КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 22.04.2019 г.абв

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем (аренда)  на земеделска земя (80,926 дка) в землището на с. Царев брод,  Община  Шумен, местност "Мезара", на поземлен имот с Идентификатор 78104.28.79, АДС 2187/05.06.2009 г. за срок 10 (десет) стопански години, считано от началото на стопанска година 2019/2020 година.

Документация за участие

Заповед за избор на изпълнител

Заповед за избор на изпълнител 2

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/zld.pdf

Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС” и на тел. 054/ 830 356.

Дата: 
понеделник, April 22, 2019 - 08:00 to неделя, June 30, 2019 - 08:00