Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“абв

 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Бенефициент – Министерството на образованието и науката.

Шуменският университет е партньор с бюджет в размер на 931 132.35 лева.

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА

доц. д-р Константин Константинов

водещ функционален експерт

054/830 495/ вътр. 104

konstantinov_k_t@yahoo.com

Мариана Паскова

експерт,  финансово-счетоводно обслужване

054/830 478,

054/830 495/ вътр. 235

m.paskova@shu.bg

Мариела Великова

технически изпълнител

054/830 495/ вътр. 103

m.ivanova.1977@abv.bg

Веселина Иванова

технически изпълнител

054/830 773,

054/830 495/вътр. 267

vessi1@mail.bg

http://shu.bg/sites/default/files/drugi/praktiki.pngОфициална страница на проект "Студентски практики" -> http://praktiki.mon.bg/sp/

 

            ЦЕЛИ

-  Да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

-  Да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

-  Да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

-  Да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

-  Да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

-  Да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

-  Да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

 

            ИЗИСКВАНИЯ

-  Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма;

-  Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика;

-  Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник;

-  Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

           

            ДЕЙНОСТИ

            Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики:

-  Проучване и анализ на състоянието;

-  Разработване на методика, материали и програми;

-  Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики;

-  Провеждане на обучение за функционални експерти;

-  Провеждане на обучение за функционални експерти.

            Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики:

-  Реализация на информационни кампании сред обучаващи организации;

-  Набиране на обучаващи организации;

-  Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели;

-  Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда;

-  Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики;

-  Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики

 

            УЧАСТНИЦИ

-  „Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;

-  „Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;

-  „Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;

-  „Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;

-  „Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;

-  „Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН.

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ