ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"абв

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

Бенефициент на проекта – Шуменски университет

Стойност на проекта: 241 063,79 лв.
Начало на проекта: 28.05.2013 г.
Край на проекта: 31.10.2014 г.
 

http://shumenconnect.com/

ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител на проекта доц. д-р Живко Жеков  jekovj@shu-bg.net
Координатор на проекта доц. д-р Труфка Димитрова trufkatd@abv.bg
Финансист на проекта Силвия Драганова sidraganova@shu-bg.net
Ключов експерт 1 доц. д-р Борислав Стоянов  borislav.stoyanov@shu-bg.net
Ключов експерт 2 Петър Ганчев АДЕКО България  
Технически сътрудник Пламенка Христова plam@shu-bg.net

Цели на проекта

Проектът имаше за цел подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез укрепване на връзките между образователните институции и научноизследователския сектор, от една страна, и бизнеса, от друга. Основен партньор по проекта беше Адеко България ЕООД. http://www.adeccobulgaria.com/bg/

Специфични задачи:

  • - обследване на актуалното състояние и настоящите потребности на пазара на труда;
  • - определяне на направленията, при които практическото реализиране на обучените кадри е най-неадекватно спрямо реалните работни условия;
  • - изграждане и укрепване на връзките между Университета и потенциалните работодатели;
  • - актуализиране на учебните програми в резултат на събраната и анализирана информация и на установените контакти с бизнеса;
  • - установяване на трайно партньорство между Университета и представителите на бизнеса за осигуряване на реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса.

Дейности по проекта

  1. Анализ на изискванията и потребностите на пазара на труда и определяне на приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието.
  2. Изграждане на пряка връзка между университетското ръководство и представители на работодателски организации и работодатели.
  3. Актуализиране на учебните програми в приоритетни специалности спрямо изискванията на пазара на труда.
  4. Апробиране на актуализираните учебни програми.

Резултати

   В дейностите по изпълнение на проекта са включени 29 работодатели, представители на различни фирми, с които са подписани споразумения за сътрудничество и съвместна работа и е създаден консултативен борд на работодателите. Работните групи с експерти на Шуменския университет и членове на борда актуализираха 56 учебни програми в 20 специалности.
   Създадените трайни партньорства между академическата общност и представителите на бизнеса осигуриха реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса. Разработени са 12 методически ръководства, насочени към практическото овладяване на знания и умения.
   В рамките на проекта бяха организирани множество посещения на студенти в различни фирми и предприятия на територията на страната, за да се запознаят в реална работна среда със същността на дейностите, които трябва да умеят да изпълняват след приключване на обучението си. В проекта взеха участие 905 студенти.