ПРОЕКТBG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"абв

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Бенефициент по проекта: Шуменски университет

Стойност на проекта : 451 745.22 лв.

Начало на проекта: 04.10.2012 г.

Край на проекта: 30.09.2014 г.

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител на проекта

проф. д.т.н. Борислав Беджев  bedzhev@abv.bg

Координатори на проекта

проф. д-р Добромир Енчев

доц. д-р Вежди Хасанов

enchev@shu-bg.net

v.hasanov@fmi.shu-bg.net

Финансист на проекта

Йорданка Тодорова

danche59@abv.bg

Технически сътрудник

Миглена Труфчева  ftn@shu-bg.net

ЕКСПЕРТИ

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

проф. Добромир Енчев

enchev@shu-bg.net

проф. дхм Валерий Христов  vchristo@shu-bg.net

проф. д-р Драгомир Марчев 

d.marchev@shu-bg.net

проф. д-р Николай Узунов 

nick.uzunov@gmail.com

доц. д-р Жана Ангарска

angarska@shu-bg.net
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
доц. д-р Вежди Хасанов

v.hasanov@fmi.shu-bg.net

доц. д-р Радка Русева

russeva@fmi.shu-bg.net

доц. д-р Маргарита Василева margovasileva@gmail.com
доц. д-р Борислав Панайотов borislav.stoyanov@shu-bg.net
доц. д-р Александър Милев al_milev@fmi.shu-bg.net
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
проф. д.т.н. Борислав Беджев bedzhev@abv.bg
проф. д-р Иван Цонев tsonev@shu-bg.net
проф. дтн Христо Лалев  lalev1953@abv.bg
проф. д.ик.н. Андрей Андреев

andreev_an@yahoo.com

проф. д-р Георги Генов genov.g.b@abv.bg
доц. д-р Огнян Фетфов o_fetfov@abv.bg
доц. д-р Пламен Михайлов plamen_mi2@abv.bg
проф. д-р Стефан Желев jelevs@gmail.com
доц. д-р Жанета Савова – Ташева tashevi86@yahoo.com
гл. ас. д-р Тихомир Трифонов

trif.69@abv.bg

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТИ

Повишаване качеството на обучението и нивото на научните изследвания, осъществявани от докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки. Нарастване на мотивацията, развитие и обогатяване на материалните и информационните предпоставки за провеждане на научни и научно-приложни изследвания в посочените области.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Подкрепа на нови и започнали докторантури

   1. Създаване на условия и подходяща среда за осигуряване на високо качество на научните изследвания посредством:

  • - хабилитирани преподаватели с богат опит при планирането на научните разработки;
  • - специализирана апаратура, оборудване, софтуер, материали, преобразуватели, консумативи за експериментите и др.;
  • - достъп до тясно специализирани информационни ресурси и бази от данни.

   2. Насочване работата на докторантите към решаване на проблеми, водещи до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика;

   3. Повишаване мотивацията за разработване в срок и на високо ниво на дисертационните трудове чрез осигуряване на обучение в краткотрайни специализирани научни курсове и семинари и предоставяне на допълнителни финансови средства;

   4. Подкрепа на научната мобилност и на участието в научни мрежи, работещи върху значими научни и научно-приложни проблеми;

   5. Стимулиране на публикационната активност и представянето на резултати по дисертациите в международно признати списания и на престижни международни форуми (симпозиуми, конференции, семинари и др.).

Програми за развитие на постдокторанти и млади учени

   1. Създаване на условия и подходяща среда за осигуряване на високо качество на научните изследвания посредством:

  • - програми за обучение и повишаване квалификацията с участието на водещи специалисти в съответната научна област;
  • - специализирана апаратура, оборудване, софтуер, материали, преобразуватели, консумативи за експериментите и др.;
  • - достъп до тясно специализирани информационни ресурси и бази от данни;
  • - предоставяне на стипендии на докторантите.

   2. Насочване на творческата активност към решаване на задачи в помощ на бизнеса и изграждане на икономика, базирана на знанието;

   3. Развитие на научния потенциал за провеждане на задълбочени научни изследвания чрез стимулиране на обмена на добри практики чрез обучение в специализирани научни курсове, водени от утвърдени учени;

   4. Подкрепа на академичната мобилност и на участието в научни мрежи, работещи върху значими научни и научно-приложни проблеми;

   5. Стимулиране на публикационната активност и представянето на резултати по провежданите изследвания в международно признати списания и на престижни международни форуми (симпозиуми, конференции, семинари и др.);

   6. Изграждане на „Център на младия учен” в Шуменския университет.

 

РЕЗУЛТАТИ

 

   1. Беше модернизирана научната инфраструктура на ШУ „Еп. К. Преславски”, като бяха създадени 3 нови научноизследователски лаборатории.

   2. Бяха осигурени стипендии на 6 докторанти.

   3. Проведоха се 65 специализирани курсове, от които 10 езикови.

   4. Научните екипи реализираха над 250 научни публикации в страната и чужбина, финансирани по проекта.

   5. Бяха осъществени над 40 командировки, включително за участия в национални и международни научни конференции. Всички участници в проекта преминаха специализации.

   6. Пет докторанти защитиха дисертациите си, а 4 са отчислени с право на защита. Дванадесет млади учени бяха зачислени в докторантура. Трима постдокторанти получиха академичната длъжност „Доцент“.

   7. Бяха разработени и внедрени 27 нови модели, методики, материали, стоки и услуги в интерес на фирми от Северо-източния икономически регион на Р. България.

 

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

 

Факултет по природни науки

Млади учени

1. ас. Людмира Христова Нанева
2. ас. Диляна Стефанова Иванова
3. гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов
4. ас. Исмаил Ефремов Исмаилов
5. гл. ас. Ивайло Дианов Парушев
6. ас. Ивалена Живкова Вълчева - Георгиева

Постдокторанти

7. гл. ас. Нина Златкова Ченкова
8. гл. ас. д-р Дарина Христова Бъчварова
9. гл.ас.д-р Корнелия Спасова Йорданова

Факултет по математика и информатика

Млади учени

1. ас. Теодора Тихомирова Стоянова
2. ас. Петър Йорданов Петров
3. гл. ас. Милко Иванов Янков
4. гл. ас. Красимир Валентинов Харизанов
5. гл. ас. Боряна Христова Узунова-Димитрова –нова
6. ас. Красимир Митков Кордов – нов

Постдокторанти

7. гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянкова
8. гл. ас. д-р Светлана Желязкова Василева – Бояджиева
9. гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

Факултет по технически науки

Млади учени

1. ас. Пламен Борисов Дянков
2. ас. Петър Красенов Боянов

Постдокторанти

3. гл. ас. д-р Антон Янков Антонов

Докторанти

4. ас. Цветослав Станиславов Цанков
5. ас. Доника Величкова Диманова
6. ас. Филип Илиев Любомиров
7. ас. Евгени Гришев Стойков
8. Живко Василев Живков
9. Стефан Маринов Казаков