Обява за търг с тайно наддаване в К 2абв

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение с площ  9 кв.м. на партерния етаж в сградата на Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Червени ескадрони” № 22 за ползването му като Книжарница.

Начална тръжна цена за годишен наем540.00  (петстотин и четиридесет) лева с вкл. ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 5 г

Депозит за участие 54.00 (петдесет и четири) лева, платим по касово или по банкова сметка: IBAN: BG 57 RZBB 9155 3120 0505 09, BIC:    RZBBBGSF, Райфайзенбанк, офис Шумен

Стойността на документацията за търга е  20.00 лева и се получава от деловодството (стая 124 на Корпус 1) след представяне на документ за заплащането й.

Оглед на обекта всеки работен ден от 10:00 до 14:00 ч. в срок до 28.02.2019 г.

Заявление за участие в търга се приемат в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1 (стая 124) всеки работен ден  от 08:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до  28.02.2019 г.

Търгът ще се проведе в гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, Корпус 1 на 01.03.2019 г. от  15:00 часа, стая 05.

Изисквания към участниците: Да притежават актуална регистрация по  Търговския закон, да нямат парични задължения към държавата.

Документация за участие

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/zld.pdf

Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС” и на тел. 054/ 830 356;

Дата: 
вторник, January 29, 2019 - 08:30 to петък, March 1, 2019 - 08:30