КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Център за финансов анализабв

Консултативният център за финансови анализи (КЦФА) e постоянен помощен консултативен орган към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, създаден с решение на Академичния съвет. Центърът има  консултативни функции, като основната му цел е да осъществява постоянно наблюдение върху финансовите потоци към и от Университета и да представя обработена информация за финансовото състояние на Университета и основните му звена.

Основна дейност на Консултативния център за финансови анализи е да изготвя и представя на ръководството обработена информация и финансови анализи по изпълнението на бюджета на Университета и основните му звена.

Финансовите анализи, изготвяни от центъра, биват:

1.  Анализ на изпълнението на бюджета;

2.  Анализ на изпълнението на проекти;

3.  Специфични финансови анализи.

Консултативният център за финансови анализи може да прави предложения, да отправя препоръки, да предлага оздравителни мерки и други с цел оптимизиране и подобряване на финансовото и имущественото състояние на Университета и на неговите основни звена.