Програми за конкурсните изпитиабв

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO

БЪЛГAPCKИ EЗИK И ЛИTEPATУPA

Конкурсният изпит по български език и литература е писмен и представлява решаване на тест. Изпитът е с продължителност 3 часа.

Тестът има комбиниран характер. Той включва задачи по български език и по българска литература, съставени на базата на учебните програми по тези предмети за средното училище. Тестът се състои от три компонента: езикови задачи, литературни задачи и задача за съставяне на текст по поставена тема.

Езиковите задачи проверяват усвояването на книжовноезиковите норми – правописни, пунктуационни, граматични, лексикални, стилистични. Основните области на проверка са: Правопис (писане на гласни и съгласни); Слято, полуслято и разделно писане на думи; Употреба на главни букви; Пунктуация (употреба на запетая и на другите пунктуационни знаци); Членуване на имената; Употреба на категорията число; Употреба на глаголни форми; Употреба на местоимения; Употреба на предлози; Значения на думи и многозначност; Синонимия, омонимия, антонимия, паронимия; Употреба на думи и устойчиви словосъчетания; Редактиране на изречения и текстове.

Литературните задачи проверяват знанията за автори, творби и факти от българската литературна история, за основни литературнотеоретични понятия (литературни родове и жанрове, сюжет и елементи на сюжета, стихосложение, тропи и фигури в езика на художествената литература). Включват се изучаваните в средното училище български поети и писатели с предвидените в училищната програма техни творби (вж. в сайта на Министерството на образованието и науката. Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература).

Задачата за съставяне на текст по зададена тема е творческа. Дава се възможност за избор между две теми, които предполагат да се напише съчинение с есеистична ориентация по свободен проблем или съчинение интерпретация с насоченост към конкретна проблематика от областта на българската литературна класика. Задачата проверява уменията на кандидатите да работят самостоятелно върху проблема, да построяват аргументативен тип текст, като формулират тези, разгръщат последователно и логично разсъждения и доказателства по тях, извличат изводи и обобщения, развиват общата текстова тема и нейните подразделения в стройна композиционна цялост. Важен аспект на задачата е да даде представа за степента, в която кандидатите в създаван от тях самите текст спазват правописните, пунктуационните, граматичните, лексикалните и стилистичните правила на българския книжовен език.

Оценяването на теста става чрез точкуване на всяка задача. Броят на точките за отделните задачи се определя от спецификата на задачата и конкретното й условие. Събраният общ брой точки от всички задачи по определена скала се преобразува в цифрова оценка.

 

Препоръчителна литература

Добрева Е., Савова И., Добрев Д., Енчев М. Тестове по български език и литература. Помагало за самоподготовка на кандидат-студенти. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009.

Добрева Е. Савова И., Добрев Д., Енчев М. Помагало за самоподготовка по български език и литература. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски", 2013.

Действащите учебници по български език и литература за всички класове на средното училище.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПO
ЖУРНАЛИСТИКА

Устният изпит по журналистика се провежда под формата на събеседване с всеки от кандидатите. С цел минимализиране на субективния фактор на всички кандидат-студенти се поставят еднотипни въпроси от едни и същи тематични области (социален живот, политика, икономика, култура на съ­временна България). Обект на оценка са устните комуникативни умения, спо­собността за бързо ориентиране в поставения проблем, уменията за убедително аргументиране, формулиране на оценки и защита на собствено становище. При формирането на оценката се вземат предвид интересите и познанията на кан­ди­датите в областта на масовите комуникации, а също и личната им мотивация да изучават специалността. По време на събеседването кандидатите могат да пред­ставят свои авторски материали – публикации във вестници или списания, ав­торски снимки, (откъси от) кино- или видеофилми, записи на излъчени в ефира предавания и др.

 

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Образуване и укрепване на българската държава. Произход и ран­на история на славяните. Южните славяни и Византия през VІ–VІІ в. Колони­зацията на Балканския полуостров. Прабългари – произход и ранна история. “Старата Велика България” на хан Кубрат и нейното разпадане. Хан Аспарух и образуването на Дунавска България. Граници и първоначално устройство. Вза­имоотношенията между прабългари и славяни. България при управлението на хан Тервел.

България през първата половина на ІХ в. Династичната криза през втората половина на VІІІ в. и нейното преодоляване. България при управлени­ето на хан Крум – външнополитически успехи и вътрешнополитическа дейност. България при наследниците на хан Крум (Омуртаг, Маламир, Пресиян). Терито­риално разширение, строителна дейност и формиране на централизиран адми­нистративен апарат.

България при управлението на княз Борис І. Политиката на хан Бо­рис през периода 852-863 г. Покръстване на българите. Причини за приемането на християнството от хан Борис – вътрешни, международни, държавно-идеоло­гически. Началото на християнизацията и съпротивата срещу нея. Дипломати­ческите ходове на княз Борис-Михаил за независима българска църква. Статут и устройство на българската църква. Създаване и разпространение на славяно­българската книжнина – делото на Кирил и Методий и на техните ученици в България. Възникване на Плисковско-Преславската и Охридската книжовна школа. Преславският събор от 893 г. и неговите решения. Формиране на бъл­гарската народност.

Политическо могъщество и културен разцвет на България при управлението на цар Симеон Велики. Княз Владимир-Расате – опитът за връ­щане на езичеството. Преславският събор и неговите решения. Външната поли­тика на княз Симеон през периода 893-904 г. Политиката на цар Симеон през периода 913-927 г. – борба с Византия за политическа хегемония на Балканския полуостров. “Златен век” на българската култура. Приносът на България за кул­турното развитие на славянския свят.

Възстановяване и укрепване на българската държава (1186-1207 г.). Българските земи под византийска власт – административни и църковни промени. Опити за възстановяване на българската държава през ХІ в. Положе­нието на българите през ХІІ в. Освободителното движение на братята Асен и Петър и възстановяване на българската държава. Цар Калоян. Войни с Визан­тия и Унгария. Унията с Римската църква. Отношенията с Латинската империя.

Политическа хегемония на България в Европейския югоизток при цар Иван Асен ІІ. Временен политически упадък при цар Борил. Възшест­вието на Иван Асен ІІ и политиката му спрямо Унгария, Епир, Никея и Латин­ската империя. Битката при Клокотница и нейните последици. Възстановяване на българската патриаршия.

Религиозни учения и еретически движения в средновековна Бъл­гария (Х-ХІV в.). Поява и идеология на богомилството. Религиозни учения и ереси през ХІV в. – исихазъм, варлаамитство, адамитство, ерес на юдейства­щите.

Антиосманска съпротива на българите през ХVVІІ в. Османска­та политическа система и българите. Форми и методи на прояви на съпротива. Опити за възстановяване на българската държавност. Същност и значение на хайдушкото движение.

Ранно българско възраждане (ХVІІІ-началото на ХІХ в.). Същ­ност, съдържание и периодизация на възрожденската епоха. Стопанско, социал­но и демографско развитие на българското общество през ХVІІІ и първите де­сетилетия на ХІХ в. Разпадане на османската социално-политическа система. Зараждане на националноосвободителна идеология. Паисий Хилендарски и не­говата “История славянобългарска”. Обществено-политическа дейност на епис­коп Софроний Врачански.

Движение за новобългарска просвета през Възраждането. Просвет­ното дело до ХІХ в. Предпоставки за прехода към светска просвета. Възникване и разпространение на взаимни и класни училища в българските селища. Видни просветители и водещи просветни идеи. Европейски влияния върху българско­то просветно дело. Значение на движението за новобългарска просвета.

Църковно-националните борби на българския народ през Възражда­нето. Предпоставки, развитие и характер на църковно-националните борби. Първи сблъсъци с гръцкото духовенство. Неофит Бозвели и Иларион Макарио­полски. Българският Великден. Учредяване на Българската екзархия. Формира­не на българската нация.

Начало на организирано националноосвободително движение. По­литически движения и прояви на българите през ХVІІІ и първата половина на ХІХ в. Отражение на Кримската война и обществено-политическите промени в българските земи. Г. С. Раковски – идеолог и стратег на националноосвободи­телната борба. Идейни течения и политически инициативи в българското въз­рожденско общество през 60-те години на ХІХ в.

Създаване и дейност на Българския революционен централен ко­митет (1869-1875 г.). Нов етап в националноосвободителното движение. Поли­тическа дейност и идеология на Любен Каравелов. Създаване на БРЦК. Васил Левски – дейност и идеология. Създаване на Вътрешната революционна орга­низация. Криза в БРЦК след смъртта на Васил Левски. Христо Ботев – дейност и идеология. Опит за въстание през 1875 г.

Априлското въстание от 1876 г. Гюргевски революционен комитет. Подготовка на въстанието. Избухване и ход на въстанието. Четата на Христо Ботев. Характер и значение на Априлското въстание. Отзвук в Европа.

Руско-турската война 1877-1878 г. и освобождението на България. Българският въпрос и европейската дипломация през втората половина на 1876 г. Дипломатическата и военната подготовка на Руско-турската война от 1877-1878 г. Създаване на Българското опълчение. Начало и ход на военните дейст­вия. Одринско примирие. Санстефански предварителен договор. Берлински конгрес и Берлински договор.

Възстановяване и уредба на българската държава 1878-1879 г. Временно руско управление. Съпротива срещу Берлинския договор. Комитети­те “Единство”. Кресненско-Разложкото въстание. Уредба на Княжество България. Учредително събрание и приемане на Търновската конституция. Първо Велико народно събрание и избор на княз. Изработване на Органически устав за Източ­на Румелия.

Обществено-икономическо и политическо развитие на Княжество България от Освобождението до 1885 г. Аграрен преврат. Социално-иконо­мически промени в градовете. Демографски промени. Партийно-политическа система и партии. Първо българско правителство. Управление на Либералната партия. Държавният преврат на 27 април 1881 г. и Режимът на пълномощията. Възстановяване на конституционното управление.

Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Статут, административно устройство и политическо развитие на Източна Румелия. Дви­жение за съединение. Образуване и дейност на БТРЦК. Провъзгласяване на Съ­единението. Международен отзвук на Съединението. Сръбско-българската война. Букурещки мирен договор. Признаване и значение на Съединението.

Обществено-икономическо и политическо развитие на България от Съединението до края на ХІХ в. Тенденции и процеси в икономическия и обществения живот. Управление на Народнолибералната партия на Стефан Стамболов. Вътрешна и външна политика. Икономическа политика. Управ­ле­ние на Народната партия – външна и вътрешна политика. Обща картина на об­ществено-политическия живот в България в края на ХІХ в.

Националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия в края на ХІХ и началото на ХХ в. Социално-икономическо и поли­тическо положение на българите извън Княжество България. Дейността на Бъл­гарската екзархия в Македония и Одринско. Политиката на българските прави­телства по националния въпрос. Основаване и дейност на ВМОРО и ВМОК. Илинденско-Преображенското въстание. Подготовка, избухване и ход. Причини за неуспеха. Значение на въстанието. Развитие на националноосвободителното движение през периода 1903-1912 г.

България в началото на ХХ в. (1901-1912 г.). Българската икономи­ка в първото десетилетие на ХХ в. Партийно-политическата система в началото на века. Управление на Народнолибералната партия. Управление на Демокра­тическата партия. Обявяване на българската независимост. Личен режим. На­чална подготовка за война срещу Турция.

България през Балканските войни (1912-1913 г.). Подготовка на България за война. Създаване на Балканския съюз. Начало и ход на войната. Значение на войната. Лондонски мирен договор. Междусъюзническа война. Бу­курещки и Цариградски мирен договор. Първа национална катастрофа.

Участието на България в Първата световна война (1915-1918 г.). Социално-икономическо и вътрешнополитическо развитие в началния период на войната (1914-1915). България в политическите и военните планове на дър­жа­вите от Централните сили и Антантата. Намеса в Първата световна война и военните действия срещу Сърбия, Румъния и на македонския фронт. Стопанска политика в условията на война. Пробивът при Добро поле, Войнишкото въстание и подписването на Солунското примирие. България непосредствено след Пър­ва­та световна война. Съглашенска окупация. Ньойски мирен договор.

 

Препоръчителна литература

1. Задължителна подготовка

Андреев, Й. и др. История и цивилизация. 11. клас. (Задължителна и профилирана под­го­тов­ка). София, 2002, 2003.

Гюзелев, В. и др. История и цивилизация. 11. клас. София, 2001, 2002, 2003.

Делев, П. и др. История и цивилизация. 11. клас. София, 2001, 2002, 2003.

Мутафчиева, В. и др. История и цивилизация. 11. клас. София, 2001, 2002, 2003.

Лазаров, И. и др. История и цивилизация. 11. клас. Велико Търново, 2001,2002, 2003 .

 

2. Профилирана и допълнителна подготовка

Андреев, Й. и др. История и цивилизация. 11. клас. (Задължителна и профилирана под­го­тов­ка).   София, 2002, 2003.

Бонева, В., Ангелова, Р. Тестове по история на България. Велико Тър­ново, 2004.

Делев, П. и др. История и цивилизация. 11. клас. София, 2001, 2002, 2003.

Лазаров, И., Павлов П., Тютюнджиев И., Палангурски М. Кратка история на българския народ. София. 1999.

Лазаров, Ив. и др. История на България. Тестове и конспекти за кандидат-студенти. Велико  Търново. 2003.

Мутафчиева, В. и др. История и цивилизация. 11. клас. София, 2001, 2002, 2003.

Лазаров, И. и др. История и цивилизация. 11. клас. Велико Търново, 2001,2002, 2003.

 

ПРОГРАМА ЗA KОНКУРСЕН ИЗПИT
ПO ТЕОЛОГИЯ

Писмената част на изпита по теология се провежда чрез тест по теология. Чрез писмената част се проверяват индивидуалните умения, необходими за изучаването на специалността “Теология“, както и граматическите, правописните и пунктуационните изисквания на съвременната книжовна реч.

Устната част се провежда под формата на събеседване с всеки от кандидатите. На кандидат-студентите се поставят въпроси от едни и същи тематични области. Обект на оценка са устните комуникативни умения и способността за убедително аргументиране. При формирането на оценката се вземат предвид интересите и познанията на кандидатите в областта на религията, личната им мотивация да изучават специалността, както и физическите им дадености, защото целта на обучението по теология е подготовка и на кадри, които да работят в лоното на Българската православна църква.

 

Конкурсният изпит включва познания по следните проблеми:

 1. Божественото откровение (общи познания върху Св. Писание).
 2. Десетте Божии заповеди (произход и съдържание).
 3. Рождество Христово.
 4. Проповедта на Иисус Христос на планината – блаженствата.
 5. Възкресение Христово.
 6. Икона и иконопочитание.
 7. Тайнствата в Православната църква.
 8. Господнята молитва „Отче наш”.
 9. Храмът – устройство, стил и символика.
 10. Църковни празници.
 11. Покръстването на българите.
 12. Мисионерското дело на равноапостолните братя св. св. Кирил и Методий.

 

Забележка: Господнята молитва „Отче наш” и Десетте Божии заповеди трябва да се знаят наизуст.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

Нашата вяра. Съст. еп. Николай и архим. Серафим. Изд. 6. София, 1991.

Православен катехизис. Съст. Т. Коев. София, 1985 (1991).

Сборник материали за кандидат-студенти по богословие. Велико Търново, 1992.

Коев, Т., Г. Бакалов. Въведение в християнството. София, 1992.

 

ПPOГPAMA ЗА МНОГОКОМПОНЕНТЕН
КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО
AHГЛИЙCKИ EЗИK

Mогат да кандидатстват без ограничение на успеха от дипломата за средно образование всички, които имат достатъчни знания по езика, включващи четене и разбиране на оригинален английски текст, писмена грамотност и умения за създаване на текст на правилен английски език.

Изпитът е писмен, продължава 4 часа и се състои от четири компонента, като изходните текстове (публицистични, научнопопулярни, художествени) са подбрани тематично от следните области: образование, семейство, спорт, опаз­ване на околната среда, туризъм, изкуство, здравеопазване, обществен живот и актуална политика.

I компонент: ПPEBOД от английски на български език (20-25 машино­писни реда). Извършва се без речник и цели проверка на цялостното разбиране на чуждоезиковия текст и предаването му на правилен български език. Tексто­вете за превод са от съвременни автори.

II компонент: TEKCT на английски език (кратък разказ) от 20-25 маши­нописни реда, по който са зададени 7 въпроса. Чрез отговорите на всеки въпрос се проверява способността на кандидата да разбира правилно съществените мо­менти в текста, да показва аналитично мислене и възможности за свободно из­разяване на собствено мнение. Bсеки отговор трябва да включва не по-малко от 50 думи и да е на много добър език без буквално повторение на елементи от изходния текст.

IIIкомпонент: TEKCTс празни места с обем 20-25 машинописни реда, в който трябва да бъдат попълнени липсващите думи с тези, изредени под текста, така че да се възстанови смисловата му цялост. Този компонент има за цел да провери разбирането на чуждоезиковия текст от кандидат-студента.

IV компонент: TECT с 10 вариативни отговора (MULTIPLECHOICE) за правилно разбиране на граматични, лексикални и смислови структури върху ан­глийски текст от 20-25 машинописни реда.

KPИTEPИИ ЗA OЦEHЯBAHE

1. Превод - за неправилно преведена дума оценката се намалява с 0.25. За пропуснато или неправилно преведено кратко просто изречение или част от сложно изречение – с 0.50, а за пропуснато или неправилно преведено изрече­ние – с 1.00.

2. Tекст с въпроси – за неправилно или непълно разбиране на два въпроса оценката се намалява с 1.00. За граматична или лексикална грешка в зависи­мост от нейната сериозност се отнема от 0.25 до 0.50. За богатство и изразител­ност на английския език на кандидата може да се даде бонификация до 0.50.

3. Текст с празни места – за всяка погрешно попълнена дума оценката се намалява с 0.50.

4. Tест с вариативни отговори – за три неправилни отговора оценката се намалява с 1.00.

Oбщата оценка от писмения изпит е средноаритметична от удвоените оценки от първите три компонента (превод, текст с въпроси и текст с празни места) и оцен­ката от теста (Мultiple Choice).

Програма за многокомпонентния изпит по английски език за незрящи

I компонент: ПPEBOД от английски на български език (15-18 машино­писни реда). Извършва се без речник и цели проверка на цялостното разбиране на чуждоезиковия текст и предаването му на правилен български език.

II компонент: TEKCTс празни места (20-25 машинописни реда). Празните места трябва да бъдат попълнени с думите, изредени под текста, така че да се възстанови смисловата му цялост.

III компонент: СЪЧИНЕНИЕ (25-30 думи). Кандидат-студентът трябва да напише кратко съчинение по зададена тема.

 

За самоподготовка се препоръчва следното издание:

Сеизова-Нанкова, Т. и др. 12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език. Шумен: Унив. изд. "Епископ К. Преславски", 2010.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
НЕМСКИ ЕЗИК

 

Писменият кандидатстудентски изпит по немски език представлява тест, който се състои от три компонента. Тестът е съобразен с учебната програма по немски език за средното училище, както и с изискванията на Общата европейска езикова рамка. Оценяват се рецептивните и продуктивните умения на кандидат-студентите в две от общо четирите речеви умения: четене и писане, както и знанията по граматика и лексика. Изходните текстове (публицистични, научнопопулярни, художествени) са под­брани тематично в следните области: образование, семейство, спорт, опазване на околната среда, изкуство, туризъм, здравеопазване, обществен живот.

За успешното полагане на кандидатстудентския изпит по немски език се изискват знания и умения, които отговарят на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.

 

Компонент 1 – езикова компетентност

Езиковата компетентност на кандидат-студентите се проверява с граматико-лексикален тест, който се състои от  25 изречения. Оценяват се лексическите и граматическите знания на кандидат-студента. За всяко изречение има 4 варианта на отговори, от които трябва да се избере правилният.

Максималният брой точки за този компонент е 25.

 

Компонент 2 – четене с разбиране

За успешното изпълнение на този компонент се изисква внимателно прочитане на автентичен текст на немски език,  детайлното му разбиране и отговаряне на въпроси с отворен отговор към съдържанието на текста. 

При оценяването на този компонент се вземат под внимание елементите съдържание, правопис и езикова компетентност, както и уменията на кандидат-студентите да предават информация със собствени изразни средства. При буквално повторение на езикови елементи от изходния текст се намалява броят на точките.

Броят на точките се определя в зависимост от информацията, която се изисква като отговор на въпроса. Правилният отговор на всеки въпрос носи от 1 до 3 точки.

 

Компонент 3 – съставяне на текст по зададена тема

В рамките на приблизително 200 думи кандидат-студентът трябва да напише есе по дадена тема. Оценява се умението за писане на свързан текст, проверяват се правописът, структурата на текста и езиковата компетентност.

При езиковата компетентност се оценяват граматика, изразни средства, правопис (вкл. пунктуация). Езиковите грешки се отчитат като цели или половинки в зависимост от това дали влияят на разбирането, или не. За богатство и разнообразие при употреба на изразните средства се дава бони­фикация. Оценката за езикова правилност се изчислява като съотношение от броя на думите и броя на грешките.

Cъдържанието се оценява по точкова система, като според специфика­та на конкретния текст се дават определен брой точки за смислова свързаност, тематична единност, разбираемост и логическа издържаност.

Oбщата оценка от писмения изпит е средноаритметична от оценките на трите компонента.

 

Препоръчителна литература

 

DreyerH., SchmittR.Lehr- und ÜbungsbuchderdeutschenGrammatik. DieneueGelbe. Пловдив: Летера, 2000

Бойчева, С. и др. Помагало за кандидат-студенти по немски език. Шумен: Унив. изд. "Епископ К. Преславски", 2005.

 

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
РУСКИ ЕЗИК

Писменият изпит по руски език представлява тест, съставен на базата на учебната програма по руски език за средното училище. За основа на разработва­ните материали по граматика и лексика е взето учебното съдържание по руски език за средните училища. Тестът има за цел да провери познанията на канди­дат-студентите по основните граматични теми, изучавани в училище (имена – съществителни, прилагателни, местоимения, числителни; род, число, падеж, склонение, одушевеност и неодушевеност, глаголно управление, предложна и безпредложна употреба, степени за сравнение на прилагателните, пълни и крат­ки форми на прилагателните, склонение и употреба на местоименията и др.; глагол – спрежение, вид на глагола, глаголи за движение; наречия за покой и движение). Попълването на задачите от теста изисква познаване на основните теми за развитие на речта, изучавани в средното училище (Знакомство. Дом и семья. Возрасть. Учеба. Профессия. Природа и путешествие и др.), и общоупо­требимата лексика от текстовете в учебниците по руски език.

Тестът се състои от 4 компонента.

Първият компонент има за цел проверка на умението на кандидат-сту­дента да прилага познанията си в областта на руската граматика в свързан текст.

        Вид работа: вписване на нужните граматически форми.

Вторият компонент предвижда проверка на умението на кандидат-сту­дента за пълно и точно възприемане на съдържанието на текста.

        Видове работа: превод от руски на български език на фрагмент от текста и/или откриване на определена информация чрез отговор на кон­крет­ни въпроси по текста.

Третият компонент включва работа (аналогична на провежданата в училище) с отделни лексикални единици.

        Видове задачи: подбор на синоними, антоними, работа с устойчиви съчетания.

Четвъртият компонент предлага комплекс от задачи, определящи степента на познаване на руската граматика (работа с конкретни гра­матични категории, съставяне на изречения по опорни думи и превод от български на руски език).

        Тестът, като правило, съдържа 100-110 контролни момента. Всеки кон­тро­лен елемент носи на кандидат-студента определено количество точки. Техният максимален брой в рамките на целия тест е 200. Непопълнените и неправилни­те отговори не носят точки, но и не се санкционират допълнително чрез отне­мане на точки. Mинимумът за участие в кла­сацията е 90 точки. Над този мини­мум оценката се повишава с 0,25 точки.

        Информация за кандидатстудентски консултации може да се получи от Катедрата по руски език в учебен корпус № 2, кабинети 02 и 215.

        Примерни тестове по руски език кандидат-студентите могат да намерят в “Сборник тестове по руски език за кандидат-студенти”, издаден от Катедрата по руски език в ШУ “Епископ Константин Преславски”. Сборникът се продава в Ректората и в учебен корпус № 2.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
МАТЕМАТИКА

I. AЛГEБPA

1. Cтепен с цял показател. Cвойства. Формули за съкратено умножение. Цели и дробни рационални изрази - действия с тях.

2. Pазлагане на многочлени на множители. Доказване на безусловни и ус­ловни тъждества и неравенства.

3. Kвадратен корен. Kорен n-ти. Kоренуване на произведение, частно, сте­пен и корен. Oсновно свойство на корените.

4. Уравнения - корен на уравнения, еквивалентност на уравнения. Основни теореми за еквивалентност. Уравнения от първа степен с едно неизвестно и приводими към тях - решаване и изследване на решенията.

5. Cистеми уравнения от първа степен с две и три неизвестни - решаване и изследване на решенията. Геометрична интерпретация на решенията.

6. Hеравенства и система линейни неравенства - решение и изследване на решенията. Tеореми за еквивалентност на неравенства и системи от неравенст­ва. Геометрично представяне на решенията върху числовата ос.

7. Kвадратен тричлен. Kвадратна функция. Kвадратно уравнение - решава­не и изследване на решенията.

8. Pазлагане на квадратен тричлен на множители от първа степен. Графика на квадратната функция и използването й за определяне на знака на квадратния тричлен.

9. Kвадратни неравенства - решаване и изследване на решенията. Геомет­рично представяне на решенията върху числовата ос.

10. Уравнения от по-висока степен, приводими към квадратни.

11. Hеравенства от по-висока степен. Mетод на интервалите.

12. Формули на Bиет – приложение.

13. Cистеми уравнения от втора и по-висока степен с две и повече неизвес­тни - основни методи за решаване. Pешаване на системи уравнения, съдържащи параметри. Изследване на решенията.

14. Aбсолютна стойност (модул). Pешаване на уравнения и неравенства, съдържащи абсолютна стойност - основни методи за решаване.

15. Cтепен с рационален показател - определение, свойства. Функцията . Tъждествени преобразувания на ирационални изрази. Pешаване на ирационални уравнения и неравенства - основни методи за решаване.

16. Логаритъм - определение, свойства. Oсновни правила за логаритмува­не. Формула за преминаване от една логаритмична основа към друга. Показа­телна и логаритмична функция - свойства и графика.

17. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства - основни мето­ди за решаване.

18. Числови редици. Aритметична и геометрична прогресия - свойства. Формули за сумата на първите n члена.

19. Безкрайни числови редици. Cума на членовете на безкрайна гео­мет­рична прогресия с .

20. Безкрайни числови редици. Cходимост. Граница на сходящи числови редици. Aритметични операции със сходящи редици.

21. Функция. Граница на функция. Tеореми за граница на функции. Граница на  при х клонящо към 0. Лява и дясна граница. Приложение.

22. Hепрекъснатост на функции. Tеореми. Лява и дясна непрекъснатост. Hепрекъснатост на функция от функция. Приложение.

23. Производна на функция. Геометричен и механичен смисъл на поняти­ето производна. Производна на сбор, произведение, частно и степен на функ­ция. Производни на тригонометрични функции. Производна на функция от функция. Формули за диференциране. Bтора производна на функция, ускоре­ние.

24. Четна функция, нечетна функция и периодична функция. Pастящи и намаляващи функции. Cвойства.

25. Признаци за растене и намаляване на функция. Приложение при реша­ване на уравнения и неравенства.

26. Локален максимум и локален минимум на функция - определения, не­обходими и достатъчни условия за локален екстремум. Приложение.

27. Изследване на функции и построяване на графиките им. Hай-голяма и най-малка стойност на функция. Приложение при решаване на уравнения и не­равенства. Практически задачи за намиране на най-големи и най-малки стойности на функции.

II. ПЛАНИМЕТРИЯ, СТЕРЕОМЕТРИЯ И ТРИГОНОМЕТРИЯ

1. Еднаквости. Признаци за еднаквост на триъгълници. Успоредни прави. Успоредник - видове успоредници, свойства. Средна отсечка в триъгълника и трапеца.

2. Окръжност и ъгъл. Централен, вписан и периферен ъгъл - свойства. До­пирателна към окръжност – свойства.

3. Триъгълник. Забележителни точки в триъгълника: център на описана ок­ръжност, център на вписана окръжност, медицентър, ортоцентър – свойства.

4. Вписан в окръжност и описан около окръжност четириъгълник - свойст­ва.

5. Хомотетия. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. Вътрешна и външна ъглополовяща в триъгълника. Приложение на хомотетията за решаване на задачи за построение.

6. Подобност. Признаци за подобност на триъгълници. Приложение. Свойства на секущите на окръжност, които минават през точка, нележаща на нея. Връзка между лицата на подобните многоъгълници.

7. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Алгебричен метод за решаване на построителни задачи в планиметрията.

8. Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс. Основни тригонометрични тъждества. Изразяване на всяка от тригонометричните функ­ции чрез останалите. Тригонометрични зависимости в правоъгълния триъгъл­ник. Решаване на правоъгълен триъгълник. Изразяване на тригонометрични функции на даден ъгъл чрез тригонометричните функции на половината на този ъгъл и обратно. Представяне на сбор от синусови и косинусови стойности в произведение и обратно. Тъждествени преобразувания на тригонометрични из­рази.

9. Тригонометрични уравнения. Решаване на основни тригономе­трични неравенства.

10. Вектори в равнината и пространството. Събиране и изваждане на вектори и умножение на вектор с число. Скаларно произведение на два вектора. Приложение на векторите за решаване на планиметрични и стереометрични за­дачи.

11. Косинусова теорема. Синусова теорема. Решаване на произволен три­ъгълник. Приложение.

12. Лице на триъгълник, четириъгълник и правилен многоъгълник. Дължи­на на окръжност и лице на кръг и частите му.

13. Взаимно положение на две прави, права и равнина и на две равнини в пространството. Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ос на две кръсто­са­ни прави. Ос-отсечка. Ъгъл, определен от права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Линеен ъгъл на двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини. Успоредно и ортогонално проектиране. Теорема на трите перпендикуляра. Пер­пендикуляр и наклонена към една равнина.

14. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида - свойства. Формули за лицата на повърхнините и обемите им. Свойства на успоредното сечение на пирамидата. Сечение на призма или пирамида с равнина.

15. Цилиндър, конус, пресечен конус и сфера. Формули за лицата на по­върхнините и обемите им. Вписани и описани тела. Ротационни тела.

16. Екстремални задачи в планиметрията и стереометрията.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1.     Паскалев, Г. Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ. С., 1991.

2.     Николов, Й., Д. Станков, С. Първулов. Математика за кандидат-студенти.  Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2005.

3.     Петров, К. Ръководство за решаване на задачи по математика. Част I и II. С., 1980-84.

4.     Портев, Л., Ив. Иванов, Й. Николов и др. Математика (Учебно помагало за държавен зрелостен и кандидатстудентски изпит в 4 части: Част I. Алгебра; Част II. Геометрия; Част III. Функции; Част IV. 20 примерни теми за матура с решения). Пловдив: Летера, 2003-2004.

5.    Сборник задачи по математика за кандидат-студенти:

 1. Алгебра. Регалия 6, София, 1998.
 2. Планиметрия. София: Регалия 6, 1999.
 3. Стереометрия. София: Регалия 6, 2000.

6.    Списание “Математика плюс” – рубрика “За кандидат-студента”

7.    Списание "Математика" – рубрика "За кандидат-студента"

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
ИНФОРМАТИКА

 

Кандидатстудентският изпит по информатика се състои от две части:

1. Теоретична - под формата на тест. За всеки въпрос от теста се предлагат четири възможни отговора, от които само един е верен. В началото на изпита се дава указание за неговото попълване.

2. Практическа - задачи по програмиране. Решаването на всяка от задачите изисква реализация на съставен от кандидат-студента алгоритъм на един от следните езици за програмиране: Pascal, С, С++, Basic. Текстът на програмата се записва на хартия с химикалка със син или черен цвят. По време на изпита се забранява използването на помощни материали и технически средства.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

Учебно съдържание

Кандидатстудентскиятизпит по информатика се провежда на базата на учеб­ния материал, изучаван в първо (задължително) равнище на общо­об­ра­зо­ва­тел­ната подготовка, и част от материала, изучаван във второ (профилирано) рав­нище. Той се базира на следното учебно съдържание:

Формални математически модели

 1. Позиционни бройни системи. Преминаване от една бройна система в друга. Двоична позиционна бройна система. Аритметика в двоична бройна система.
 2. Съждения и съждителни формули. Конюнкция, дизюнкция и отри­ца­ние. Преобразувания на съждителни формули.
 3. Информация. Данни. Основни единици за измерване на информация.

Компютърни системи и мрежи

 1. Функционална структура и развитие на компютърните системи.
 2. Компютърна архитектура на Джон фон Нойман – основни принципи.
 3. Централен процесор.
 4. Оперативна памет.
 5. Периферни устройства.
 6. Компютърни мрежи. Потребители и достъп до ресурси. Видове локални мрежи. Глобални компютърни мрежи.

 

 1. Интернет – същност, технически и технологически аспекти. Основни услуги и протоколи. Видове достъп до Интернет. Адреси в Интернет.

Операционни системи

 1. Операционна система с команден интерфейс. DOS – команден интер­претатор, файлова система, основни команди.
 2. Операционна система с графичен потребителски интерфейс. Понятия, обекти и организация. Файлова система.

Алгоритми и структури данни

 1. Алгоритми – основни характеристики. Алгоритъм на Евклид за нами­ране на НОД. Алгоритми за работа с цели числа.
 2. Последователно търсене в масив. Намиране на минимален и мак­си­ма­лен елемент на масив.
 3. Сортиране на масив от числа. Сливане на сортирани масиви. Двоично търсене в сортиран  масив.
 4. Списък, стек, опашка.

Програмиране

 1. Език за програмиране (Pascal, C/C++ или Basic) – прости типове данни, изрази, оператор за присвояване.
 2. Език за програмиране - вход и изход на данни, управляващи кон­струк­ции.
 3. Език за програмиране - съставни типове (масиви, записи/структури, низове/масиви от символи).
 4. Език за програмиране - подпрограми, предаване на параметри.
 5. Работа с файлове. Създаване, записване, четене.

Компютърни технологии

 1. Компютърна обработка на текстове. Основни понятия. Програми за обработка на текст – възможности и предназначение. Основни файлови фор­мати при компютърната текстообработка.
 2. Дейности при изграждане на текстов документ - въвеждане, редак­ти­ране, форматиране, съхраняване, отпечатване, вмъкване на обекти.
 3. Компютърна графика. Видове. Графични редактори. Основни графични фор­мати за файлове при съхраняване на графично изображение. Създаване и обработване на графично изображение.
 4. Електронни таблици. Предназначение, структура и основни дейности в електронната таблица. Програми за управление на електронни таблици. Мо­де­лиране.
 5. Данни в електронната таблица – типове и формати. Въвеждане, редак­ти­ране и форматиране. Сортиране, търсене, замяна и средства за защита на данни.
 6. Формули в електронна таблица. Вградени функции. Относително и абсолютно адресиране. Диаграми.
 7. База от данни – основни понятия. Системи за управление на бази от данни. Модели на данни. Релации.
 8. Работа в база от данни. Основни обекти. Основни типове данни. Гене­риране на запитвания, проектиране на формуляри и създаване на отчети.
 9. Компютърна презентация – същност и структура. Слайд – структура и дизайн. Основни елементи – текст, линии, форми, текстури, цветове. Ефекти.
 10. World Wide Web – същност и функциониране. Браузери.
 11. Web страница – същност, предназначение и елементи. Технологии за създаване.

 

Препоръчителна литература

 

 1. "Държавни образователни изисквания за учебно съдържание по информатика и информационни технологии". Държавен вестник, 13.06.2000.
 2. Азълов, П., Ф. Златарова. Информатика за 9. клас зад. подготовка. Просвета, София, 2001.
 3. Азълов, П., Ф. Златарова. Информатика за 9. клас проф. подготовка. София: Просвета, 2001.
 4. Азълов, П., Ф. Златарова, М. Тодорова. Информатика за 10. клас проф. подготовка.  София: Просвета, 2001.
 5. Бърнев, П., Г. Тотков, Р. Донева, Вл. Шкуртов, К. Гъров. Информатика+, учебник за проф. подготовка в 9. клас на СОУ. Пловдив: Летера, 2001.
 6. Добрева, М., С. Порязов, Б. Банчев. Информационни технологии 9. зад. подготовка. София: Архимед, 2002.
 7. Иванов, И., С. Кънчева. Информационни технологии 9. и 10. зад. подготовка. София: Нова звезда, 2001.
 8.  Икономов, Н., М. Добрева, Д. Добрев. Информационни технологии 10. зад. подготовка. София: Архимед, 2002.
 9. Манев, К., Н. Манева. Информатика 9. профилирана подготовка. София: Анубис, 2002.
 10. Манев, К., Н. Манева. Информатика 9. зад. подготовка. София: Анубис, 2002.
 11. Манев, К., Н. Манева. Информационни технологии 9. зад. подготовка. София: Анубис, 2002.
 12. Манев, К., Н. Манева. Информационни технологии 10. зад. подготовка. Анубис, София, 2002.
 13. Николова Н., А. Парушева. Информатика за зрелостен и кандидат-студентски изпит. София: Лодос, 2002.

 

 1. Тотков, Г., Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров. Информационни технологии, учебник за 9. клас на СОУ. Пловдив: Летера, 2001.
 2. Тотков, Г., Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров. Информационни технологии, учебник за 10. клас на СОУ. Пловдив: Летера, 2001.
 3. Тодорова, М. Програмиране на Паскал. Учебно помагало за IX и X клас профилирана подготовка. София: Сиела, 2002.
 4. Тодорова, М. Програмиране на C++. София: Сиела, 2004.
 5. Хорстман, К. Принципи на програмирането със C++. София: Софтех, 2000.
 6. Смит, Т. М. Програмиране с Pascal. Принципи и методи. София: Техника, 2001.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
ИКОНОМИКА

 

 1. Предмет и структура на икономическата теория. Основният иконо­мически проблем. Потребности, блага, ресурси. Оскъдност и алтернативни раз­ходи. Граница на производствените възможности. Основни раздели на иконо­мическата теория.
 2. Форми на икономическа организация. Основни проблеми на иконо­миката. Традиционна икономика. Централно управлявана и пазарна икономика. Смесена икономика.
 3. Пазарно търсене и пазарно предлагане. Индивидуално и пазарно търсене. Закон за търсенето и крива на търсенето. Фактори на търсенето. Ела­стичност на търсенето. Закон за предлагането и крива на предлагането. Факто­ри на предлагането. Еластичност на предлагането.
 4. Механизъм на пазарно равновесие. Равновесна цена и равновесно количество. Дефицит и излишък. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие. Моментно, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие.
 5. Потребителско поведение. Полезност и потребителски избор. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Криви на без­различието. Бюджетни ограничения. Равновесие на потребителя.
 6. Фирмена организация на стопанската дейност. Същност и основни характеристики на фирмата. Класификация на фирмите. Еднолични фирми. Дружествени фирми. Акционерни дружества.
 7. Производство и производствена функция. Фактори и резултати на производството. Производствена функция на фирмата. Оптимизиране на произ­водството в краткосрочен и дългосрочен период. Закон за намаляващата въз­връщаемост.
 8. Приходи и разходи на фирмата. Приходи и доходи на фирмата. Общ, среден и пределен приход. Производствени разходи на фирмата. Нормална и икономическа печалба. Разходите на фирмата в краткосрочен и дългосрочен период.
 9. Съвършена конкуренция. Фирмено предлагане при съвършена кон­куренция. Максимизиране на печалбата на фирмата.
 10. Несъвършена конкуренция. Чист монопол. Антимонополно регули­ране.
 11. Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция. Олиго­пол.
 12. Ценообразуване на производствените фактори. Търсене и предла­гане на производствени фактори. Факторен доход – трансферен доход и икономическа  рента.
 13. Пазар на труда. Търсене, предлагане и равновесие на трудовия пазар. Работната заплата като факторен доход. Влияние на синдикатите върху пазара на труда.
 14. Брутен продукт. Същност и видове брутен продукт: брутен национа­лен продукт и брутен вътрешен продукт. Подходи за измерване набрутния про­дукт. Номинален и реален брутен продукт. Други индикатори на икономичес­ката активност.
 15. Цикличност на икономическото развитие. Същност и причини за икономическите цикли. Бизнес цикъл - основни фази. Особености на съвремен­ния икономически цикъл.
 16. Инфлация. Същност и измерване. Причини за инфлацията. Видове ин­флация. Последици от инфлацията. Антиинфлационна политика.
 17. Заетост и безработица. Същност и структура на заетостта. Безработи­ца - същност и измерване. Видове безработица. Пълна заетост и естествено рав­нище на безработицата. Регулиране на заетостта и безработицата.
 18. Фискална политика. Същност, цели и инструменти на фискалната политика. Видове фискална политика. Данъчно облагане – основни принципи. Видове данъци. Държавен бюджет. Бюджетен дефицит и държавен дълг.
 19. Пари и банки. Същност и функции на парите. Еволюция на парите. Банкова система – структура и функции. Търсене и предлагане на пари. Паричен пазар.
 20. Парична политика. Централна банка – статут и функции. Цели и инструменти на паричната политика. Видове парична политика. Парична политика в България. Валутен борд.

 

Препоръчителна литература

                А. Основна:

 1. Спасов, Тр., Пл. Пашов. Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика. София: Нова звезда,  2002.
 2. Кънев, М. и др. Микроикономика. Учебник за техникумите по икономика и търговия. София: Мартилен, 2000.
 3. Кънев, М. и др. Макроикономика. Учебник за техникумите по икономика и търговия. София: Мартилен, 2000.

        Б. Допълнителна:

 1. Йорданов, Й. Микро- и макроикономика. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”. 2004.
 2. Младенова, З. и др. Микроикономика. Варна: Стено, 2001.
 3. Владимиров, В. и др. Макроикономика. Варна: Стено, 2003.
 4. Савов, Ст. и др. Икономикс. София: Тракия-М, 1998.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
ФИЗИКА

Конкурсният изпит по физика е писмен. При подготовката могат да се ползват учебниците по физика за средното учили­ще, издадени след 1993 г.

КИНЕМАТИКА. Описание на движението на материална точка. От­но­си­телност на скоростта и ускорението. Закони за ско­ростта и пътя при пра­во­линейни равнопроменливи движения. Свободно падане, закони.

ДИНАМИКА. Сила. Инертност и маса. Принципи на Нютон. Движение на тяло, хвърлено близо до земната повърхност. Импулс. Закон за запазване на им­пулса. Закон за всеобщото привличане.

РАБОТА И ЕНЕРГИЯ. Механична работа. Кинетична енергия. По­тен­ци­ална енергия. Закон за запазване на пълната механична енергия. Мощ­ност. Коефициент за полезно действие.

МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ. Идеален газ. Уравнение за непре­къс­на­тост. Закон на Бернули.

ОСНОВИ НА ТЕРМОДИНАМИКАТА. Термодинамична система и на­чини за нейното описание. Топлинно равновесно състояние. Температура. Вът­решна енергия и начини за нейното изменение. Количество топлина и спе­цифи­чен топлинен капацитет. Първи принцип на термодинамиката.

СТРОЕЖ И СВОЙСТВА НА ГАЗОВЕТЕ. Свойства на газовете. Иде­ален газ. Изопроцеси при газовете. Работа на газовете при изопроцеси. Пър­ви принцип на термодинамиката при изопроцесите.

ЕЛЕКТРОСТАТИКА. Електростатично взаимодействие. Закон на Ку­лон. Електрично поле. Интензитет, потенциал и напрежение на полето. Ди­електрик в електростатично поле. Проводник в електростатично поле. Кон­ден­затори.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. Електричен ток. ЕДН. Закон на Ом за част от вери­гата. Закон на Ом за затворена електрична верига. Съпротивление.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЯВЛЕНИЯ. Магнитно взаимодействие на по­стоянни токове. Магнитно поле. Магнитна индукция. Поток на магнитната ин­дукция. Електромагнитна индукция. Индуцирано електродвижещо напре­жение. Електро­магнитно поле. Самоиндукция.

МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ. Хармонично трептене. Енер­гия на хармоничното трептене. Период и честота на математично и пружинно ма­хало. Затихващи и принудени трептения. Резонанс. Механични вълни. Ин­тер­ференция и дифракция на вълните.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ. Електрически треп­тящ кръг. Свободни електромагнитни трептения. Затихващи и принудени елек­тро­магнитни трептения. Електромагнитни вълни.

Оптика. Интерференция и дифракция на светлината. Светлината като електро­магнитна вълна. Фотоелектричен ефект. Фотони. Квантова природа на светлината.

ФИЗИКА НА МИКРОСВЕТА. Структура на атома. Енергетични нива на електроните в атома. Обяснение на атомните спектри. Атомно ядро. Радио­активност.

 

Препоръчителна литература

 

 1. Максимов, М. Сборник от задачи и тестове по физика и астрономия за 8., 9. и 10. клас. София: Булвест 2000, 2002.
 2. Вацкичев, Л. Знам ли физиката за 8. клас (тестове). София: Просвета, 1993.
 3. Мърваков, Д. и др. Тестове към учебниците по физика и астрономия за 9. и 10. клас. София: Труд, 2001.
 4. Станев, С. и др. Книга за учителя и тестове по физика и астрономия за 9. клас. София: Просвета, 2001.
 5. Станев, С. и др. Книга за учителя и тестове по физика и астрономия за 10. клас. София: Просвета, 2001.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
ХИМИЯ

1. Строеж на атома. Атомно ядро. Химичен елемент от гледище на теорията за строежа на атома. Изотопи. Строеж на електронната обвивка.

2. Периодичен закон и периодична система в светлината на теорията за строежа на атома. Структура на периодичната система и изменение на химичния характер на елементите по периоди и групи.

3. Химични елементи - обща характеристика. Строеж на атомите на химичните елементи. Валентност и степен на окисление. Химичен характер на елементите.

4. Химична връзка. Причини за свързване на атомите. Видове химични връзки. Същност.

5. Прости вещества - състав, строеж, физични и химични свойства. Значение и приложение в практиката.

6. Оксиди. Състав и строеж. Видове. Физични свойства. Най- характерни химични взаимодействия на видовете оксиди. Приложение на оксидите в практиката.

7. Хидроксиди - определение и класификация. Химичен състав и строеж. Физични и химични свойства. Приложение в практиката.

8. Оксокиселини - определение. Химичен състав и строеж. Физични и химични свойства. Практическо приложение на оксокиселините.

9. Соли - определение. Получаване на соли. Класификация на солите според химичния им състав. Строеж и свойства на солите. Разпространение в природата и практическо приложение.

10. Термохимия. Топлинни ефекти на химичните реакции. Закони в термохимията.

11. Химична кинетика. Скорост на химичните реакции – изразяване на скоростта на химичните реакции. Фактори, от които зависи скоростта на химичните реакции: концентрация на веществата (кинетично уравнение на скоростта), температура (активираща енергия, енергетичен ход на химичните реакции), налягане, катализатори. Механизъм на химичните реакции.

12. Катализа. Видове каталитични процеси. Особеност на катализаторите и тяхното действие. Природа на каталитичното действие. Значение на каталитичните процеси.

13. Химично равновесие. Обратими и необратими процеси. Състояние на химично равновесие – особености. Фактори, които влияят на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие-Браун.

14. Разтвори на електролити. Същност на електролитната дисоциация, механизъм. Силни и слаби електролити. Групиране на електролитите според теорията на Арениус. Електролитна дисоциация на водата, водороден показател. Йоннообменни реакции.

15. Окислително-редукционни процеси – същност. Ред на относителната активност на металите и неметалите. Окислително-редукционни процеси под действие на електричния ток - електролиза на разтвори и стопилки. Приложение на електролизните процеси.

16. Теория за строежа на органичните съединения. Структурна теория - същност. Развитие на структурната теория - стереохимична теория и електронни представи за строежа на органичните съединения.

17. Алкани, алкени и алкини - строеж, изомерия, хомоложни редове. Физични и химични свойства. Получаване, значение и употреба.

18. Бензен. Състав и строеж на молекулата. Свойства на бензена. Получаване и приложение в практиката.

19. Хидроксилни производни на въглеводородите. Етанол, глицерол, фенол - сравнително разглеждане на свойствата и строежа на молекулите. Получаване и приложение в практиката.

20. Карбонилни производни на въглеводородите. Сравнително разглеждане на строежа, физичните и химичните свойства на мравчен алдехид и ацетон. Получаване и употреба в практиката.

21. Карбоксилни киселини. Молекулен строеж и свойства на мастни едноосновни и ароматни киселини - сравнително разглеждане. Получаване и употреба.

22. Мазнини. Състав и строеж. Разпространение и получаване. Свойства и употреба.

23. Въглехидрати. Класификация на въглехидратите. Състав и строеж. Свойства на монозахариди, дизахариди, полизахариди. Значение и приложение.

24. Азотосъдържащи органични съединения. Строеж и свойства. Значение и приложение.

                                            

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Близнаков, Г., Л. Боянова, А. Соколова, П. Рибарска, Химия и опазване на околната среда за 9. клас. София: Анубис, 2001 (задължителна и профилирана подготовка).

2. Близнаков, Г., Л. Боянова, А. Соколова, П. Рибарска, Химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Анубис, 2001 (задължителна и профилирана подготовка).

3. Близнаков, Г., Р. Манева, К. Николов. Химия и опазване на околната среда за 11. клас. София: Просвета, 2002 (профилирана подготовка).

4. Близнаков, Г. и др. Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Просвета, С., 2008

5. Боянова, Л. и др. Химия и опазване на околната среда за 8.клас, Просвета, С., 2009

6. Йотова М, Л. Овчарова, Г. Нейков, Л. Николова, С.Бенева,Химия и опазване на околната среда за 7.клас, Булвест 2000, С., 2008

7. Кирилов, М., Г. Нейков, С. Караиванов, Л. Николова, С. Бенева, З. Коларова, Л. Овчарова, М. Йотова, Химия и опазване на околната среда за 9 клас. София: Булвест 2000, 2001 (задължителна и профилирана подготовка).

8. Нейков, Г., С. Караиванов, Л. Николова, С. Бенева, Л. Овчарова, М. Йотова. Химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Булвест 2000, 2002 (задължителна и профилирана подготовка).

9. Нейков, Г., О. Пешев, С. Неделчев, С. Бенева, Л. Станоева. Химия и опазване на околната среда за 11. клас. София: Булвест 2000, 2002 (профилирана подготовка).

10. Нейков, Г. С. Бенева, Л- Николова, Л. Овчарова, М. Йотова Химия и опазване на околната среда за 8.клас, Булвест 2000, С., 2009

11. Манев, С., М. Цавкова, Д. Лазаров, Г. Петров. Химия и опазване на околната среда за 9. клас. София: Просвета, 2001 (задължителна и профилирана подготовка).

12. Манев, С., М. Цавкова, Д. Лазаров, Г. Петров. Химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Просвета, 2001 (задължителна и профилирана подготовка).

13. Павлова М., Е. Бояджиева, В. Иванова, М. Кирова, Н. Микова. Химия и опазване на околната среда за 9. клас. София: Педагог, 2002 (задължителна подготовка).

14. Павлова, М., Е. Бояджиева, В. Иванова, М. Кирова, Н. Микова, Г. Василев. Химия и опазване на околната среда за 10. клас. София: Педагог, 2002 (задължителна подготовка).

15. Павлова М., М. Кирова, Е. Бояджиева, А. Кръстев, В.Иванова Химия и опазване на околната среда за 7.клас, Педагог 6, С., 2008

16. Павлова М., М. Кирова, Е. Бояджиева, А. Кръстев, В.Иванова Химия и опазване на околната среда за 8.клас, Педагог 6, С., 2008

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
БИОЛОГИЯ

Материал, поместен в учебниците по биология и здравно образование за 9. клас, задължителна подготовка

Биологията – наука за живата материя. Равнища на организация на живите системи. Единство и многообразие на организмовия свят.

Организъм и среда. Абиотични фактори. Екологията като наука. Същ­ност на екологичните фактори на средата. Среди на живот, екологични фактори и взаимодействие на организмите с тях. Светлината като екологичен фактор. Температурата като екологичен фактор. Водата като екологичен фактор и като среда на живот. Почвата като екологичен фактор и като среда на живот. Въз­ду­хът като екологичен фактор и среда за разпространение на организмите. Адап­та­ция на организмите към абиотичните екологични фактори.

Организъм и среда. Биотични фактори. Същност на биотичните фак­тори. Вътревидови взаимоотношения. Междувидови взаимоотношения. Адап­та­ция на организмите към комплексното влияние на факторите на средата.

Популация. Популация и вид – същност и характеристика. Видове, състав и структура на популацията. Численост и свойства на популациите. Динамика на популациите. Раждаемост и смъртност в популациите.

Биоценози (природни съобщества). Същност и подразделения. Структу­ра на биоценозите. Хранителни взаимоотношения в биоценозите. Екологична ниша. Взаимодействие между популациите в биоценозата.

Екосистеми. Същност, структура и функциониране. Кръговрат на вещест­вата и поток на енергията в екосистемите. Продуктивност на екосистемите. Изменчивост и развитие на екосистемите. Основни типове екосистеми.

Биосфера. Произход, същност, структура и развитие. Човешката дейност и биосферата. Бъдеще на биосферата. Биосферата, човекът и неговото здраве.

Клетката – основна структурно-функционална единица на организ­мите. Клетъчна теория. Химичен състав на клетката. Неорганични вещества – вода и соли. Органични съединения. Въглехидрати –монозахариди, полизахари­ди. Липиди. Белтъци. Полипептидни вериги. Структура и свойства на бел­тъците. Биологични катализатори-ензими. Фактори, влияещи върху ензимната активност. Нуклеинови киселини. Дезоксирибонуклеинови киселини. Рибонук­леинови киселини. От молекулите до клетката. Надмолекулни комплекси. Ви­ру­сите – на границата между живото и неживото. Вируси – причинители на забо­ля­ва­ния. Прокариотни клетки – строеж и функции. Устройство на еукариотните клетки. Обмяна на веществата между клетката и околната среда. Осигуряване на клетката с белтъци. Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката. Осигуряване на клетката с енергия. Осигуряване на клетката с програма за съществуване. Хромозоми-носители на клетъчната програма. Клетъчна повърх­ност.

Процеси, протичащи в клетката. Клетката – високо автоматизирана лабо­ра­тория. Роля на аденозинтрифосфата (АТФ) в енергетиката на клетката. Фотосинтеза. Светлинна фаза. Тъмнинна фаза. Влияние на различни фактори вър­ху фотосинтезата. Разграждане на хранителните вещества в клетката. Би­о­логично окисление. Окислително фосфорилиране. Изграждане на вещества в клет­ката. Репликация - биосинтез на ДНК. Транскрипция - биосинтез на РНК. На­рушения на метаболизма при човека

Възпроизвеждане на клетката. Жизнен път и диференциране на клет­ката. Клетъчно делене. Митоза. Мейоза.

Материал, поместен в учебниците по биология и здравно образование за 10. клас, задължителна подготовка

Равнища на организация на многоклетъчния организъм. Надклетъчни равнища на организация при животните. Надклетъчни равнища на организация при растенията. Организмът като единно цяло.

Наследственост и изменчивост на организмите. Развитие на генетиката като наука. Предмет, задачи и основни понятия. Монохибридно кръстосване. Ди­хибридно и анализиращо кръстосване. Полихибридно кръстосване. Закони на Мендел. Взаимодействие на гените. Взаимодействие на алели на един ген (алел­ни взаимодействия). Взаимодействия на алели на различни гени (неалелни вза­имодействия). Генетика на пола. Свързано унаследяване и кросинговър. Из­мен­чивост. Модификационна изменчивост. Мутационна (генотипна) измен­чи­вост. Генетика на човека. Наследствени болести при човека.

Индивидуално развитие при животните и човека. Размножаване при жи­вотните и човека. Образуване на полови клетки. Оплождане. Ин­ди­ви­ду­ал­но развитие. Зародишно развитие. Следзародишно развитие. Стареене. Смърт. Хомеостаза. Имунологични механизми на хомеостазата. Дразнимост и реакции при животните. Поведение на животните и човека.

Еволюция на организмите. Произход на живота. Що е живот? Развитие на идеята за произхода на живота. Съвременни идеи за произхода на живота. Те­орията на Дарвин за еволюцията на организмите. Изменчивост, на­след­стве­ност, изкуствен отбор. Борба за съществуване и естествен отбор. Представи на Дарвин за вид и видообразуване.

Съвременна теория за еволюцията. Микроеволюция. Елементарни ево­лю­ционни събития и сили. Видообразуване. Съвременни схващания за ви­до­образуването. Критерии за вид. Съвременни схващания за еволюцията Макро­ево­люция. Основни насоки и пътища на еволюцията.

Еволюция на човека. Антропогенеза. Палеонтологична история на чо­ве­ка. Човешки раси.

Доказателства за еволюцията. Сравнителноанатомични, сравнително­фи­зи­ологични, сравнителноембриологични доказателства. Палеонтологични до­ка­за­телства.

 

Конкурсният изпит по биология е писмен тест и се провежда в про­дъл­жение на три часа.

 

При подготовката си кандидатите трябва да използват учебниците по биология и здравно образование, както следва:

1. Димитров, О.,М. Кожухарова, Т. Аргирова и др. Биология и здравно образование за 9. клас. София: Булвест, 2000, 2004.

2. Ангелов, П., В. Ишев, П. Попов. Биология и здравно образование за 9. клас. София: Просвета, 2002.

3. Димитров, О., М. Пешева, И. Минков и др. Биология и здравно образование за 10. клас. София: Булвест, 2000, 2001.

4. Попов, П., В. Ишев, П. Ангелов. Биология и здравно образование за 10. клас. София: Просвета, 2003.

 

 

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО

ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

 

 1. Географско положение, граници и големина. Същност, особености и значение на географското положение. Оценка на географското положение – астрономическо, природно-географско, икономическо, политико-географско, екологично. Промени в териториалния обхват на България. Характеристика на държавните граници.
 2. Релеф. Геоложки строеж и палеогеографско развитие на релефа. Характеристика на съвременния релеф – денудационни заравнености, речни и морски тераси, ледников релеф, карст, льос. Геоморфоложки области.
 3. Полезни изкопаеми. Значение. Видове. Закономерности в географското разпространение. Количествена и качествена характеристика на основните видове полезни изкопаеми – горивни, рудни и нерудни. Енергийни и минерални суровинни ресурси.
 4. Климат. Фактори, обуславящи климата на страната. Количествена и качествена характеристика и териториално разпределение на основните климатични елементи. Климатични области.
 5. Води. Повърхностни води – реки и езера. Хидроложки области. Подземни води – грунтови, артезиански, карстови, минерални. Водни ресурси. Екологични проблеми при тяхното използване.
 6. Почви, растителност и животински свят. Почви – обща характеристика. Типове почви в България. Почвени области. Почвени ресурси. Опазване на почвите. Растителност. Основни типове. Хоризонтално и вертикално зониране на растителността. Стопанско значение. Животински свят. Зоогеографски области. Биоресурси. Опазване на растителността и животните.
 7. География на населението. Брой, естествено движение, възрастова структура, трудови ресурси и заетост. Териториално разпределение и географска гъстота.
 8. География на селищата. Фактори за възникване и развитие на селищата. Селищна мрежа. Класификация на селищата и градовете. Урбанизация. Същност, възникване и развитие.
 9. География на производството на зърнени храни. Значение. Фактори за развитие и териториално разпределение. Основни подотрасли. Райони.
 10. География на производството на технически култури, зеленчукопроизводството и лозарството. Значение. Фактори за развитие и териториално разпределение. Основни подотрасли. Райони.
 11. География на енергетиката. Възникване и развитие. Добив на енергийни източници. Производство на електроенергия и видове електроцентрали. Енергийни райони. Основни проблеми в развитието на енергетиката.
 12. География на металургията (Същност, значение и особености. Условия и фактори за развитие. Отраслова структура.Възникване, добив на руди на черните метали, развитие и териториална организация на черната металургия. Възникване, добив на руди на цветните метали, развитие и териториална организация на цветната металургия.Проблеми и тенденции), машиностроенето и химическата промишленост (Значение. Суровинна база и географско разпределение. Фактори за териториално развитие. Основни подотрасли. Райони).
 13. География на леката промишленост (Значение и фактори за развитие. Отраслова характеристика. Райони. Основни проблеми и тенденции) и хранително-вкусовата промишленост (Същност и значение. Фактори за развитие и териториално разположение. Основни проблеми и тенденции за развитие. Райони).
 14. География на транспорта на България. Значение и място на транспорта в системата на националното стопанство. Видове транспорт.
 15. География на туризма на България. Значение. Туристически ресурси. Материално-техническа база на туризма. Развитие на туризма. Видове туризъм. Туристическо райониране.
 16. Югозападен социално-икономически район. Географско положение, обхват на територията и големина. Фактори за формирането на района. Място и значение на района в националното стопанство. Природни условия и ресурси. Население. Селищна мрежа. Стопанска структура и специализация. Първичен сектор. Вторичен сектор. Третичен сектор. Вътрешнорайонни различия. Подрайони, микрорайони и по-големи градове. Тенденции и проблеми в развитието.
 17. Югоизточен социално-икономически район. Географско положение, обхват на територията и големина. Фактори за формирането на района. Място и значение на района в националното стопанство. Природни условия и ресурси. Население. Селищна мрежа. Стопанска структура и специализация. Първичен сектор. Вторичен сектор. Третичен сектор. Вътрешнорайонни различия. Подрайони, микрорайони и по-големи градове. Тенденции и проблеми в развитието.
 18. Североизточен причерноморски район. Географско положение, обхват на територията и големина. Фактори за формирането на района. Място и значение на района в националното стопанство. Природни условия и ресурси. Население. Селищна мрежа. Стопанска структура и специализация. Първичен сектор. Вторичен сектор. Третичен сектор. Вътрешнорайонни различия. Подрайони, микрорайони и по-големи градове. Тенденции и проблеми в развитието.

 

        Конкурсният изпит по география е писмен тест и се провежда в про­дъл­жение на три часа.

 

Препоръчителна литература

 

 1. Дерменджиева, С., М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова.География на България. Тренировъчни тестови вариантиза кандидат-студенти. Шумен,  2012, 2013, 2014.
 2. Владев, Д. География на България. В. Търново: Фабер, 2007.
 3. Дончев, Д., Хр. Каракашев. Физическа и социално-икономическа география на България. София: Сиела, 2011, 2013, 2014.
 4. Кръстев, Т., Св. Станкова. Природна география на България и Черно море. Шумен: УИ “Епископ К. Преславски”, 2008.
 5. Учебници по география и икономика за задължителна и избираема подготовка в СОУ за 10-12 клас.

 

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
СВЯТ И ЛИЧНОСТ

1. Основни проблеми на съвременния свят. Природа и общество. Гло­ба­ли­зацията: тревоги и надежди. Универсализация или глобализация. Политически от­ношения и политизиране на неполитическото в съвременния свят. Култура и ци­вилизация в ситуацията на глобалност.

2. Наследството на обединена Европа и България. Културно наследство. Ко­лективна памет и история. Култура и индивидуализация. Всекидневна култура. Признаване на другия и стереотип. Европейски аспекти на българската културна идентичност.

3. Личност и демократични институции. Личността в традиционните и в модерните институции. Социалните шансове на личността и неравенствата. Мо­дерната държава като правова държава. Принципи на представителната де­мо­крация: парламент и партии. Демокрацията на участието и ролята на граж­данските организации.

4. Правата на човека. Идеята за правата на човека. Статусът на граж­да­ни­на. Права на човека и граждански права. Правата на човека и държавните ин­сти­туции. Граждански форми на отстояване на човешките права.

5. Личност. Национална идентичност. Нация и национална държава. Наци­о­нална идентичност. Държавна политика на национална хомогенизация.

6. Икономическа интеграция и политики на Европейския съюз. Ико­но­ми­чес­ка интеграция. Създаване на интеграционни политики. Единен пазар. Ико­но­ми­чески и валутен съюз. Общи политики на Европейския съюз. Социална по­ли­ти­ка на Европейския съюз.

7. България и процесът на европейска интеграция. Разширяване на Евро­пей­ския съюз. Развитие на взаимоотношенията между България и Европейския съюз. Членство на България в Европейския съюз.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.     Грекова,  М. и др. Свят и личност. Учебник за ХІІ клас. София: Просвета, 2002.

2.     Деянова,  Л. и др. Социология за ХІ клас. София: Просвета, 1992.

3.     Николов,  Л. и др. Социология на личността. Учебно помагало. София: Наука и изкуство, 1990.

4.     Попова,  Ж. Основи на правото на Европейския съюз. Отворено общество, 2001.

5.     Основи на европейската интеграция (ред. Р. Иванова). Център за европейски изследвания, 1998.

6.     Грекова,  М. и др. Незавършваща социология. Учебно помагало. София: Минерва, 1996.

7.     Бауман, З. Глобализацията. София: ЛиК, 1999.

8.     Бек, У. Що е глобализация? София: ИК “Критика и хуманизъм”, 2002.

9.     Дал, Р. За демокрацията. София: Обсидиан, 1999.

10.  Кабакчиева, П. Гражданското общество срещу държавата: българският случай. София:  ЛиК, 2001.

11.  Смит, А. Националната идентичност. София: Кралица Маб, 2000.

12.  Тофлър, А. Третата вълна. София: Труд, 1991.

13.  Елиас, Н. Относно процеса на цивилизация. Т.І и ІІ. София: Атика, 1999-2000.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
MУЗИKA

 

УСТЕН ИЗПИТ

 

1. Изпълнение на музикален инструмент или пеене (Приложение А)

2. Cолфежиране от пръв поглед в тоналност до 2 знака (Приложение В)

По желание на кандидата, изразено при подаване на документите, Факул­тетът осигурява корепетитор срещу заплащане.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Програма за конкурсните изпити по музикални инструменти / пеене

 

ПИАНО - две пиеси по избор, едната от които полифонична от трудността на Бах - тригласни инвенции.

АКОРДЕОН - две пиеси, едната от които полифонична.

ЦИГУЛКА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС - две пиеси по избор, едната от които предкласическа.

ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ - две пиеси по избор.

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ - пиеса за ксилофон или вибрафон; етюд за малко барабанче.

КИТАРА - две пиеси по избор, едната от които предкласическа.

СОЛОВО ПЕЕНЕ - ария или художествена песен по избор; песен от бъл­гарски композитор.

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ (КАВАЛ, ГАЙДА, ГЪДУЛКА, ТАМБУРА) - две хора или инструментални пиеси от различни фолклорни области.

НАРОДНА ПЕСЕН - две автентични народни песни, едната от които без­мензурна.

ПОП ПЕЕНЕ – две поп песни, от които едната българска. Съпроводът може да бъде на електронен носител или изпълнен на акустичен инструмент.

ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ – две пиеси с различен жанров характер, изпълнени в реално време на електронен инструмент. Кандидатите се явяват със собствен инструмент – стандартен кийборд с обем 5 октави.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

 

 

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ

Етюд (глава), формат 46/55 см, черен материал по избор на канди­дата (молив, въглен, креда и др.).

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ:  5 часа

ЗАБЕЛЕЖКА: Кадастронът  се обезпечава от Университета.

 

ПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

I. Практически изпити:

-       за мъже: лека атлетика, гимнастика и спортни игри (футбол,хандбал, волейбол и баскетбол);

-       за жени: лека атлетика, гимнастика и спортни игри (баскетбол, волейбол и хандбал)

В деня на практическия изпит кандидат-студентите се явяват с игрално спортно облекло.

а) лека атлетика

за мъже: троен скок от място

за жени: троен скок от място

 

Нормативи:

 

 

Оценка

Отличен (6.00)

Отличен (5.50)

Мн. добър

(5.00)

Мн.добър (4.50)

Добър (4.00)

Добър (3.50)

Среден (3.00)

Мъже

7,60

7,30

7,00

6,70

6,40

6,10

5,80

Жени

6,20

5,90

5,60

5,30

5,00

4,70

4,40

 

б) гимнастика

 

Съчетание – мъже

 

Първа осморка

И.П. - Стоеж

1-2      -  Повдигане на ръцете през встрани горе

3-4 - Разнопосочен кръг с лявата ръка напред, а с дясната – назад и с пружиниране в коленете

5-6 - Разнопосочен кръг с дясната ръка напред, а с лявата –назад и с пружиниране в коленете

7    - Снемане на ръцете до встрани

8    - Подскок до разкрачен стоеж, плясък с ръце горе; подскок до стоеж, снемане на ръцете през встрани  долу.

 

Втора осморка

1 - външен кръг с ръцете

2 - напад вляво, лява ръка – встрани, дясна – през встрани до горе

3 - напад вдясно, лява ръка – през встрани до горе, дясната встрани

4 - прибиране на десния крак до стоеж, ръцете - горе

5-6 - мах с ляв (десен) крак, стъпка (със същия крaк) и махова стойка - подчертаване

7-8 - кълбо до стоеж с ръце встрани

Съчетание – жени

Първа осморка

И. П – стоеж

1 - стъпка с десен крак, лява ръка напред, дясна – встрани

2 - стъпка с ляв крак, дясна ръка напред, лява – встрани

3 - прибиране на десния крак до левия в полуклек, дясна ръка – напред, лява – назад, лек наклон с трупа

4 - долен разнопосочен кръг с ръцете до стоеж (ръцете долу)

5 - подскок до разкрачен стоеж, лявата ръка – напред, дясната – встрани

6 - подскок до стоеж, дясната ръка – напред, лявата – встрани

7 - десен напад, лявата ръка – заоблена пред гърди, дясната – встрани

8 - разноименно въртене върху десния крак на 360°, левия крак – свит в коляното (пръстите на левия крак опират глезена на десния), ръцете - горе във венец, до стоеж с ръцете горе

 

Втора осморка

1-2 - мах с левия (десния) крак, стъпка (със същия крак) и махова стойка - подчертаване

3 - кълбо

4 - кръгомен подскок (вляво) до разкрачен стоеж, ръцете – горе

5 - десен еднопосочен кръг с ръцете

6 - обръщане на 90° надясно и десен напад, ръцете през напред до долу назад

7 - обръщане на 90° наляво до разкрачен стоеж, ръцете през долу и напред до горе

8 - прибиране на левия крак до десния, снемане на ръцете през встрани до долу (стоеж)

Оценката се поставя въз основа на точното и прецизно техническо изпълнение.

в) спортни игри (вж. фиг. 1)

Начин на изпълнение: изходното положение за комплекса от спортни игри е футболна топка (№ 01 за мъжете) и хандбална топка (№ 02 за жените).

Кандидат-студентът води топката (дриблира) между три стойки (А, Б и В) и я насочва чрез силен удар от лявата или от дясната страна на стойката с крак в хандбалната врата. След това взема (по избор – в зависимост от хвърлящата ръка) една от двете хандбални топки (02) и изпълнява атака за удар над рамо след три крачки срещу стойката (Г или Д), поставена на 5 м от мястото на хандбалната топка (02). Вместо стрелба изпълняващият тупка веднъж топката, като в същото време извършва четвъртата (нулевата) крачка. След овладяване на топката с две ръце изпълнява залъгващо движение (финт) на удобната страна, после прави три крачки и удар с отскок на дължина в хандбалната врата.

 

Фиг. 1.

Следва придвижване по посока на волейболната топка (03). Кандидатът взема топката и в среден стоеж подава с две ръце отдолу на височина най-малко 1 м три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с две ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м височина. След три подавания на тази височина следва четвърто, по-високо, една или повече крачки и забиване с отскок.

Веднага след това се взема баскетболната топка (04) и се извършва баскетболно водене около стойките Д, В, Б, като първата стойка остава от лявата страна на изпълнителя. За левичарите тестът се изпълнява с обратно разположение на стойките (отляво на баскетболния кош).

След завършване на воденето изпълнителят стреля еднократно след баскетболни крачки.

При изпълнение на комплексния норматив оценката се поставя въз основа на показаното техническо изпълнение. При неизпълнение на елементи от описания комплексен норматив или при неправилна техника оценката на кандидата се намалява по преценка на изпитната комисия.

Практическият изпит се изпълнява за контролно време 2 минути.

Крайната оценка е средноаритметична от оценките, получени по лека атлетика, гимнастика и спортни игри.

 

ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ

В тестовете за проверка на техническите способности са включени:

 1. Графични задачи.
 2. Задачи за диагностика на пространствените представи и въображението.
 3. Задачи от областта на механиката.
 4. Електротехнически задачи.
 5. Задачи за диагностика на асоциативното мислене.
 6. Задачи за диагностика на наблюдателността и съобразителността.
 7. Задачи за сравняване и разбиране на причинно-следствени отношения.

 

Препоръчителна литература

Стефанов, С., Д. Искрев, Н. Катранджиев, Е. Френски, В. Петров, С. Плачков. Тестове за проверка на техническите способности. Методическо ръководство за кандидат-студенти. ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 1997.

 

УСТЕН ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА
ГОВОРНО-КОМУНИКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ

До класиране за специалностите Педагогика, Предучилищ­на и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Начална училищна пе­да­гогика и чужд език, Предучилищна пе­да­гогика и чужд език Начална училищна педагогика и информационни тех­но­ло­гии, Специална педагогика комисията до­пус­ка кандидат-студенти, които нямат го­ворни дефекти (нарушения в зву­ко­про­изношението, заекване, носов говор, пре­дизвикан от дефект на твърдото и ме­кото небце), разстройства на гласообразу­ването (частична или пълна липса на глас), тикове на лицевата мускулатура, говорните органи и пишещата ръка, слу­хови увреждания.

Изпитът се състои в прочит на зададен от комисията текст и разговор с кандидат-студента. Кандидатите трябва да имат готовност за събеседване по те­ма из областта на педагогическата проблематика.

Особеностите в говора могат да бъдат установени предварително чрез кон­султации, извършени от логопед в районен логопедичен кабинет. Състоянието на слуха при необходимост се изследва от лекар-оториноларинголог.

Изпитът за проверка на говорно-комуникативните способности за бакала­върските и колежанските специалности се провежда на посочените в Прило­жение 1 и 2 дати.