ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС С ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ШУабв

ПРОЕКТИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020

 

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I

Проект BG051PO001-4.2.06 Студентски стипендии“ – III фаза

_______________________________________________________________________________

ПРОЕКТИ ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСФ НА ЕС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

ПРОЕКТBG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3.07-0002 "Студентски практики"