Таблица за съответствиеабв

Тук може да се информирате всеки изпит за коя специалност важи:

Изпит / матура

Специалности

Тест по български език и литература

Матура по български език и литература

 

ОКС Бакалавър:

Българска филология

Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване

Руска филология с бизнес комуникация

Турска филология с бизнес комуникация

Приложна германистика

Приложна лингвистика (Турски език и руски език)

Приложна лингвистика (Турски език и немски език)

Педагогика на обучението по български език и английски език

Педагогика на обучението по български език и немски език

Педагогика на обучението по български език и руски език

Педагогика на обучението по български език и турски език

Педагогика на обучението по български език и история

Педагогика на обучението по история и немски език

Педагогика на обучението по история и руски език

Педагогика на обучението по история и турски език

Педагогика на обучението по история и география

История

Археология

Теология

Журналистика

Връзки с обществеността

Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Специална педагогика (Логопедия)

Специална педагогика (Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)

Социална педагогика

Социални дейности

Педагогика на обучението по техника и технологии

Педагогика на обучението по техника, технологии и предприемачество

Икономика

Бизнес информатика

Компютърна информатика

Компютърни информационни технологии

Бизнес математика

Педагогика на обучението по математика и информатика

Комуникационни и информационни системи

Компютърни технологии за автоматизация на производството

Сигнално-охранителни системи и технологии

Инженерна логистика

Системи за сигурност

Растителна защита

Медицинска физика и радиоекология

Астрономия и метеорология

Медицинска химия

Екология и опазване на околната среда

Педагогика на обучението по география и биология

Педагогика на обучението по биология и химия

Педагогика на обучението по биология и физика

Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда

Туризъм

География и регионална политика

 

ОКС Магистър:

Геодезия

 

ОКС Професионален бакалавър:

Информатика и информационни технологии

Начална училищна педагогика и информационни технологии

Начална училищна педагогика и английски език

Предучилищна педагогика и английски език

Растителна защита

 

Многокомпонентен изпит по английски език

Матура по английски език

ОКС Бакалавър:

Английска филология

Турска филология с бизнес комуникация

Приложна лингвистика (Английски език и руски език)

Приложна лингвистика (Английски език и немски език)

Приложна лингвистика (Турски език и руски език)

Приложна лингвистика (Турски език и немски език)

Педагогика на обучението по български език и английски език

Педагогика на обучението по български език и турски език

Педагогика на обучението по история и английски език

Педагогика на обучението по история и турски език

Начална училищна педагогика и чужд език

Туризъм

 

ОКС Професионален бакалавър:

Начална училищна педагогика и английски език

Предучилищна педагогика и английски език

 

Тест по английски език

ОКС Бакалавър:

Турска филология с бизнес комуникация

Приложна лингвистика (Английски език и руски език)

Приложна лингвистика (Английски език и немски език)

Приложна лингвистика (Турски език и руски език)

Приложна лингвистика (Турски език и немски език)

Педагогика на обучението по български език и английски език

Педагогика на обучението по български език и турски език

Педагогика на обучението по история и английски език

Педагогика на обучението по история и турски език

Начална училищна педагогика и чужд език

Туризъм

 

ОКС Професионален бакалавър:

Начална училищна педагогика и английски език

Предучилищна педагогика и английски език

 

Тест по немски език

Матура по немски език

ОКС Бакалавър:

Приложна германистика

Турска филология с бизнес комуникация

Приложна лингвистика (Английски език и немски език)

Приложна лингвистика (Турски език и руски език)

Приложна лингвистика (Турски език и немски език)

Педагогика на обучението по български език и немски език

Педагогика на обучението по български език и турски език

Педагогика на обучението по история и немски език

Педагогика на обучението по история и турски език

Туризъм

Тест по руски език

Матура по руски език

ОКС Бакалавър:

Руска филология с бизнес комуникация

Турска филология с бизнес комуникация

Приложна лингвистика (Английски език и руски език)

Приложна лингвистика (Турски език и руски език)

Приложна лингвистика (Турски език и немски език)

Педагогика на обучението по български език и руски език

Педагогика на обучението по български език и турски език

Педагогика на обучението по история и руски език

Педагогика на обучението по история и турски език

Туризъм

 

Тест по история

Матура по история и цивилизация

ОКС Бакалавър:

История

Археология

Педагогика на обучението по български език и история

Педагогика на обучението по история и английски език

Педагогика на обучението по история и немски език

Педагогика на обучението по история и руски език

Педагогика на обучението по история и турски език

Педагогика на обучението по история и география

Теология

Системи за сигурност

География и регионална политика

 

Тест по теология

Теология

Устен изпит по теология

Теология

Устен изпит по журналистика

Журналистика

Връзки с обществеността

Тест по математика

Матура по математика

ОКС Бакалавър:

Бизнес математика

Икономика

Компютърна информатика

Компютърни информационни технологии

Бизнес информатика

Педагогика на обучението по математика и информатика

Медицинска физика и радиоекология

Астрономия и метеорология

Комуникационни и информационни системи

Компютърни технологии за автоматизация на производството

Сигнално-охранителни системи и технологии

Инженерна логистика

 

ОКС Магистър:

Геодезия

 

ОКС Професионален бакалавър:

Информатика и информационни технологии

Начална училищна педагогика и информационни технологии

 

Тест по информатика

ОКС Бакалавър:

Бизнес математика

Икономика

Компютърна информатика

Компютърни информационни технологии

Бизнес информатика

Педагогика на обучението по математика и информатика

Комуникационни и информационни системи

Компютърни технологии за автоматизация на производството

Сигнално-охранителни системи и технологии

 

ОКС Магистър:

Геодезия

 

ОКС Професионален бакалавър:

Информатика и информационни технологии

Начална училищна педагогика и информационни технологии

 

Тест по икономика

ОКС Бакалавър:

Бизнес математика

Икономика

Бизнес информатика

Туризъм

Инженерна логистика

 

Тест по география

Матура по география и икономика

ОКС Бакалавър:

География и регионална политика

Педагогика на обучението по история и география

Туризъм

Екология и опазване на околната среда

Педагогика на обучението по география и биология

Педагогика на обучението по биология и химия

Педагогика на обучението по биология и физика

Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда

Икономика

Бизнес математика

Бизнес информатика

Растителна защита

Медицинска физика и радиоекология

Астрономия и метеорология

Медицинска химия

Инженерна логистика

 

ОКС Професионален бакалавър:

Растителна защита

 

Тест по физика

Матура по физика и астрономия

ОКС Бакалавър:

Медицинска физика и радиоекология

Астрономия и метеорология

Медицинска химия

Екология и опазване на околната среда

География и регионална политика

Педагогика на обучението по география и биология

Педагогика на обучението по биология и химия

Педагогика на обучението по биология и физика

Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда

Растителна защита

Туризъм

Комуникационни и информационни системи

Компютърни технологии за автоматизация на производството

Сигнално-охранителни системи и технологии

Инженерна логистика

 

ОКС Магистър:

Геодезия

 

ОКС Професионален бакалавър:

Растителна защита

 

Тест по химия

Матура по химия и опазване на околната среда

ОКС Бакалавър:

Медицинска химия

География и регионална политика

Медицинска физика и радиоекология

Астрономия и метеорология

Екология и опазване на околната среда

Педагогика на обучението по география и биология

Педагогика на обучението по биология и химия

Педагогика на обучението по биология и физика

Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда

Растителна защита

Туризъм

 

ОКС Професионален бакалавър:

Растителна защита

 

Тест по биология

Матура по биология и здравно образование

ОКС Бакалавър:

Екология и опазване на околната среда

География и регионална политика

Педагогика на обучението по география и биология

Педагогика на обучението по биология и химия

Педагогика на обучението по биология и физика

Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда

Медицинска химия

Медицинска физика и радиоекология

Астрономия и метеорология

Растителна защита

Туризъм

 

ОКС Професионален бакалавър:

Растителна защита

 

Тест по свят и личност

Матура по философия

ОКС Бакалавър:

Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Специална педагогика (Логопедия)

Специална педагогика (Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)

Социална педагогика

Социални дейности

Педагогика на обучението по техника и технологии

Педагогика на обучението по техника, технологии и предприемачество

 

ОКС Професионален бакалавър:

Начална училищна педагогика и информационни технологии

Начална училищна педагогика и английски език

Предучилищна педагогика и английски език

 

Говорно-комуникативни способности

ОКС Бакалавър:

Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Специална педагогика (Логопедия)

Специална педагогика (Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)

 

ОКС Професионален бакалавър:

Начална училищна педагогика и информационни технологии

Начална училищна педагогика и английски език

Предучилищна педагогика и английски език

 

Устен изпит по музика

Педагогика на обучението по музика

Изпит по рисуване

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Практически ипит по физическо възпитание и спорт

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Тест по технически знания и способности

Педагогика на обучението по техника и технологии

Педагогика на обучението по техника, технологии и предприемачество

Инженерна логистика