Правилникабв

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Студентския съвет (СС) в ШУ “Епископ Константин Преславски” в съответствие с Конституцията и Закона за Висшето образование в Република България, Правилника за устройството и дейността на ШУ и Правилника за структурата и организацията на учебния процес в ШУ.

Чл. 2. СС е орган за самоуправление и защита на правата и интересите на студентите и докторантите в ШУ.

Чл. 3. СС е единствен легитимен представител на сту­дентската общност в ШУ и се организира и действа на принципите на академичната свобода и самоуправление.

Чл. 4. (1) СС и неговите организационни структури са политически необвързани.

(2) В организацията и дейността на СС не се допускат никакви ограничения на базата на раса, пол, вероизповедание, етническа принадлежност или политическа ориентация.

 

ГЛАВА 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ

Чл. 5. (1) Съгласно чл. 70 от ЗВО студентите и докторантите имат право:

1. Да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план. Да избират учебните дисциплини от алтернативните и факултативните курсове, както и преподавателите при паралелни курсове.

2. Да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето научно, професионално и културно израстване, като им се осигуряват достъп до Водещи наши и чуждестранни учени, лаборатории, апаратура, литература и участие в научни прояви.

3. Да  се обучават едновременно  по  повече от  една специалност или да изучават допълнителни курсове при условия, определени от ШУ. Да завършват в съкратени срокове образованието си за получаване на по-висока образователно-квалификационна степен.

4. Да участват в научно-изследователската дейност на ШУ, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните на тези права и възнаграждения.

5. Да  избират и да бъдат избирани  В  ръководните органи на ШУ.

6. Да ползват студентски общежития, столове, медицинско  обслужване,  намаление  при  пътуване по  градския     и междуградския  транспорт,  както и цялата  база  на  ШУ  за учебна, научно-изследователска, спортна и културна дейност и други придобивки за нормален живот и обучение при условия, определени от държавата и ШУ.

7. Да   се сдружават   в   учебни,   научни,   културни   и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България.

8. Да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение в съответствие с правилниците на ШУ.

9. Да прекъсват   обучението   си,    както   и   да   го продължават след това, при условия и по ред, регламентиран и в правилниците на ШУ.

10.Да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година.

11.Да получават стипендии.

12.Да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението.

13.Да обжалват пред съответните органи за управление решения, отнасящи се до положението им на студенти и докторанти.

14. Всички студенти имат равни права. Успехът е единствения критерий при прилагането на състезателно начало в учебната дейност.

(2) Студентите, докторантите и специализантите, които са сираци, слепи, глухи, инвалиди от първа и Втора група, Военноинвалиди, майки с деца до 6-годишна Възраст, диспансери­зираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в Правилника на ШУ.

Чл. 6. Задълженията на студентите и докторантите се уреждат според Правилника за устройството и дейността на ШУ. Всеки студент е длъжен:

1. Да  спазва нормативните  актове,  Правилника за устройството и дейността на ШУ и другите Вътрешни актове на ШУ.

2. Да изпълнява своевременно,  точно  и  качествено поставените  му,   съгласно  учебните 

програми,   задачи  и  да участва В задължителните учебни занятия.

3. Да полага изпитите си в определените срокове.

4. Да опазва материалната база на ШУ.

5. Да пази доброто име и престижа на ШУ.

 

 ГЛАВА 3. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ

Чл. 7. Органите за самоуправление на студентската общност в ШУ са:

1. Общо събрание на студентите и докторантите (ОС).

2. Студентски съвет (СС).

3. Студентски изпълнителен съвет (СИС).

4. Председател на СС.

 

 ГЛАВА 4. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ

Чл. 8. (1) ОС се структурира на квотен принцип по факултети, съгласно новата университетска структура.

1.    при свикване на ОС членовете му се уведомяват не по късно от 7 дни преди провеждане на заседанието.

2.    в състава на ОС на факултета влизат всички студенти и докторанти редовно обучение от съответния факултет.

3.    всеки факултет излъчва делегати за ОС на студентите и докторантите на ШУ на факултетско ОС.

Чл. 9. Мандатът на ОС съвпада с мандата на СС (2 години).

Чл. 10. ОС се състои от постоянен брой членове (100) за един мандат.

Чл. 11. Правомощия на ОС:

1. Избира и освобождава председател и зам.-председател на ОС.

2. Избира СС и актуализира неговия състав.

3. Приема годишния отчет за дейността на СС.

 

ГЛАВА 5. ИЗБОР НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Чл. 12. (1) Членовете на СС се избират от ОС на студентите и докторантите В ШУ, което се свиква от председателя на ОС най-малко една седмица преди датата на избор.

(2) Изборите се провеждат явно с обикновено мнозинство, освен ако няма друго решение за реда на гласуване.

Чл. 13. (1) Новосформираният СС провежда първото си заседание най-късно на следващия ден. На него се избира предсе­дател – тайно с обикновено мнозинство, освен ако няма друго решение за реда на гласуване.

Изборът на заместник-председатели и технически секретар се извършва по предложение на председателя и по реда на ал. 1.

След  избора на председател  и  заместник-председатели СС приема и утвърждава своя мандатна програма и избира членовете на другите си организационни структури.

Протоколите за избор на СС и всички негови органи се предоставят от председателя и техническия секретар на ректора до пет работни дни след датата на избора.

Чл. 14. (1) Членовете на СС и неговите организационни структури губят правата си като такива при:

1. изтичане на мандата на СС;

2. отстраняването им от ШУ или напускането им по собствено желание;

3. доброволно напускане на СС, изразено с молба до председателя;

4. случая, предвиден в чл. 27, ал. 2, т. 7;

5. три последователни отсъствия от заседанията на СС или неговите организационни структури по неуважителни причини.

(2) В случаите от т. 2, 3 и 5 от предходната алинея се провежда частичен избор от ОС, като новоизбраният член е от факултета, от който е освободеният член на СС.

(3) В случаите на доброволно напускане на председателя на СС функциите му се поемат от председателя на ОС до избора на нов преддседател на СС.

(4) В случаите на доброволно напускане на председателя на ОС функциите му се поемат от Председателя на СС до избора на нов председател на ОС.

 

ГЛАВА 6. СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 15. СС се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на ШУ.

Общият брой на членовете на СС се разпределя пропор­ционално по квоти за отделните факултети в съответствие с броя на студентите в тях.

Чл. 16. СС се състои от председател, заместник-председатели – по социално-битовите въпроси , по учебните въпроси и по международната дейност и връзки с обществеността , технически секретар и членове.

Чл. 17. Председателят на СС, председателят на ОС и всички заместник-председатели формират Студентски изпълнителен съвет (СИС).

Чл. 18. СС се избира с мандат от 2 години.

Чл. 19. Основните решения за дейността на СС се вземат на негови общи заседания. Те се провеждат най-малко четири пъти всяка учебна година.

Чл. 20. Изпълнителни органи на СС са:

1. Студентски изпълнителен съвет (СИС).

2. Председател на СС.

3. Заместник-председател на СС.

Чл. 21. (1) СИС осигурява практическото осъществяване на решенията на СС. Председателите на спомагателните комисии и органи на СС участват в заседанията на СИС с право на съвещателен глас.

СИС заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията се водят от председателя или от упълномощен от него зам.-председател. За всяко от  заседанията  на  СИС се съставя протокол.

СИС приема решения с обикновено мнозинство при явно гласуване, освен ако не е взето друго решение за реда на гласуване.

Чл. 22. (1) Председателят на СС представлява студент­ската общност на ШУ в отношенията с  органите на управле­ние на университета, държавните институции, Националното  представител­ство на студентските съвети, обществени организации и физически лица. Той е по право член на Академическия съвет.

Председателят  изготвя  годишен  отчет  за  дейността на СС и го представя пред ОС на студентите и докторантите.

Председателят представя цялата му налична информация по даден въпрос при поискване от  член на СС.

Председателят води заседанията на СС и СИС и удостоверява с подписа си верността на протоколите от тези заседания.

Председателят обявява заседанията на СС и СИС най-малко три учебни дни преди датата на провеждане.

Председателят, по покана на ректора, участва в заседания на сформирани от него консултативни и помощни звена.

Председателят  информира  СС и  СИС за  всички свои действия между заседанията.

Чл. 23. (1) Заместник-председателите на СС подпомагат дейността на председателя и го заместват при отсъствие.

(2) Заместник-председателите са говорители на СС по Въпроси, засягащи дейността, за която отговарят.

Чл. 24. (1) За улесняване и подпомагане на дейността си СС създава комисии. Те биват временни и постоянни. Броят на членовете в комисиите е не по-малко от трима.

(2) Членове на комисии могат да бъдат и студенти, които не са членове на СС. Те участват пълноправно в засе­данията на комисиите, но не участват в работата на СС.

(3) Постоянни комисии са:

    1. Комисия по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ).

    2. Комисия по учебна и научна дейност (КУНД).

    3. Комисия по култура и обществена дейност (ККОД).

    4. Комисия по спортна дейност (КСД).

    5. Комисия   по   международна   дейност   и   Връзки   с обществеността (КМДВО).

    6. Комисия    по   въпроси   на   обучението   в   Добрич (КВОД).

(4) Временните комисии се излъчват по предложение на СИС, Председателя на СС или на член на СС. Те работят по конкретен проблем и се разпускат след решаването му.

Чл. 25. (1) Заседанията на СС и СИС са редовни, ако на тях присъстват 50% + 1 от членовете им.

Всички решения на колективните органи на СС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване, освен ако няма друго решение за реда на гласуване.

Изключение от предходната алинея представляват случаите на приемане  и  промяна на  правилниците на СС и неговите организационни структури, при които е необходимо мнозинство от 2/3 от общия състав на СС.

 

ГЛАВА 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СС

Чл. 26. (1) Студентският съвет има право:

1. Да организира избора на представители в ръководните органи на ШУ.

2. Да прави предложения за въвеждане и отмяна на допълнителни учебни дисциплини.

3. Да прави предложения за покана на външни преподаватели.

4. Да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техните трудове.

5.. При   необходимост   да   създава   и   управлява   свои организационни звена.

6. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите и докторантите.

7. Да   изразява   мнение   и   да   прави   предложения   за развитието на спортната дейност В ШУ.

8. Да  участва   в   организацията   на  учебния   процес, разпределението на стипендиите, помощите и даренията на студентите.

9. Да   участва    в   управлението    на    студентските общежития и столове чрез КСБВУ.

10. Да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище.

11. Да поддържа самостоятелна страница в университетския информационен център по чл.17, ал. 2, т.9 от ЗВО за информационно обслужване на студентите и докторантите, като финансирането й се осигурява от средствата на Студентският съвет.

(2) Студентският съвет е длъжен:

1. Да   работи   за   интереса   на   цялата   студентска общност в ШУ.

2. Да съдейства за повишаване качеството на обучение, условията за работа и битовите условия на студентите и докторантите.

3. Да взема отношение по всички въпроси, засягащи правата и интересите на студентската общност, както и на отделни нейни членове.

4. Да  управлява съвестно  предоставеното му имущество, като носи материална отговорност за Всички щети.

5. Да разрешава всички възникнали спорове в академичната  общност,  които са от неговата компетентност, в дух на Взаимно разбирателство и зачитане на интереси.

6. Да пази доброто име на ШУ и да съдейства за издигане на престижа му в страната и в чужбина.

 

ГЛАВА 8. ОТНОШЕНИЯ НА СС С ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШУ

Чл. 27. Взаимоотношенията и контактите на СС с ръководните органи и звена на ШУ се осъществяват от СИС чрез ресорния заместник-ректор.

Чл. 28. Отношенията на СС с държавните институции, обществените организации,

Националното представител­ство на студентските съвети, студентските съвети от други Висши училища и студентските организации в страната и чужбина се осъществяват от председателя на СС или друго, упълномощено от СИС лице.

Чл. 29. (1) Възникналите спорове между СС (респективно студентската общност) и ръководството

се разрешават чрез преки преговори между СИС и ръководството, АС или ОС на ШУ.

(2) Когато спорът не може да бъде разрешен по реда на предходната алинея, той се отнася до ресорния министър.

(3) В случай, че ръководството на ШУ или ресорното министерство накърнят сериозно и трайно правата и интересите на студентската общност В ШУ, СС си запазва правото да използва всички позволени от закона средства за Възстановяването им.

 

ГЛАВА 9. ФИНАНСИРАНЕ НА СС

Чл. 30. (1) Финансирането на СС се осъществява от:

1. Бюджета на ШУ в размер не по-малък от 1% от таксите за обучение.

2. Субсидии от вътрешни и международни програми.

3. Дарения и спонсорства.

(2) По предложение на СС , АС одобрява Бюджет по план-сметка за календарна година .

(3) Управлението на Бюджета се осъществява от СС под надзора на финансово-счетоводния отдел на ШУ. Средствата от Бюджета се изразходват с решение на СС, по предложение на СИС и се утвърждават от ресорния заместник-ректор на ШУ.

Чл. 31. Средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

 

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. СС на ШУ е член на Националното представител­ство на студентските съвети, което е национален орган, изразяващ общите интереси на студентите и докторантите в Република България.

Чл. 33. За неуредени положения в този правилник СИС изготвя наредби и решения, които се разглеждат и утвърждават от СС.

Чл. 34. Органите за самоуправление на студентската общност привеждат своята дейност в съответствие с този правилник най-късно 1 година след неговото приемане.

Настоящият правилник е приет на заседание на СС от 10.02.2005 г 

Правилникът е приет за сведение от Академическия съвет на ШУ с протокол №4/25.02.2005 г.

Правилникът е актулизиран на заседание на СС от 11.11.2009 г.

Правилникът е актулизиран на заседание на СС от 15.11.2013 г.