Обява за търг с тайно наддаване Варнаабв

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр.Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 2 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" №1.

Свободната площ, определена за отдаване под наем, е предназначена за монтаж на 2 бр. автомати - 1 брой за пакетирани храни (солени и сладки) и напитки (минерална вода и безалкохолни напитки) и 1 брой за тонизиращи напитки (кафе, чай и др.).

Началната тръжна цена за годишен наем е в размер на 2 000.00 лева с включен ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 3 г.

Депозит за участие 200.00 лв. Внася се по банкова сметка:

IBAN:  BG57RZBB91553120050509, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк.

Стойността на тръжната документация за участие е в размер на 5.00 лева. Заплаща се в касата на учебния корпус на ДИКПО-Варна или по банкова сметка IBAN: BG 98 TTBB 9400 3115 0687 47; BIC: TTBB BG22; SG Експресбанк, клон Варна. За закупената документация се издава фактура. Документацията се получава от координатор ДР на ДИКПО-Варна, всеки работен ден в срок от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 28.02.2019 г., след нейното заплащане.

Оглед на площта - всеки работен ден от 10:00ч. до 14:00ч. в срок до 28.02.2019 г.

Заявление за участие в търга се приемат в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1(стая 124) всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 28.02.2019 г.

Търгът ще се проведе в  гр. Шумен,  ул. „Университетска” № 115, Корпус 1, стая 05 на 01.03.2019 г. от 14.00 часа.

Изисквания към участниците:

1. Да притежават актуална регистрация по  Търговския закон.

2. Да нямат парични задължения към държавата.

Документация за участие

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/zld.pdf

Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС” и на тел. 054/ 830 356;

Дата: 
вторник, January 29, 2019 - 08:30 to петък, March 1, 2019 - 08:30