Студентски съветабв

 
      Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в ШУ "Епископ Константин Преславски". Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета.
      Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академическия съвет на Университета. Академическият съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или правилниците на висшето училище.
      Дейността му се финансира от Университета в размер до 1% от издръжката на обучението. Средствата се използват за социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.
      Студентският съвет има право:
- да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
- да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
- да прави предложения за покана на външни преподаватели;
- да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
- при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
- да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
- да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
- да участва в управлението на студентските общежития;
- да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите.
(Закон за висшето образование)
 
      Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите.
      Всеки студент на ШУ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.
      Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.
      Ако нещо си струва да бъде направено, струва си да бъде направено по възможно най-добрия начин.