Академически съветабв

 Структурен състав:

Структурно звено Брой членове
ректор 1
ФХН 6
ФПН 5
ФМИ 4
ПФ 6
ФТН 3
Колеж - Добрич 1
ДИКПО - Варна 1
Админ. персонал 2
Студенти и   докторанти
6

 

АКТУАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

(мандат 2015 - 2019 г., след ОС на ШУ, проведено на 28.10.2016 г.,  и след 28.11.2016 г.)

 

проф. д.и.н. Георги Велков Колев - ректор и председател на академическия съвет

ФХН

проф. д-р Веселин Божков Панайотов

доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

доц. д-р Стефан Маринов Минков

доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева

доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

ФПН

проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

доц. д-р Петинка Радева Галчева   

доц. д-р Росица Цанкова Владева

проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

ФМИ

проф. д-р Димчо Костов Станков

доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева

доц. д-р Радостина Петрова Енчева

доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

ПФ

проф. Димитър Николов Чолаков

проф. д.ик.н Красимир Марков Марков

проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова

доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

ФТН

проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев

проф. д-р Иван Кръстев Цонев

проф. д-р Стефан Стайнов Желев

ДИКПО - Варна

проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева

Колеж - Добрич

доц. д-р Божанка Раднева Байчева

Администрация

Мануел Таквор Мануелян – пом.-ректор

Мариана Маринова Паскова – ръководител ФСО

Студенти

Ивайло Илиев Иванов – 4 курс ЕООС

Иванка Филипова Неделчева - 2 курс Социална педагогика

Марко Христов Колев - 4 курс, Математика и информатика       

Симеон Стефанов Симеонов – 4 курс Инж.логистика

Филиз Орханова Юсеинова – 3 курс ТФ с бизнес комуникация

Павлин Сашев Иванов - 2 курс, ОКС магистър, ред. об., РКССД