Академически съветабв

 Структурен състав:

Структурно звено Брой членове
Ректор 1
ФХН 6
ФПН 5
ФМИ 4
ПФ 6
ФТН 3
Колеж - Добрич 1
ДИКПО - Варна 1
Админ. персонал 2
Студенти и докторанти
6

 

АКТУАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

(мандат 2015 - 2019 г., след ОС на ШУ, проведено на 20.10.2017 г.)

 

проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Председател на АС и Ректор на ШУ
 
ФХН 
1. проф. д-р Веселин Божков Панайотов
2. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов
3. доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
4. доц. д-р Стефан Маринов Минков
5. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева
6. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров
 
ФПН 
8. проф. д.х.н. Валерий Христов Христов
9. проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
10. доц. д-р Петинка Радева Галчева  
11. доц. д-р Росица Цанкова Владева 
12. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова 
 
ФМИ 
13. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов
14. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева
15. доц. д-р Радостина Петрова Енчева
16. доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев
 
ПФ 
17. проф. Димитър Николов Чолаков
18. проф. д.ик.н Красимир Марков Марков
19. проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова 
20 проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова 
21 доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова
22 доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров
 
ФТН 
23. проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев 
24. доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов
25. проф. д-р Стефан Стайнов Желев
 
ДИКПО - ВАРНА
26. проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева
 
КОЛЕЖ - ДОБРИЧ
27. доц. д-р Божанка Раднева Байчева
 
АДМИНИСТРАЦИЯ
28. Мануел Таквор Мануелян – пом.-ректор
29. Мариана Маринова Паскова – ръководител ФСО
 
СТУДЕНТИ
30. Ивайло Илиев Иванов – 4 курс ЕООС
31. Иванка Филипова Неделчева - 2 курс Социална педагогика
32. Марко Христов Колев - 4 курс, Математика и информатика        
33. Симеон Стефанов Симеонов – 4 курс Инж.логистика
34. Филиз Орханова Юсеинова – 3 курс ТФ с бизнес комуникация
35. Павлин Сашев Иванов - 2 курс, ОКС магистър, ред. об., РКССД