Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"абв

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

Бенефициент – Министерството на образованието и науката.

Шуменският университет е партньор с бюджет в размер на 1 336 540.80 лева.

ЕКИП НА ПРОЕКТА

проф. д-р Русанка Петрова водещ функционален експерт 054/830 495/вътр. 160 rpetrova@fmi.shu-bg.net
гл. ас. д-р Константин Константинов функционален експерт   konstantinov_k_t@yahoo.com
Силвия Драганова счетоводно обслужване 054 830 478, 054 830 495/вътр. 235 sidraganova@shu-bg.net
Севгинар Динчерова Ибрям технически изпълнител 054/830 350 rector@shu-bg.net

 

 

Официална страница на проект "Студентски практики"

http://praktiki.mon.bg/sp/

 

Схемата “Студентски и ученически парктики” включва:

 • • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
 • • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
 • • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.

Предвидено е:

 • Включването на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри – ученици и студенти. 
 • • Проектът се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България;
 • • Практическо обучение по проекта трябва да проведат 62 700 студенти;
 • • Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева.
 • • В проекта могат да участват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти на МОН;
 • • За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено от един студент в реална работна среда в рамките на 240 часа;
 • • След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.;
 • • Студентите имат право да се включат в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение като бакалавър и само веднъж като магистър. 
 • • За целите на изпълнението и управлението на процеса по реализация на студентските практики е разработена уеб-базирана система, в която се извършват основните дейности по:
 • • набиране на работодатели и ментори;
 • • публикуване на свободни позиции за практическо обучение;
 • • осигуряване на процеса на кандидатстване за практическо обучение от студентите;
 • • набиране на преподаватели за академични наставници;
 • • и др.
   

В уеб-базираната система ще бъдат достъпни още:

 • • модули за е-обучения – въвеждащи обучения на наставници и ментори;
 • • модули за е-обслужване – електронни формуляри, договори за практическо обучение, методически и обучителни документи, отчетни и други документи, справочни данни за контрол на извършените практически обучения и др.;
 • • модули за е-удостоверяване на проведената практика – отчети от страна на наставника и ментора, оценка за проведеното обучение, сертификати за завършена практика и др.
 • • модули за персонализация – с индивидуални профили на студентите, работодателите и висшите училища.
 • • Като работодатели по двата проекта имат право да се регистрират всички стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, търговски дружества, обучителни организации и други юридически лица с дейност в Република България;
 • • Достъпът и регистрацията на работодателите е напълно свободен, безплатен и отворен чрез уеб-системата;
 • • Чрез нейните уеб-модули работодателите могат да регистрират собствен профил в системата, в който да публикуват описание на организацията си, профили на позициите, за които се предоставя практика, изискванията си и др.
 • • Регистрацията студенти в уеб-системата е напълно безплатна като първоначалните данни за тях ще бъдат въведени от съществуващите информационни регистри на МОН;
   

 Специфики при студентите:

 • • На етап регистрация студентите могат да създадат свой профил, в който да представят накратко себе си, да публикуват документи (автобиография, сертификати за умения, уверения за студентско положение и др.);
 • • С профила си те ще могат да кандидатстват за обявените от работодателите свободни позиции за практическо обучение;
 • • Системата ще филтрира и насочва студентите към свободните позиции в тяхната област на обучение.
   

По проекта ще бъдат създадени и изпробвани в реална среда и достъпни онлайн:
методически материали – напр. програма за практическо обучение, отчетни и оценъчни формуляри;

учебни помагала за обучение на студенти, академични наставници от ВУ и ментори от организациите-работодатели;

аналитични доклади за проведените практически обучения с препоръки към МОМН, висшите училища и работодателите;

обработена статистическа информация за проведените практически обучения по ВУ, включени сектори, специалности, работодатели.