Полезни връзкиабв

 

Министерство на образованието и науката, „Стратегически документи”

Министерство на образованието и науката,  „Проекти на документи”

 Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”

Постановление на Министерския съвет № 15 от 30.05.2015 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда