КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

ПОКАНА

Документация  за участие     в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.2  от ЗОП с наименование: "Доставка на компютърна техника с 5 (пет) обособени позиции"

Дата: 
вторник, June 17, 2014 - 12:30 to сряда, July 16, 2014 - 12:00

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за строително-ремонтни дейности по Корпус 1

Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Иизпълнение на строително-ремонтни дейности по фасадите на сградата на Корпус 1" по реда на глава Осма "а" от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

 

Протокол     на комисията за разглеждане и оценяване на офертите.

 

Договор  за строителство с определения изпълнител.

Дата: 
вторник, August 5, 2014 - 10:00

СЪОБЩЕНИЕ

Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ "Епископ К. Преславски" с регистрационен номер 9028753 в рубриката "ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ" на АОП от 29.04.2014г.

Дата: 
сряда, May 21, 2014 - 09:45 to петък, June 6, 2014 - 16:30

СЪОБЩЕНИЕ

Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен" с регистрационен номер 9028412 в рубриката "ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ" на АОП от 17.04.2014.

Дата: 
петък, May 16, 2014 - 09:15 to неделя, June 1, 2014 - 16:30

СЪОБЩЕНИЕ

Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ "Епископ К. Преславски" с регистрационен номер 9028662 в рубриката "ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ" на АОП от 25.04.2014г.

Дата: 
понеделник, May 12, 2014 - 13:15 to вторник, May 27, 2014 - 16:30

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на канцеларски материали

Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ "Епископ К. Преславски"

Дата: 
вторник, April 29, 2014 - 13:30 to понеделник, May 12, 2014 - 12:00

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на канцеларски материали

Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование:  "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ "Епископ К. Преславски"" по реда на глава Осма"а" от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Дата: 
петък, April 25, 2014 - 14:45 to четвъртък, May 8, 2014 - 12:00

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
петък, April 25, 2014 - 08:45 to понеделник, May 26, 2014 - 08:45

Заповед № РД-10-733/22.04.2014г.    за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Царев брод, Община Шумен, местност "Мезара".    

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на канцеларски материали

Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на гр. Шумен" по реда на глава Осма "а" от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл. 14,  ал.4, т.2 от ЗОП.

Дата: 
четвъртък, April 17, 2014 - 11:15 to сряда, April 30, 2014 - 12:00

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.04.2014г. от 15.00ч. в Корпус 1 ще се проведе заседание за отваряне на ценовите  оферти на участниците в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с наименование: "Периодични доставки на ваучери за храна за работещите в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич".

Дата: 
петък, April 11, 2014 - 12:00 to вторник, April 15, 2014 - 15:00

Страници