5 млн. лв. на година.

Стойност на проекта за ШУ за 2018 г.: 61 768 лв.

 

Координатор за ШУ: доц. д-р Екатерина Люцканова

Комисия за конкурса

Председател:  

доц. д-р Радостина Енчева

Членове:         

проф. дн Борислав Стоянов

проф. дн Наталия Павлова

доц. д-р Галина Борисова

доц. д-р Славена Стоянова

ас. Виктория Янакиева- млад учен, докторант