Държавни изпити – дати и сроковеабв

Факултет по хуманитарни науки

График за държавните изпити през учебната 2017/2018 г. – есенна изпитна сесия

График за държавните изпити през учебната 2016/2017 г. – лятна изпитна сесия


Факултет по математика и информатика

График за държавните изпити през учебната 2017/2018 г.

График за държавните изпити през учебната 2016/2017 г.


Факултет по природни науки

График за държавните изпити през учебната 2017/2018 г.

График за държавните изпити през учебната 2016/2017 г.


Педагогически факултет

График за държавните изпити през учебната 2017/2018 г.

График за държавните изпити през учебната 2016/2017 г.

Съобщение за сроковете през учебната 2016/2017 г.


Факултет по технически науки

График за държавните изпити през учебната 2017/2018 г.

График за държавните изпити през учебната 2016/2017 г.


 Конспекти за държавни изпити


Извадка от правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ „Еп. К. Преславски“ (срокове и процедури свързани с държавните изпити)

Сроковете за подаване на документи са определени в ПСОПУШУ (чл.68 и чл. 71)

Дипломните работи се депозират в катедрата не по-късно от 10 дни преди датата за защита.