ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС С ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ШУабв

ПРОЕКТИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020

 

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I

Проект BG051PO001-4.2.06 Студентски стипендии“ – III фаза

2017

Проект

Участници

Международен проект F-08190.01.09 „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция

 

по: Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” (ЗОВ). (Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups).

 

водеща организация: Община Шумен

период на изпълнение:  2017-2019

финансиране: Обща стойност на проекта - 723 656 лева. От тях 533 682 лв. - швейцарско съфинансиране по линия на Българо-швейцарската програма за сътрудничество;  25 500 лева  - съфинансиране от Община Шумен, което представлява 10% от общата сума, предвидена за инфраструктурни дейности.

 

тип на активност на ШУ в проекта: партньор

Координатор за ШУ:

проф. д.и.н. Г. Колев

 

Участници от ШУ (4):

проф. д-р Н. Витанова

проф. дпн К. Марков

гл. ас. д-р Н. Колева

доц. д-р В. Кюркчийска

 

 

Project proposal author and film crew coordinator in a project funded under the measure BG MIRG SH-KB / 2-2.2 Protection of the environment in fisheries areas, in order to maintain their attractiveness, regenerating and developing of coastal fishing villages and preservation and development of natural and architectural heritage.;

Project "Mysterious neighbours - in order to protect reptiles and amphibians distributed in the territory of Shabla fishing area - Kavarna - Balchik.", Bulgaria

BG MIRG SHKB/22.2 Защита на околната среда в рибарските области, с  цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски  селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство. Проектно име "Тайнствените съседи"

Ръководител на проекта: Георги Георгиев от сдружение "Гетиа понтика"

тип на активност на ШУ в проекта: партньор

бюджет: 36 000 лв.

Участници  от ШУ (1):

проф. д-р Николай Начев