КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“абв

 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Бенефициент – Министерството на образованието и науката.

Шуменският университет е партньор с бюджет в размер на 1 217 512.90 лева.

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА

Водещ функционален експерт
доц. д-р Константин Трендафилов Константинов  054/830 495, в. 104 К1/105 k.konstantinov@shu.bg
Педагогически факултет
проф. д-р Стефан Христев Базелков - функционален експерт 054/830 365, в. 208 К2/06а s.bazelkov@shu.bg
преп. Христина Коларова-Василева - функционален експерт 054/830 365, в. 160 К2/220 h.vasileva@shu.bg
Илияна Георгиева Петрова - технически изпълнител  054/830 339 К2/203 pf@shu.bg
Калина Иванова Алексиева - технически изпълнител  0898 663 685 К2/305а k.aleksieva@shu.bg
Факултет по хуманитарни науки
доц. д-р Цветана Георгиева Иванова - функционален експерт 054/830 495, в. 253 К1/209 ts.ivanova@shu.bg
Ани Георгиева Ангелова - технически изпълнител 054/830 773 К1/115а a.angelova@shu.bg
Факултет по технически науки
гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков - функционален експерт 054/830 495, в. 191                       0899 377 696 К3/401 c.cankov@shu.bg
Миглена Йорданова Труфчева - технически изпълнител 054/830 495, в. 159 К3/412  ftn@shu.bg
Факултет по природни науки
доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев -функционален експерт  054/830 495, в. 258 0895 439 393 К1/401 m.penerliev@shu.bg
Вергиния Величкова Василева-Тодорова - технически изпълнител   054/830 495, в. 125  К1/307 fpn@shu.bg
Факултет по математика и информатика
гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов - функционален експерт 054/830 495, в. 112 К3/210 miroslav.hristov@shu.bg
Радостинка Асенова Адамидовска - технически изпълнител  054/830 495, в. 150 К3/202 r.adamidovska@shu.bg
Колеж-Добрич
доц. д-р Божанка Раднева Байчева - функционален експерт 058/602 778 Корпус А/202 b.baycheva@shu.bg
Павлета Иванова Масларска - технически изпълнител  058/602 778 Корпус А/202 p.maslarska@shu.bg
Технически изпълнители
Златка Евгениева Енчева - технически изпълнител/ Информационен център 054/832 106 К1/ Информационен център z.encheva@shu.bg
преп. Веселина Радева Иванова - функционален експерт за ШУ 0899 155 800 К1/115в v.ivanova@shu.bg
Мариела Любчева Великова - технически изпълнител за ШУ  054/830 495, в. 103 0882 885 755 К1/113 m.velikova@shu.bg
Мариана Апостолова Петева - технически изпълнител/Застраховки  054/830 495, в. 168 0899 901 915 К3/108 m.peteva@shu.bg
Стоянка Въчкова Стоянова - технически изпълнител/Деловодство 054/830 495, в. 234 К1/124 st.stoyanova@shu.bg
Експерти финансово-счетоводно обслужване за ШУ
Мариана Маринова Паскова - ръководител ФСО 054/830 495, в. 235 К1/117 m.paskova@shu.bg
Наталия Веселинова Найденова - ръководител ОЧР 054/830 495, в. 215 К1/115б nataly@shu.bg
Анка Каменова Стоянова 054/830 495, в. 227 К1/213б ani@shu.bg
Дияна Димитрова Донева 054/830 495, в. 227 К1/213б d.doneva@shu.bg
Силвия Венкова Михайлова-Радославова 054/830 495, в. 273 К1/213а s.mihaylova@shu.bg
Йорданка Маринова Тодорова 054/830 495, в. 273 К1/213а y.todorova@shu.bg

 

http://shu.bg/sites/default/files/drugi/praktiki.pngОфициална страница на проект "Студентски практики" -> http://praktiki.mon.bg/sp/

СЪОБЩЕНИЕ:

Към 29.06.2018 г. поради изчерпване на отпуснатите бройки за практическо обучение и във връзка с крайния срок за приключване на проект „Студентски практики – Фаза 1“ ШУ „Епископ Константин Преславски“ не приема договори за провеждане на практическо обучение по Проекта.

            ЦЕЛИ

-  Да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

-  Да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

-  Да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

-  Да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

-  Да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

-  Да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

-  Да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

 

            ИЗИСКВАНИЯ

-  Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма;

-  Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика;

-  Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник;

-  Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

           

            ДЕЙНОСТИ

            Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики:

-  Проучване и анализ на състоянието;

-  Разработване на методика, материали и програми;

-  Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики;

-  Провеждане на обучение за функционални експерти;

-  Провеждане на обучение за функционални експерти.

            Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики:

-  Реализация на информационни кампании сред обучаващи организации;

-  Набиране на обучаващи организации;

-  Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели;

-  Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда;

-  Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики;

-  Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики

 

            УЧАСТНИЦИ

-  „Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;

-  „Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;

-  „Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;

-  „Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;

-  „Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;

-  „Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН.

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ