ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“абв

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Бенефициент по проекта: Шуменски университет

Стойност на проекта : 705 026.19 лв.

Начало на проекта: 29.10.2012 г.

Край на проекта: 29.10.2014 г.

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА

Ръководител на проекта

проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

rector@shu-bg.net

Координатор на проекта

проф. д.ф.н. Добрин Добрев

dobrin@shu-bg.net

Финансист на проекта

Силвия Драганова

sidraganova@shu-bg.net

Ключов експерти 1

проф. д – р Драгомир  Марчев

d.marchev@shu-bg.net

Ключов експерти 2

проф. д – р Иван Иванов;

ivanov1@gbg.bg

Технически сътрудник

Пламенка Христова

plam@shu-bg.net

Технически консултант

Тасин Тасинов

tyse@abv.bg

ЕКСПЕРТИ

проф. Добромир Енчев (Факултет по природни науки)

enchev@shu-bg.net

доц. Вежди Хасанов (Факултет по математика и информатика)

v.hasanov@fmi.shu-bg.net

доц. Николай Досев (Факултет по технически науки)

ndosev@abv.bg

доц. Пенка Кожухарова (Педагогически факултет)

p_kozhuharova@abv.bg

доц. Таня Вълкова (ДИКПО – Варна)

 febs@abv.bg

гл. ас. д-р Снежана Великова (Факултет по хуманитарни науки)

swelikova@abv.bg

гл. ас. Ивелин Иванов (Колеж – Добрич)

iwelin.ivanow@gmail.com

 

Официална страница на проект "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"

http://cdo.shu.bg/

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТИ

Модернизирането на съществуващия Център за дистанционно обучение на Шуменския университет има за цел да оптимизира процеса за осигуряване на бърз достъп за добиване на нови знания и умения от млади хора, които учат и работят едновременно, от майки с малки деца, от хората със специфични потребности и др.

Електронните форми за дистанционно обучение осигуряват достъп до учебно съдържание, характеризиращо се с динамика и възможност за самостоятелно планиране и разработване на гъвкави  учебни пътеки, съобразени с образователните потребности на обучавания. Прилагането им ще подобри професионалните умения и компетентностите на целевите групи.

Проектът ще позволи разработването на приложими учебни планове и програми за дистанционно обучение в системата на продължаващото образование (за квалификация и преквалификация на безработни, на специалисти с висше образование и др.).

Центърът за дистанционно обучение ще бъде обезпечен с необходимите квалифицирани преподаватели и експерти, с технологична и информационна инфраструктура, със софтуер и литература.

 

Предвижда се минимум 2000 студенти да се възползват от новите възможности за обучение.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

1. Дейности по организацията на дистанционното обучение (ДО) и цифровизацията му:

  • - обучение на преподавателския техническия и административния състав,  обвързан с изпълнението на проекта –  157 души;
  • - разработване на две методически ръководства за изготвяне на стандартизирани учебни компоненти и съставяне на електронни учебници и учебни помагала за курсове на ДО;
  • - разработване на седем учебни програми за електронни форми на ДО – една за ОКС “бакалавър”, четири за ОКС “магистър”, една докторска програма по журналистика и една за допълнително обучение за придобиване на професионална квалификация;
  • - разработване на електронни курсове/модули, тестове и др. електронни помагала за ДО – 356 модула в т.ч. 91 учебника
  • - провеждане на курсове/модули чрез електронни форми на ДО.

В проекта взеха участие 199 преподаватели, 2805 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 8 докторанти.

2. Дейности по обновяването на Центъра за дистанционно обучение:

  • - осъвременяване на хардуерната база;
  • - реконструкция и реновиране на инфраструктурата за администриране на електронния учебен процес.