Международни проекти с прякото участие на ШУабв

Международни проекти с прякото участие на ШУ - 2018

Проект Участници

Проект № 2016/II-073  „45 лет русистике в Шуменском университете”

http://shu.bg/nauchni-zvena/rusistika/fond-mir

поФонд „Русский мир“, Русия

период на изпълнение: 2017-2018

бюджет: 2880 евро

 

Ръководител: проф. д-р Елена Стоянова

Участници от ШУ:

проф. д-р Т.Чалъкова

проф. д-р В.Аврамова

доц. д-р А. Николова

доц. д-р Ст. Калева

ст. преп. Хр. Христова.

 

По проекта работят преподаватели, докторанти и студенти от Катедрата по руски език

 

Project № VG-SPS-14-001559-3

 „Schools: FutureLabs” (Училищата: бъдещи лаборатории) -   http://www.sflabs.eu/

по: програма Erasmus+

период на изпълнение: 2016-2017

водеща организация:  Гьоте Институт Mюнхен, Германия  

тип на активност на ШУ в проекта: Шуменският университет участва в проекта чрез ДИКПО-Варна в консорциум с партньори от 11 образователни институции от Гърция, Полша и Румъния, включващи Гьоте Институт, Институт Сервантес, Министерство на образовението и културата на Испания, Атинския университет, както и държавни и частни училища с изучаване на немски и испански езици.

Финансиране за ШУ: 28,828 евро

 

Контактно лице за ШУ: доц. д-р Иванка Камбурова

Участници от ШУ:

гл. ас. д-р Ирина Иванова

 доц. д-р Нели Митева.

 

 

EU Project № 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP (2016-3556)

„ Football3 for respect” - http://www.streetfootballworld.org/project/football3-respect

 

по: програма Erasmus+

период на изпълнение: 2016-2017

Координатор: STREET FOOTBALL WORLD GGMBH, Берлин, Германия

ръководител на проекта: Луи Мустакас 

Очаквани резултати: разработване на ръководство по футбол 3; разработване на обучителен курс по футбол 3; провеждане на кампания по футбол 3 в училищата в Шумен и събиране на данни за ефективността на предложената методика

 

финансиране за ШУ: 14 200 eвро

 

тип на активност на ШУ в проекта: ШУ е в консорциум собразователни институции и неформални сдружения от Великобритания, Франция, Италия, Чехия, Унгария, Ирландия, Германия: Sfw (Germany), SARI (Ireland), MSIS (Poland), Oltalom (Hungary), Red Deporte (Spain), Sport 4 Life UK (United Kingdom), Shumen University (Bulgaria), Balon Mundial (Italy), CAIS (Portgual), Albion in the Community (United Kingdom), FARE (United Kingdom), Sport dans la ville (France), RheinFlanke (Germany), INEX (Czech Republic) - partners; Coordinator Sfw (StreetFootballWorld)

 

Координатор за ШУ: проф. д-р Ст. Базелков

Участници от ШУ:

преп. Крум Минев

преп. М. Базелков

гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева

Проект № VG-IN-BY-17-36-035544 „CRADLE: Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Educationhttp://www.cradleproject.eu/2017/11/20/creating-activity-designed-langua...

 

по: програма Erasmus+ K2 Strategic Partnership

период на изпълнение: 2016-2017

 

Водеща организация: Гьоте Институт, Мюнхен, Германия.

Бюджет:  18 884 евро

 

тип на активност на ШУ в проекта: ШУ се ангажира да организира:

 1. Тридневен национален курс за обучение/квалифиакация на учители и да подготви допълнително 50 учители , като използва смесеното обучение на Cradle (това ще послужи да се тества тази смесена версия)
 2. Уъркшоп с 50 училищни директори и представи методологията на Cradle, курса за обучение/квалификация на учители, инструментариума и доклада за оценка, както и Препоръките за практическо приложение. Ще бъде дискутирано прилагането на методологията в училищата;
 3. Уъркшоп с 50 души персонал и обучаеми от организациите за обучение на преподаватели/ Целта ще бъде: (1) да се представи методологията на Cradle, Курсът за обучение на учители, Инструментариумът и резултатите от пилотните програми (2) да се тества приложението на Курса за квалификация на учители по Cradle в академична среда. (3) да се дискутират възможностите, изискванията за акредитация (4) да се обсъдят други действия за улесняване на интегрирането на методологията.
 4. Уъркшоп с 25 неправителствени организации и политици, които са активни в областта на образованието (начално, чуждоезиково, предприемачество) на местно, регионално и /или национално ниво.

 

 

Контактно лице за ШУ: доц. д-р Иванка Камбурова

Участници от ШУ:

 гл. ас. д-р Ирина Николова Иванова

(изследовател, отговарящ за интелектуалните резултати)

 гл. асистент д-р Елена Колева (технически сътрудник)

Йорданка Ангелова (счетоводител).

 

Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

"Equal Sport For All" (ESFA) Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese, disabled persons etc.) -http://www.equalsports.eu/bg/project/

 

Agreement number: 2016-3719/001-001: Call EAC/A04/2015 – Round 2

 

водеща организация: Medical School, Patras, Greece

 

Партньори: Centro Universitario Sportivo di Padova, Italy, University Sports Center of Palermo, Italy, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti, Pescara, Italy, UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Spain, Health Exercise and Activity Therapy EMA Interventions CIC, HEAT, Birmingham, England, Association “Halcyon”, Nafpaktos Grees, Rijeka Sports Association, Croatia

тип на активност на ШУ в проекта: партньор

Период за изпълнение: 36 м. 2017-2019 г.

Бюджет на проекта: 468,723 eвро

 

Финансиране за ШУ: 47 234 евро

 

 

Координатор за ШУ: проф. д.и.н. Г. Колев

Участници от ШУ:

проф. д-р Стефан Христов Базелков

гл. ас. д-р Пламен Петков - координатор работен пакет

доц. д-р П. Кожухарова - мениджмънт на качеството, изследовател

проф. дпн Надежда Йорданова

доц. д-р Теодора Симеонова

гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова

гл. ас. д-р Теодора Игнатова

гл. ас. д-р Чавдар Стойчев

 преп. Северин Акерски

преп. Мартин Базелков

Мариана Маринова Паскова   - РП1 задача 3: финансов мениджмънт

Ергиджан Осман Алиндер – Исмаилова - административен изпълнител    

Анка Каменова Стоянова – технически изпълнител

 

 

                                                                             

Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP  - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and  Violence Incidents, (2015-2016)

 

The project is co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events

Project Website: http://iris-sport.eu/      


Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and  Violence Incidents - IRIS, (2015-2016) е проект по програма Erasmus +

 

Шуменският университет е партньор на проекта в консорциум с още 5 образователни институции от Гърция, Унгария, Финландия, Испания.

Целите на проекта са:
 • разработването на иновативна учебна програма, която ще включва набор от подходящи образователни инструменти за превенция и подпомагане на ученици/млади спортисти при инциденти, свързани с дискриминация;
 • дизайн и разработване на електронна платформа за дистанционно обучение, където се предлага асинхронно и синхронно обучение чрез мултимедийно учебно съдържание, достъпно за всички заинтересовани учители по физическо възпитание и спорт и треньори;

Mногоезичната обучителна платформа на проекта осигурява на крайните потребители достъп до учебни ресурси (тематични учебни модули и инструменти) за превенция и справяне с расизма, дискриминацията и насилието. Тя е достъпна в сайта на проекта на гръцки, унгарски, английски, испански, финландски и български език.

По проекта ще бъдат обучени над 40 бъдещи и настоящи учители. В него участват 8 преподаватели от ШУ.


IRIS новинарски бюлетини: №1 │ №2 │ №3 │ №4 │ №5

IRIS Брошура │ IRIS плакати: №1 │ №2 │ IRIS програма ноември 2016 │ Покана за безплатно е-обучение


Project  - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP- GEOTHNK ,“Semantic pathways for building a spatially-thinking society”, (2013-2016)

 

 

Geothnk - Seminar

Базова анкета

Анкета за студенти

Анкета за обратна връзка

 
 
GEOTHNK Семантични пътища за изграждане на общество, мислещо пространствено е многостранен проект по хоризонтална програма КА3 (Информационни и комуникационни технологии) на Програмата за учене през целия живот (LLP) с водещ партньор Атинския национален технически университет. - http://www.geothnk.eu/index.php/bg/# - (2014-2016 г.)

В консорциума са включени 8 образователни институции от Гърция, Люксембург, Румъния, Австрия, Холандия и България. Участници от ШУ са 8 преподаватели.

GEOTHNK е европейска инициатива, която предлага научно обоснована, технологично устойчива и организационно издържана рамка за развитието на нови обучителни пътища в традиционните сектори на образованието и в неформалните обучителни ситуации.

Цел на проекта е да предложи методически подход, който позволява интердисциплинарна организация и семантично свързване на знание. В резултат от дейностите по протекта: 1. Е развита педагогическа мрежа, която въвежда необходими стратегии за развитието на иновативен обучителен подход за ефективно пространствено мислене. 2. Създадени са обучителни GEOTHNK пътища. 3. Развита е отворена, съвместна образователна среда, Платформата на GEOTHNK.

За учениците и студентите проект GEOTHNK предложи възможност да бъдат включени в иновативни обучителни дейности с педагогически структурирани и отлично изградени обучителни пространства с разширения в социалните комуникативни мрежи. Елементи от методиката, апробирана по проекта, са включени в учебните програми на специалностите Астрономия, Физика, Физика и биология, Биология и география, Математика и информатика. За учителите, менторите и студентите GEOTHNK предлага също педагогически "plug, share and play" Web - базиран интерфейс и социална мрежа за разпространение на най-добри практики и за намиране на взаимна подкрепа. Модулният подход и иновативните способи, които пресичат границите на формалните и неформалните методи за обучение, насърчават безпроблемното вграждане на многобройни общо-достъпни образователни ресурси в класната стая.

По проекта са проведени 25 семинара, в които взеха участие над 250 студенти и 20 преподаватели и учители от страната. Разработени са над 50 сценария и са представени  повече от 200 обучителни компонента в платформата на проекта (http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/geothink-community-400866 ).

Издадено е ръководство за потребителите - «Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии», което е представено на страницата на ШУ: (shu.bg/projects/eu-programi ).


Memory Boxes: a Garden of Reminiscenceпроект по програмаУчене през целия живот, секторна програма „Грюндвиг“, 2012-2014

 

“Memory Boxes: A Garden of Reminiscence” е международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, Водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

Участници в проекта бяха 13 преподаватели и над 60 студенти от ШУ. Дейностите включваха изследване на сетивната памет на отделните общности, на етнокултурни специфики на игровите практики и др. модели на съхраняване на културната памет. За студентите-участници това беше свързано с изработване на меки умения за работа в екип, за изпълнение различни проектни задачи, прилагане на интердисциплинарен подход към изследване на културни обекти и др., които те да използват в бъдещата си работа. Издадени бяха методически пособия с материали, които подпомагат интеркултурното общуване.


Project – PATHWAY - SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2014)

“PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” е проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2014)

В проекта ШУ участва в консорциум с 26 образователни институции от 16 страни. От страна на ШУ участват 4 преподаватели.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на обучението по природни науки и математика чрез широкомащабно прилагане на образователни дейности, базирани на метода IBSE (Inquiry Based Science Education)  в 16 европейски страни в училищна среда, в научни и изследователски центрове и в центрове за обучение на учители.

Като краен резултат проектът «Pathway» предлага:
 • стандартизиран подход за обучение по природни науки чрез проучване, очертаващ инструктивни модели, които ще помогнат на учителите да организират ефективно своето преподаване;
 • серия от методи за мотивиране на учителите да прилагат в класните стаи дейности и техники, базирани на проучване;
 • достъп до уникален набор от образователни ресурси и преподавателски практики, които са доказали своята ефективност в обучението чрез проучване и които разширяват ограниченията на преподаването в класната стая;
 • създаване на ядро от експерти по метода IBSE (Inquiry Based Science Education), които ще споделят най-добрите практики;
 • разпространяване на система от указания сред образователната общност за по-нататъшно изследване и проучване на предимствата на метода IBSE;
 • систематични проверки на предложените методи и дейности за идентифициране на влиянието им в контекста на ефективността и ефикасността.

В платвормата на проекта са качени над 300 образователни материала от българските участници. 10 от нашите разработки са публикувани в ръководството на най-добрите практики.

Издадено е ръководство за потребителите «Пътят към обучение чрез проучване Ръководство за учители» качено на страницата на ШУ: ( shu.bg/projects/eu-programi).


Project – 510276-LLP-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD-skills, “ LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies”, (2011-2013)

LD-skills website

"LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students’ key competencies" (Развитие на умения за дидактическо проектиране за подобряване ключовите компетенции на учениците) е проект по програма Учене през целия живот (LLP) (2011-2013)

Проектът се разработва от Консорциум, който включва 6 институции от България, Гърция, Белгия, Германия, Австрия и Турция (2008-2010) и е наследник на проектите COSMOS (2006-2008) и Learning@CERN.

Целта на проекта е да има положително въздействие върху развитието на уменията на учениците  за решаване на проблеми чрез насърчаване на използването на проблемно-базиран подход и подход на обучение чрез проучване. Това се постига чрез разработена рамка за обучение на учители за това, как да създават планове не само чрез предоставяне на примерни решения на проблемите, които възникват в ежедневната практика, но  и за ефективно планиране на уроците във връзка с образователни принципи, които могат да подобрят уменията за решаване на проблеми на учащите се. Следват се препоръките в доклада на Rocard относно образованието по природни науки в Европа чрез използването на подходите за проблемно-базирано обучение и обучение чрез проучване, в които то се определя като важно, тъй като способства за повишаване на интереса и мотивацията  на учениците.

По проекта е осъществено обучение на учители, как да променят настоящите си преподавателски практики като се вземат предвид стратегии за проблемно-базирано обучение и обучение чрез проучване. В повече от 20 семинара са взели участие над 220 учители от страната.


Проект COSMOS An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning. Партньорите в проекта са 15 от 9 страни: Гърция, Великобритания, Швеция, България, Германия, Франция, Австрия и Финландия.

Ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии


Проект „EMIL“ по линия на програмата SOCRATES – подпрограма COMMENIUS 2.1. „Европейска модулна програма за интеркултурно обучение на начални учители“

Европейска мрежа – немски език като чужд

Програма за езикови асистенти по програма КОМЕНСКИ

Международен изследователски и квалификационен проект на Европейската комисия SOKON 512331 Marie Curie „Самоорганизация на колоидни системи в ограничен обем”, който е с активното участие на доц. д-р Жана Ангарска от Катедра „Обща химия”.


 OPTIMALE – Оптимизиране на обучението на професионални преводачи в многоезична Европа

OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe) Project №177295-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA е проект, който обединява усилията на 65 партньорски организации от 28 страни по подготовката на специалисти-преводачи на (писмен превод). От българска страна в него участват Пловдивският университет „П. Хилендарски“ и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ – 40 студенти и преподаватели. Сред бенефициентите на проекта са студентите от магистърска програма Лингвистика и превод на Шуменския университет.

В резултат от дейностите по проекта е закупен софтуерен продукт TRADOS, разработени са два учебни курса: „Професията преводач“ и „Компютърен превод“, които са включени в учебния план на магистърска програма „Лингвистика и превод”. 


Coaching Skills for Adult Education “COACH4U” (Project No: 540273-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP) - Проект по секторна програма „Грюндвиг“ на Програмата за учене през целия живот (LLP) с водещ партньор Wandsworth Council, London, UK.

„Coaching Skills for Adult Education “COACH4U” е проект по секторна програма „Грюндвиг“ на програмата за учене през целия живот (LLP) с водещ партньор Wandsworth Council, London, UK. (2013-2015) 

Проектът „Коучинг умения за специалисти в обучението за възрастни” (COACH4U) е разработен в партньорство с образователни институции от Швеция, Испания, Кипър и Полша. От ШУ участват 3 преподаватели. В рамките на проекта са разработени методики, които да се приложат в обучението на възрастни с оглед на техните нужди. Интерактивните учебни програми и методи ще бъдат пилотирани и разпространени сред организации, участващи в обучението на възрастни в Европа посредством електронната платформа на проекта.


 Schools: Future Labs

Международен проект Schools:Future Labs (Училищата: бъдещи лаборатории)  VS-SPS-BY-14-001559-3 се осъществява по програма Erasmus+, с координатор Гьоте-Институт Мюнхен, Германия. Шуменският университет участва в проекта чрез ДИКПО-Варна в консорциум с партньори от 11 образователни институции от Гърция, Полша и Румъния, включващи Гьоте Институт, Институт Сервантес, Министерство на образовението и културата на Испания, Атинския университет, както и държавни и частни училища с изучаване на немски и испански езици. Времетраенето на проекта е три години - от 2014 до 2017.

Целта на проекта е разработване и прилагане на иновативна интегрирана образователна методология, съчетаваща изучаването на природо-математически дисциплини и чужд език (STEM/ CLIL) в средното училище. Дейностите по проекта включват разработване и пилотиране на методологията и нейното приложение и апробация, изготвяне на обучителен курс за учители, както и на система от методически материали и урочни планове под формата на отворени ресурси със свободен достъп. Със средствата на проекта са закупени мобилни лаборатории за ползване от училищата-участници. Анализът на резултатите показва повишен интерес и успеваемост на учениците по дисциплините от природо-математическия цикъл и по чужд език.