Специалностиабв

БАКАЛАВЪР

Факултет по хуманитарни науки

Българска филология - редовно

Английска филология - редовно, задочно

Руска филология с бизнес комуникация - редовно

Турска филология с бизнес комуникация - редовно

Приложна германистика - редовно

Приложна лингвистика (Английски език и руски език) - редовно

Приложна лингвистика (Турски език и руски език) - редовно

Журналистика и реклама - редовно

Връзки с обществеността - редовно

История - редовно

Археология - редовно

Теология - редовно

История и география - редовно

 

Факултет по математика и информатика

Бизнес математика - редовно

Бизнес информатика - редовно

Компютърна информатика - редовно, задочно

Компютърни информационни технологии - редовно

Математика и информатика - редовно

Икономика - редовно

 

Факултет по природни науки

Астрономия и метеорология - редовно

Медицинска химия - редовно

Екология и опазване на околната среда - редовно

География и регионална политика - редовно

Биология и химия - редовно

Биология и физика - редовно

География и биология - редовно

Растителна защита - редовно

Туризъм - редовно

 

Педагогически факултет

Педагогика - редовно

Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно

Предучилищна педагогика - редовно

Начална училищна педагогика и чужд език (английски) - редовно

Специална педагогика - редовно

Социална педагогика - редовно

Социални дейности - редовно, задочно

Педагогика на обучението по музика - редовно

Педагогика на обучението по изобразително изкуство - редовно

Педагогика на обучението по физическо възпитание - редовно

Педагогика на обучението по техника и технологии - редовно

 

Факултет по технически науки

Комуникационни и информационни системи - редовно

Компютърни технологии за автоматизация на производството - редовно

Инженерна логистика - редовно, задочно

Системи за сигурност - редовно

Геодезия (магистър след средно образование) - редовно

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Колеж – гр. Добрич

Начална училищна педагогика и информационни технологии - редовно

Начална училищна педагогика и чужд език (английски) - редовно

Предучилищна педагогика и чужд език (английски) - редовно

Информатика и информационни технологии - редовно

Растителна защита - редовно