ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА ШУабв

акад. проф. д.б.н. ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ

Виден учен-зоолог, оставил дълбока следа в българската наука със значими научноизследователски приноси в областта на биоразнообразието, морфологията, таксономията, биологията и екологията на сладководни, морски и паразитни едноклетъчни животни (протозои).

Академично слово –  "Животът в екстремните морски дълбини"

Снимки от церемонията

 

акад. проф. д.т.н. ИВАН ПОПЧЕВ

Водещ учен в сферата на автоматиката и информатиката с изключителни постижения в областта на теорията на управлението и на изкуствения интелект.

Академично слово – „Интернет на нещата и рисковете"

 

проф. ВЛАДИМИР ВАВРЖИНЕК

Заслужил чешки учен с изключителен принос в областта на българистиката  и медиевистиката, изследовател на делото на Кирил и Методий и старобългарските литературни паметници

Академично слово – „Борбата за славянска литургия във Велика Моравия на фона на събитията в България”

Снимки от церемонията

 

проф. д.м.н. КИРИЛ КИРЧЕВ

Виден български математик с международно признание и научен принос в областта на теорията на операторите, носител на академичната награда за математически науки  на БАН, професор с школа в Шуменския университет

Академично слово – “Устойчивост на нелинейни вълни”

Снимки от церемонията

 

проф. д-р ПАВЕЛ ПЕТКОВ

Изтъкнат български учен с международен авторитет в областта на германистиката,  професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, директор на Центъра за германски и европейски изследвания „ZEDES – Германикум”, член на Научния съвет на Института за немски език в Манхайм, един от основателите на Шуменския университет

Академично слово – “Исторически  преглед, проблеми и перспективи на германистиката в България”

Снимки от церемонията

 

акад. СВЕТЛИН РУСЕВ

Световноизвестен художник с изявен принос и изключителни постижения за утвърждаването и развитието на съвременната българска живопис, на българската култура и изкуство, с активна преподавателска дейност и международно признание

Академично слово – „Памет за Учителите“

 

проф. КРИСТИНЕ КАЙТЕЛ

Немски математик с високи постижения в областта на математическото образование и социалната практика на математиката. Заместник-ректор на Берлинския свободен университет, Германия

Академично слово – Teaching and/or Learning in Higher Education Institutions after the Bologna Contract – Constraints and Challenges

Академично слово – „Преподаване и/или учене във висшите училища след Болонския договор – ограничения и предизвикателства“

 

ИВАН СТАНЧОВ

Виден български дипломат и общественик, мениджър и финансист, филантроп с достоен принос в българския обществено-политически живот и благотворителна кауза с висока публична значимост

 

проф. МАРИН ЧОНЕВ

Музикален педагог и хоров диригент, създател на Представителния хор “Морски звуци” и Хора на варненските момчета, основател и президент на Международния майски хоров конкурс “Проф. Георги Димитров” и директор на Международния курс за диригенти на хорова и кантатно-ораториална музика

Снимки от церемонията

 

проф. ВЕНЕТА ВИЧЕВА

Виден български хоров диригент и музикант, основател на детски хор “Бодра песен”, диригент на Смесен хор “Родни звуци” – Шумен, професор по дирижиране в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Носител на високи награди в областта на музикалното изкуство

 

акад. проф. д.х.н. ПАНАЙОТ БОНЧЕВ

Световноизвестен учен с постижения в областта на аналитичната и координационната химия, дългогодишен преподавател в Шуменския университет и ръководител на Катедрата по химия. СУ „Св. Климент Охридски” и Българска академия на науките

 

проф.д-р ИМРЕ ТОТ

Световноизвестен унгарски палеославист с принос в популяризирането на старобългарската култура, чуждестранен член на Българската академия на науките. Университет “Йожеф Атила”, гр. Сегед, Унгария

 

проф. НОРБЕРТ РАНДОВ

Известен славист, изследовател и преводач на българска литература, защитил аспирантура в България. Преподавал старобългарска литература в университета “Хумболт” в Берлин.

 

проф. д.м.н. ПЕТЪР РУСЕВ

Известен математик, с научен принос в областта на математическия анализ, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “Паисий Хилендарски”, дългогодишен преподавател в Шуменския университет. Председател на Специализирания научен съвет по математика и механика при ВАК

 

проф. д.м.н. ГРОЗЬО СТАНИЛОВ

Виден математик в областта на геометрията и алгебрата, почетен член на Математическото дружество в Хамбург. Професор в СУ “Св. Климент Охридски”

 

проф. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ

Радиожурналист, радиоизследовател, основател на Катедрата по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски”, носител на наградата на БНР “Сирак Скитник” за цялостен принос в развитието на радиото

 

проф. ЕМИЛ БОЕВ

Учен-тюрколог, автор на редица монографии, учебници и изследвания в областта на турските, татарските и гагаузките езици, един от създателите на специалността „Турска филология“ в Шуменския университет. Професор в Центъра за източни езици и култури към СУ “Св. Климент Охридски”

 

проф. д.ф.н. БОРИС АНДРЕЕВИЧ УСПЕНСКИ

Известен семиотик, автор на значими трудове върху историята на руския литературен език и руската култура, професор в Московския държавен университет, Русия

 

проф. д.м.н. РАДОСЛАВ РАЙЧЕВ

Известен български специалист в областта на неврологията и невропсихологията, един от основателите на Катедрата по специална педагогика на Шуменския университет. Ръководител на Клиниката по неврология към ИСУЛ, София

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Известен български журналист, основател на първото българско частно радио с национален обхват – Дарик радио, председател на Съюза на българските национални електронни медии

 

доц. ТОДОР КОЛЕВ

Виден български актьор, носител на редица национални и международни награди,  преподавател по актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”

 

д-р ЛУИЗ ДРЮКЕ

Представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България, научен изследовател на организацията към Женевския университет. Член на редица чуждестранни академии

 

д-р ЖАН ДЮВЕРНУА

Френски богослов, латинист и специалист по римско право, изследовател на българските земи през римската и византийската епоха. Председател на Академията на науките в Тулуза, Франция

 

проф. УДО СИМОН

Немски математик с високи постижения в областта на афинната диференциална геометрия. Математически факултет на Техническия университет, Берлин, Германия

 

д-р АХМЕД ДОГАН

Български политик, основател и председател на Движението за права и свободи, кандидат на философските науки и научен сътрудник в Института по философия към Българската академия на науките

 

проф. д-р ЕКХАРД ВАЙЕР

Немски палеославист. Занимава се с проучване, издаване и популяризиране на старобългарското културно наследство и специално на произведенията на преславските книжовници от IX – X век. Преподавател във Факултета по славянски филологии в университета “Алберт Лудвиг”, гр. Фрайбург, Германия

 

проф. д-р АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА-ВУКОВА

Изявен специалист в областта на музикалната психология, педагогиката на ранното детство, изкуството за деца, дидактиката на висшето образование. Дългогодишен преподавател в Шуменския университет с активен принос за укрепването на неговия Педагогически факултет и на Колеж – Добрич.

 

проф. ПЕТЪР ПАШОВ

Виден български езиковед с приноси във всички областта на съвременния български език, езиковото образование и езиковата култура. Пръв зам.-ректор на Шуменския университет и пръв ръководител на Катедрата по български език. Професор по съвременен български език в СУ “Св. Климент Охридски”

 

чл.-кор. проф. д-р ТОДОР БОЯДЖИЕВ

Виден български езиковед със специални приноси в областта на българската диалектология, фонетика и лексикология, дългогодишен преподавател в Шуменския университет, негов ректор и ръководител на Катедрата по български език. Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Българска академия на науките.

 

проф. д.и.н. ТОТЮ ТОТЕВ

Виден български археолог, историк и теолог, един от основателите на специалностите "История", "Теология", "Археология" в Шуменския университет, дългогодишен преподавател и негов ректор

 

проф. д-р СТЕФАН МУТАФОВ

Заслужил изследовател в областта на специалната педагогика, един от деканите на Педагогическия факултет на Шуменския университет, създател и пръв ръководител на Катедрата по специална педагогика и социагогика. Тракийски университет, Стара Загора

 

проф. д.ф.н. ВЛАДИМИР ШКОДРОВ

Световноизвестен учен със забележителни постижения в областта на астрономията, дългогодишен преподавател в Шуменския университет и негов ректор. Директор на Института за обучение на докторанти на Българската академия на науките

 

проф. д.ф.н. ТОНЧО ЖЕЧЕВ

Един от най-значимите български учени, наричан последния енциклопедист в българската хуманитаристика, литературовед, изследовател на българското самосъзнание и на „страстите български“, тълкувател на българското духовно наследство и на българската същност. Член-кореспондент на Българската академия на науките

 

проф. СОНЯ РУВ-УВАЛИЕВА

Английски учен хуманитарист с принос в областта на педагогиката и на чуждоезиковото обучение. Кралски колеж, Лондон, Великобритания

 

проф. ТОЙОО АСАКАВА

Виден диригент с принос в изучаването и популяризирането на българската музика и на творчеството на Панчо Владигеров. Музикална академия, Токио, Япония

 

проф. д.ф.н. ВИКТОР ВАСИЛИЕВИЧ БИЧКОВ

Учен със значителен принос в областта на православната християнска естетика. Институт по философия към РАН, Москва

 

проф. д.ф.н. СТЕФАНА ДИМИТРОВА

Авторитетен специалист в областта на общото езикознание и на русистиката, дългогодишен ръководител на Катедрата по руски език в Шуменския университет. Българска академия на науките

 

проф. д-р ДЖОН ДЖЕЙН

Известен английски математик с принос в областта на взаимодействието между геометрични, набор от теоретично-топологични и измерително-геометрични свойства, организатор на Международната олимпиада по математика за студенти, провеждана в България от 1993 година насам. Професор по математика в Университетски колеж, Лондон, Великобритания

 

проф. д-р ХОРСТ ЛАНГЕ

Известен немски физик с принос в областта на оптичните свойства на полупроводниците. Хумболтов университет, Берлин, Германия

 

проф. д-р ХЕРВИГ АЛДЕНХОВЕН

Виден швейцарски теолог, доктор по богословие. Декан на Старокатолическия факултет при Държавния университет в Берн, Швейцария

 

акад. д.ф.н. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВИЧ ПАНЧЕНКО

Руски хуманитарист, литературовед славист, медиевист-културолог, историк на славянската цивилизация. Институт за руска литература, Санкт Петербург, Русия

 

проф. д.ф.н. ЗДЕНЕК УРБАН

Чешки българист и славист, литературен и културен историк, професор в Карловия университет, Прага, Чехия