Въпроси и отговориабв

      Как се кандидатства в Шуменския университет?

Чрез полагане на кандидатстудентски изпит за избраната специалност или с оцен­ката от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. - 2015 г.

Провеждат ли се предварителни кандидатстудентски изпити?

Да. Предварителните изпити се провеждат през месеците февруари, март, април, май по график, обявен в Справочника за кандидат-студенти на Шуменския универ­ситет и на web-адрес www.shu.bg (виж график за провеждане на предварителните изпити – Приложение 1).

В какви срокове се заявява участие в предварителните изпити?

Срокът за приемане на документи за участие в предварителните канди­­датстудентски изпити е от 02.02.2015 г. до 30.05.2015 г.

В гр. Шумен, в Университетския информационен център (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни), както и в деня на провеждане на предварителните кон­курсни изпити от 8.00 ч. до 8.45 ч.

В гр. Варна, в Департамента за информация, квалифи­ка­ци­я и продължаващо образование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч., както и в деня на провеждане на пред­варителните конкурсни изпити между 8.00 ч. и 8.45 ч.

В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч., както и в деня на провеждане на предварителните конкурсни изпити между 8.00 ч. и 8.45 ч.

В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и Нацио­налната асоциация за прием на студенти (Приложение 4 и Приложение 5).

Какви са сроковете за подаване на документи за участие в първи етап на класиране?

Срокът за приемане на документи на кандидат-студенти за участие в първия етап на класиране е от 02.02.2015 г. до 23.05.2015 г.

В първия етап на класиране за 20% от заявените места могат да участват кандидат-студенти, завършили средно образование в предходни години.

Какви са сроковете за подаване на документи за участие във втория етап на класиране?

Срокът за приемане на документи на кандидат-студенти за участие във втория етап на класиране е от 15.06.2015 г. до 07.07.2015 г.

Кандидатстващите за обучение в Шуменския университет, положили предвари­телен изпит, също подават документи в тези срокове.

Къде могат да се подадат документи за кандидатстване?

В гр. Шумен, в Университетския информационен център (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни).

В гр. Варна, в Департамента за информация, квалифи­ка­ци­я и продължаващо обра­зование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.

В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до до 16.00 ч.

В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информа­ция и Нацио­налната асоциация за прием на студенти (Приложение 4 и Приложение 5) (само за втори етап на класиране).

Какви документи са необходими при кандидатстването?

Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите. За предварителните изпити – само лична карта.

Кога се провеждат конкурсните изпити?

Предварителни изпити  – на 21.02.; 21.03.; 25.04.; 16.05.; 30.05.2015 г. (виж При­ложение 1).

Конкурсните изпити през месец юли 2015 г. – на 08.07. и 14.07.2015 г. (виж При­ложение 2).

Всеки кандидат-студент избира на колко дати да се яви на конкурсен изпит. В класирането участва с най-добрия постигнат резултат.

Как трябва да се подреждат желаните специалности в кандидатстудентските документи?

При подреждане на специалностите на първите места се посочват най-желаните.

Препоръчително е да се изброят всички специалности и форми на обучение, за които избраните от кандидат-студента конкурсни или държавни зрелостни изпити са валидни.

Как става класирането?

Състезателният бал се формира от оценката от конкурсния или държавния зрелостен изпит и оценки от дипломата за средно образование. По-подробна информация за балообразуването може да намерите в Справочника и на web-адрес: www.shu.bg (Приложение 3).

Всеки кандидат-студент участва в класирането с най-добрия постигнат резултат.

Класирането е поетапно и се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности в кандидатстудентския картон.

След всяко класиране приетите кандидати могат да потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в класиранията или да се запишат в специалността, в която са приети. Непотвърдилите или незаписалите се в срок кандидати отпадат от следващите класирания.

Кога се обявяват класиранията?

Първи етап на класиране – на 26 май 2015 г.

Втори етап – първо класиране – 18 юли 2015 г.

Втори етап – второ класиране – 26 юли 2015 г.

Втори етап – трето класиране – 02 август 2015 г.

Могат ли студентите да се обучават едновременно в повече от една спе­циалност?

Да. Студентите първокурсници могат да подадат молба за втора или нова специалност веднага след записване в първата си специалност. Обучението във втора специалност е само в платена форма.

Могат ли работещите студенти да ползват облекчен режим при посещение на занятията?

Да. Обучението на работещите студенти (редовно обучение) може да се осъществи при облекчен режим – с посещение на не по-малко от 50% от предвидените по учебен план занятия.

Могат ли да се ползват студентските общежития по време на кандидат­студентските изпити?

Да. Подробна информация може да получите на телефони
054 / 830 327;  054 / 830 385;  054 /830 398.

Къде може да се получи информация за кандидатстудентската кампания?

      Пълна информация може да се намери в Справочника за кандидат-студенти за 2015 година, на web-адрес:www.shu.bg и на e-mail: ksk@shu.bg.