КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Такси за кандидатстванеабв

Кандидат-студентите придобиват право на участие в кандидатстудентския прием в Шуменския университет (явяване на изпити и участие в класиране) след заплащане на съответните такси, както следва:

Такса за кандидатстване с явяване на изпит в ШУ

(за всеки изпит)

Такса за кандидатстване:

 • с оценка от държавен зрелостен изпит;
 • с оценка от национална или меж­дународна олимпиада;
 • със сертификат за владеене на чужд език;
 • с оценка от организирано от ШУ състезание
 • с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2020 г.

(заплаща се еднократно и само ако кандидатът не е заплатил такса за явяване на изпит в ШУ)

Такса за издаване на служебна бе­лежка, удостове­ряваща успешно­то полагане на кандидатстудент­ски изпит в ШУ

(за всяка служеб­на бележка)

30 лв

30 лв

50 лв

 

Таксите за явяване на предварителни изпити се заплащат в центровете за прием на документи при записването на кандидат-студентите.

 

Заявилите желание за участие в предварителните изпити чрез интернет стра­ницата на ШУ www.shu.bg/priem, заплащат таксите в деня на провеждане на изпитите – между 08:00 и 08:45 ч. в:

 • гр. Шумен - Център за кандидатстудентска дейност, до Корпус 1 ( Ректорат);
 • гр. Добрич - Колеж към ШУ „Епископ Константин Преславски”;
 • гр. Варна - Департамент за информация, квалификация и продължаващо образо­вание към ШУ„Епископ Константин Преславски”.

 

При подаване на комплекта документи за кандидатстване в Университета (за участие в класиране) в центровете за прием на документи се заплащат такси за явяване на изпити през месец юли или таксата за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, с оценка от национална или международна олимпиада, със сертификат за владеене на чужд език, с оценка от организирано от ШУ състезание или с пренесена оценка от положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище през 2020 г.

 

От такси за кандидатстване се освобождават:

 • кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента;
 • военноинвалиди;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;