Семестриални такси, срокове и данни за плащанеабв

 

 Семестриални такси ОКС "Бакалавър" за учебната 2017/2018 година

 

Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната  2017/2018 г.

ОКС Магистър (след средно образование), Бакалавър и Професионален бакалавър

За първи семестър на

учебната 2017/2018 година

  Задочна форма на обучение

  до 8 септември 2017 г.

  Редовна форма на обучение

  до 25 септември 2017 г.

За втори семестър на

учебната 2017/2018 година

  Задочна форма на обучение

  до 2 февруари 2018 г.

  Редовна форма на обучение

  до 16 февруари 2018 г.

ОКС Магистър (след висше образование), редовна и задочна форма на обучение

За първи семестър на

учебната 2017/2018 година

  до 20 октомври 2017 г.

За втори семестър на

учебната 2017/2018 година

  до 23 март 2018 г.

 След изтичане на посочените по-горе срокове ректорът издава заповед за отстраняване на незаплатилите семестриална такса студенти.

 Заявления за разсрочено плащане на семестриалните такси се подават в рамките на горепосочените срокове.

Университетът предоставя възможност за извършване на картови плащания чрез ПОС терминални устройства, които се намират в касите на  Университета в гр. Шумен, гр. Варна и гр. Добрич.


Плащане по банков път за всички студенти - ОКС Магистър, Бакалавър и Професионален бакалавър

______________________________

За студенти, обучаващи се в гр. Шумен

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC на банката: RZBBBGSF

______________________________

За студенти, обучаващи се в гр. Варна

IBAN: BG98TTBB94003115068747

BIC на банката: TTBBBG22

______________________________

За студенти, обучаващи се в гр. Добрич

IBAN: BG29UBBS80023106028200

BIC на банката: UBBSBGSF

______________________________

Студентите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти към следните банки:

Райфайзенбанк ЕАД
Банка ДСК
Алианц Банк АД
Юробанк АД
Първа инвестиционна банка АД