Правилник за приемане на студенти в ОКС Бакалавър за учебната 2018/2019 годинаабв

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят условията за приемане на студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за лица, завършили средно образование.

Чл. 2. Правилникът за приемане за студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се основава на Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чл. 3. Шуменският университет приема студенти, за които държавата оси­гурява средства за издръжка на обучението, а също така и студенти за обучение срещу заплащане.

Чл. 4. (1) Броят на местата за приемане студенти, за които държавата оси­гурява средства за издръжка на обучението, се утвърждава от Минис­терския съвет (чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО).

(2) Броят на местата за приемане на студенти за обучение срещу заплащане, с изключение на приеманите по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО, се утвърждава от Министерския съвет (чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО).

(3) Броят на местата за приемане на студенти по ал. 1 и ал. 2 е раз­пределен по професионални направления и специалности от регулира­ните професии, по форми на обучение и по образователно-квалифика­ционни степени.

(4) Броят на местата за приемане на студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО, се определя както следва:

 1. Максималният брой студенти във всяко професионално направ­ление, приети по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО, е равен на 10% от капацитета, ако професионалното направление е получило при прог­рамната акредитация оценка от 9,00 до 10,00, и е равен на 5% от капацитета, ако професионалното направление е получило при прог­рамната акредитация оценка от 8,00 до 8,99.
 2. Броят на действащите студенти във всяко професионално направ­ление, приети по реда на чл. 21, ал. 2, се взема от Регистъра на действащите и прекъснали студенти за 2 семестър на 2016/2017 учебна година.
 3. Броят на местата за приемане на студенти по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО във всяко професионално направление се получава като макси­малният брой по т. 1 се намали с броя на действащите студенти по т. 2.

(5) Броят на местата за приемане на студенти по специалности се утвърждава от Академическия съвет по предложение на факултетите и Колежа, в рамките на определения брой по ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4.

Чл. 5. (1) По време на обучението си студентите, приети на местата по чл. 4, ал. 1, заплащат годишна такса в размер, който се определя от Минис­терския съвет, а студентите, приети на местата по чл. 4, ал. 2 и ал. 4, заплащат годишна такса в размер, определена по реда на чл. 95, ал. 4 от ЗВО.

(2) Лица, които са кръгли сираци (до 25-годишна възраст); лица с трайни увреждания и нама­лена работоспособност 70 и над 70 процента; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се освобождават от заплащане на такси за обучение за една специалност, ако са приети на местата по чл. 4, ал. 1.

(3) Студентите, приети на местата по чл. 4, ал. 4, сключват договор за обучението си с Шуменския университет.

Чл. 6. (1) В Шуменския университет не се приемат за обучение лица със следните заболявания, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците (съгл. чл. 2 от Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на Министерство на здравеопазването):

1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения;

2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;

3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени);

4. епилепсия – чести припадъци и промяна на личността;

5. персистиращиналудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна;

6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;

7. разстройства на сексуалното влечение – педофилия;

8. органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции;

9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне;

10. пълна глухота или намален слух (ако не може да се коригира със слухова протеза) (за всички педагогически специалности и за специалностите на Факултета по математика и информатика, Факултета по технически науки, Факултета по природни науки и Колежа – гр. Добрич);

11. пълна или практическа слепота на двете очи (за всички педагогически специалности (с изключение на спец. Педагогика на обучението по музика), както и за специалностите на Факултета по математика и информатика, Факултета по технически науки, Факултета по природни науки и Колежа – гр. Добрич);

12. доказани алергични заболявания или разстройства в цветоусещането (за специалностите на Факултета по природни науки и специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство).

(2). При записването си приетите кандидатстуденти подписват декларация, че нямат заболяванията, описани в ал. 1, както и говорно-комуникативни проблеми (при кандидатстващите за специалности от ПН 1.2. Педагогика и ПН 1.3 Педагогика на обучението по);

(3). ШУ може да изиска при необходимост от кандидат-студента/студента медицинско свидетелство и /или свидетелство от психодиспансер.

Чл. 7. (1) Приемането на студенти в Шуменския университет се извършва чрез конкурс.

(2) Конкурсът се провежда чрез полагане на кандидатстудентски изпити за специалностите съгласно Приложение 4, и по график, обявен в Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

(3) Успешно положените държавни зрелостни изпити в периода 2008-2018 г. се признават за кандидатстудентски изпити по съответ­ните специалности съгласно Приложение 4.

(4) Кандидат-студентите – лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се про­вежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит и извън утвър­дения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за же­ланата от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата.

Чл. 8. Приемането на нови студенти в Шуменския университет се извършва под ръководството и контрола на назначената от ректора Централна комисия.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 9. В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за всички специалности в образователно-квалификационните степени ма­гистър след средно образование, бакалавър и професионален бакала­вър, в редовна и в задочна форма на обучение, могат да кандидатстват български граждани, отговарящи на следните условия:

 1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да про­дължат обучението си във висшите училища.
 2. Да притежават диплома за средно образование, в която са впи­сани всички оценки, необходими за образуване на бала съгласно Прило­жение 4. При липса на балообразуваща оценка е необходимо канди­датът предварително да положи изпит по съответния предмет в опре­делено от МОН средно училище.

Чл. 10. Кандидати със завършено висше образование, желаещи да се обуча­ват в същата или в по-ниска образователно-квалификационна степен, могат да кандидатстват само за местата по чл. 4, ал. 2 и ал. 4.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 11. Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица докумен­тите си за кандидатстване в Университета. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.

Чл. 12. За участие в конкурса кандидат-студентите подават следните доку­менти:

 1. Кандидатстудентски картон (по образец).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образо­вание. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите.
 3. Български граждани, завършили средно образование в легитимни училища на други държави, представят диплома, преведена и легализи­рана, както и удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието по местоживеене към Министерството на образованието и науката, в което са вписани при­равнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.
 4. Лауреатите от национални и международни олимпиади предста­вят документ от МОН.
 5. Кръглите сираци, ненавършили 25-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента, военноинвалидите, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
 6. Кандидатстващите с оценка от друго висше училище представят служебна бележка.

Чл. 13. При подаване на документи по чл. 12 се заплаща такса за участие в кандидатстудентските конкурси. От такса за кандидатстване се осво­бождават: кръглите сираци (до 25-годишна възраст); лица с трайни ув­реждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента; военно­инвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглежда­не и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Чл. 14. Не се приемат кандидатстудентски документи, които не отговарят на чл. 12. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдър­жание или направили опит да дадат невярна информация при попъл­ване на кандидат­студентския картон, се отстраняват от участие в кон­курса.

Чл. 15. Кандидат-студентите носят лична отговорност за попълнените дан­ни в документите си, съгласно чл. 313 на НК.

Чл. 16. Извън сроковете, определени в чл. 31 и чл. 34, не се правят промени в подреждането на желаните специалности.

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл. 17. Записването за участие в предварителните кандидатстудентски изпити става чрез представяне на личната карта на кандидата и попълване на заявление по образец.

Чл. 18. Срокът за приемане на документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити е от 01.02.2018 г. до 09.06.2018 г.

Чл. 19. Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се приемат:

 1. В гр. Шумен, в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни), както и в деня на провеждане на предварителните конкурсни изпити от 8.00 ч. до 8.45 ч.
 2. В гр. Варна, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч., както и в деня на провеждане на предварителните конкурсни изпити между 8.00 ч. и 8.45 ч.
 3. В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч., както и в деня на провеждане на предварителните конкурсни изпити между 8.00 ч. и 8.45 ч.
 4. В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и ин­формация (Приложение 5).

Чл. 20. Записване за явяване на предварителните кандидатстудентски изпи­ти може да се направи и чрез сайта на университета. В този случай кандидат-студентите заплащат такса и получават документ за явяване в деня на провеждане на предварителните изпити между 8.00 ч. и 8.45 ч.в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1) – гр. Шумен, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образо­вание – гр. Варна и в Колежа – гр. Добрич.

Чл. 21. (1) Резултатите от предварителните конкурсни изпити служат за класиране само когато кандидат-студентите са изпълнили изисквания­та, посочени в разделите „Условия за кандидатстване“ и „Документи за кандидатстване“ на този правилник.

(2) За да участват в класирането, кандидат-студентите трябва да подадат необходимите документи в сроковете, упоменати в чл. 31 и чл. 34. Неподалите документи губят право на участие в класира­нето.

 

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ИЗПИТ

Чл. 22. Индивидуалният електронен изпит е форма на провеждане на кандидатстудентски изпит чрез попълване на електронен тест. Kанди­датстудентските изпити, провеждащи се и в тази форма, са посочени в Приложение 3.

Чл. 23. Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки рабо­тен ден от 01.02.2018 г. в гр. Шумен, в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1).

Чл. 24. Записването за участие в индивидуалните електронни изпити ста­ва чрез представяне на личната карта на кандидата и попълване на за­явление по образец.

Чл. 25. Документи за участие в индивидуалните електронни изпити се приемат:

 1. В гр. Шумен, в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни), както и в деня на провеждане на изпита – от 8.00 ч. до 8.45 ч.
 2. В гр. Варна, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.
 3. В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Чл. 26. Записване за явяване на индивидуалните електронни изпити може да се направи и чрез сайта на университета. В този случай кандидат-студентите заплащат такса и получават документ за явяване в деня на провеждане на изпита между 8.00 ч. и 8.45 ч.в гр. Шумен, в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1).

Чл. 27. При неудовлетворителни резултати кандидат-студентът може да се яви повторно на тест. Броят на възможните явявания е неограничен.

Чл. 28. (1) Резултатите от индивидуалните електронни изпити служат за класиране само когато кандидат-студентите са изпълнили изисквания­та, посочени в разделите „Условия за кандидатстване“ и „Документи за кандидатстване“ на този правилник.

(2) За да участват в класирането, кандидат-студентите трябва да подадат необходимите документи в сроковете, упоменати в чл. 31 и чл. 34. Неподалите документи губят право на участие в класира­нето.

 

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Чл. 29. В първия етап на класиране за 50% от местата могат да участват кандидат-студенти, притежаващи диплома за средно образование към датата на кандидатстване.

Чл. 30. За участие в първия етап на класиране кандидат-студентите подават документите, изброени в чл. 12.

Чл. 31. Срокът за приемане на документи за участие в първия етап на класиране е от 01.02.2018 г. до 25.05.2018 г.

Чл. 32. Документи за участие в първия етап на класиране се приемат:

 1. В гр. Шумен, в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни).
 2. В гр. Варна, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.
 3. В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Чл. 33.  За участие във втория етап на класиране кандидат-студентите подават документите, изброени в чл. 12.

Чл. 34. Срокът за приемане на документи за участие във втория етап на класиране е от 11.06.2018 г. до 02.07.2018 г.

Чл. 35. Документи за участие във втория етап на класиране се приемат:

 1. В гр. Шумен, в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), от 8.00 ч. до 16.00 ч. (без неделните дни).
 2. В гр. Варна, в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.
 3. В сградата на Колежа – гр. Добрич, в работни дни от 8.00 ч. до 16.00 ч.
 4. В бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (Приложение 5).

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

Чл. 36. (1) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити, съответстващи на желаните специалности, съгласно Приложение 4 и по предварително обявения график в Приложение 1 , Приложение 2 и Приложение 3.

(2) В случаите, когато за дадена специалност в Приложение 4 са предвидени няколко взаимнозаменяеми конкурсни изпити, кандидат-студентите имат право да се явят на всеки един от тях.

(3) Оценките от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 – 2018 г., се признават за равностойни на резултатите от кандидат­студентски конкурсен изпит (вж. Приложение 4).

(4) С решение на Академическия съвет като конкурсни изпити могат да се признават резултатите от състезания и олимпиади, организирани с участието на основните структурни звена на университета през учебна­та 2017/2018 година.

(5) Шуменският университет признава оценки от кандидатстудент­ски изпити, положени в други висши училища през 2018 г.

(6) В балообразуването участва най-високата оценка, независимо ко­га е получена – на предварителен изпит, на редовен изпит, на индиви­дуален електронен изпит или на държавен зрелостен изпит.

Чл. 37. Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит е в съответствие с действащите в годината на кандидатстване учебни планове на сред­ните училища в Република България и съгласно обявените в настоящия справочник програми.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ

Чл. 38. Организацията и провеждането на конкурсните изпити се извършва от комисии, назначени със заповед на деканите или ректора.

Чл. 39. Конкурсните изпити са анонимни.

Чл. 40. Писмените конкурсни изпити и индивидуалните електронни изпити са с продължителност 3 часа.

Чл. 41. Един ден преди всеки конкурсен изпит кандидат-студентите проверяват в коя сграда ще полагат изпита. В деня на изпита те се явяват в определените сгради не по-късно от половин час преди началото на изпита и задължително носят със себе си документа с входящия номер и личната си карта (или друг документ за само­личност).

Чл. 45. (1) Вариантите за писмените конкурсни изпити се изтеглят лотарий­но в деня на изпита в една от изпитните зали в присъствието на канди­дат-студентите, квесторите, членове на Централната комисия, след кое­то се съобщават на кандидат-студентите в другите зали.

(2) Кандидат-студентите, които са се явили след изтеглянето на ва­рианта за писмения конкурсен изпит, не се допускат до участие в изпита.

Чл. 46. Вариантът за електронния индивидуален изпит се изтегля лотарий­но от изпитващата компютърна система след регистрацията на канди­дат-студента в системата чрез входящ номер и парола.

Чл. 47. По време на писмените конкурсни изпити кандидат-студентите мо­гат да ползват само синьо или черно пишещ химикал. На конкурсния изпит по математика може да се използва и черен молив за чертане.

Чл. 48. Забранява се ползването на технически средства от кандидат-студентите по време на конкурсните изпити.

Чл. 49. При доказано преписване или опит за преписване, както и при опит за нарушаване анонимността на изпита чрез знак, особен цвят и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира и той се изключва от класирането за всички специалности.

Чл. 50. След приключване на писмения конкурсен изпит кандидат-студен­тът предава работата си на председателя на квесторската комисия в залата, в която се е явил. Писмената работа се запечатва задължително в присъствието на кандидат-студента, което гарантира неговата ано­нимност.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 51. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват от двама проверя­ващи, независимо един от друг. Оценяването е с точност до 0,25. При разлика в оценките на двамата проверяващи 0,25 се поставя по-висо­ката оценка. Средноаритметична оценка се поставя при разлика 0,50. При разлика в оценките, по-голяма от 0,50, работата се проверява от арбитър, който поставя окончателната оценка. Задължително се арбит­рират всички работи, оценени със „Слаб“.

(2) Индивидуалният електронен изпит се оценява от изпитващата компютърна система. Оценяването се прави по скалата, по която се оценяват и писмените работи в ал. 1.

Чл. 52. Резултатите от конкурсните изпити се обявяват не по-късно от 5 дни след тяхното провеждане.

Чл. 53. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на корекция, освен при допусната техническа грешка.

Чл. 54. В срок от три работни дни след обявяването на резултатите от  съот­ветния писмен конкурсен изпит желаещите кандидати могат лично да разгледат работите си. За целта се подава молба до Председателя на Централната комисия по кандидатстудентска дейност. Писмената рабо­та се показва само на кандидат-студента срещу представяне на лична карта и документ с входящия номер.

Чл. 55. Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за кла­сиране в годината, в която са проведени.

 

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Чл. 56. Състезателният бал на кандидат-студентите се образува съгласно Приложение 4.

Чл. 57. В случаите, когато кандидат-студентът е издържал успешно повече от един изпит за дадена специалност, в балообразуването участва най-високата оценка.

Чл. 58. (1) При условие, че в дипломата на българските граждани за завър­шено средно образование няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище, предварително определено от МОН.

(2) Когато в дипломата за завършено средно образование са вписани повече от една оценка по балообразуващ предмет, за окончателна се смята най-високата от тях.

Чл. 59. Не участват в класирането:

 1. Кандидат-студенти, които не са се явили на конкурсен изпит за съответната специалност.
 2. Кандидат-студенти, които са получили оценка „Слаб 2.00“ на всеки от конкурсните изпити за желаната специалност.
 3. Кандидат-студенти, които са с анулирана писмена работа.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Първи етап на класиране

Чл. 60. В първия етап на класиране могат да участват само кандидат-сту­дентите, които са издържали успешно всички необходими конкурсни изпити за съответната специалност или имат оценки от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 – 2017 г.

Чл. 61. (1) Резултатите от първия етап на класиране се обявяват на 25 май 2018 г.

(2) В срок до 01 юни 2018 г. включително всички класирани кан­дидат-студенти трябва да се запишат окончателно, независимо от жела­нието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кандидат-студентът не се запише.

(3) За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти подават отново документи в сро­ковете по чл. 34.

Втори етап на класиране

Чл. 62. В класирането участват само кандидат-студентите, които са издър­жали успешно всички необходими конкурсни изпити за съответната специалност или имат оценки от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008 – 2018 г.

Чл. 63. Кандидат-студентите със състезателен бал, равен с този на послед­ния приет в същата специалност, се приемат независимо от обявените места.

Чл. 64. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал само по реда на специалностите, попълнени в картона.

Чл. 65. Вторият етап се състои от две класирания. Kандидатите са длъжни да се информират сами за резултатите от всяко отделно класиране. Университетът не изпраща писмени съобщения за резултати от изпити, класирания и срокове за записване.

Чл. 66. (1) Първото класиране от втория етап се обявява на 09 юли 2018 г.

(2) В срок от 09 юли до 13 юли 2018 г. включително всички класирани кандидат-студенти трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно образование, за да запазят мястото си.

(3) Класираните по първо желание остават в специалността, в която са приети, и в срок от 09 юли до 13 юли 2018 г. включително се записват окончателно.

(4) Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заявление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в състезателния картон. Желаещите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

(5) Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във вто­ро класиране, без да подават заявление.

(6) Придобитите студентски права се губят, ако оригиналът на дипломата за средно образование не бъде оставен в Университета в посочения в ал. 2 срок.

(7) За свободните места след първо класиране могат да канди­датстват и кандидат-студенти, неучаствали в първо класиране. Доку­менти се подават до 13 юли 2018 г. включително. Конкурсните изпити ще се проведат на 14 юли 2018 г.

Чл. 67. (1) Окончателното Второ класиране от втория етап се обявява на 16 юли 2018 г.

(2) В срок от 16 юли до 20 юли 2018 г. включително приетите от второ класиране по първо желание се записват окончателно в студент­ската канцелария.

(3) За свободните места след второ класиране могат да кан­ди­дат­стват и кандидат-студенти, неучаствали или неприети на първо и второ класиране. До­кументи се подават до 20 юли 2018 г. включително. Конкурсните изпити ще се проведат на 21 юли 2018 г.

Чл. 68. (1) При записване новоприетите студенти представят следните доку­менти:

 1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание.
 2. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).
 3. 4 снимки с формат 35х 45 мм.
 4. Оригинал и копие на лична карта.
 5. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.

(2) Внесената семестриална такса не се възстановява при напус­кане на студента.

(3) Оригиналът на дипломата за средно образование на всеки новоприет студент се съхранява в отдел „Дипломи” на Шуменския университет в срок от една календарна година след окочателното записване.

Чл. 69. Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обучават в Университета или не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят придобитите студентски пра­ва.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Чл. 70. По реда, установен за български граждани, могат да кандидатстват и да се обучават чуждестранни граждани, които са:

 1. граждани на страни от Европейския съюз и на Европейското ико­номическо пространство.
 2. постоянно пребиваващи на територията на Република България.
 3. имащи статут на бежанци.

Чл. 71. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Шуменския университет:

 1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образовате­лен, научен и културен обмен.
 2. съгласно актове на Министерския съвет.
 3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО.

Чл. 72. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в МОН и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

Чл. 73. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в Шуменския университет, Център за международно сътрудничество, в срок до 1 октомври 2018 г.

Чл. 74. Чуждестранните граждани, с изключение на тези с двойно гражданство и на приетите по реда на ПМС 103/1993 г., през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български езикилипредставятдокументзавладеененабългарскиезик.

Чл. 75. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 76. Всички постъпили молби и жалби относно кандидатстудентската дейност се разглеждат от Централната комисия.

Чл. 77. Процедурата за попълване на незаети след окончателното класиране места се определя от условията на настоящия правилник и по решение на Централната комисия.

Чл. 78. За проявена недобросъвестност и за неспазване на установения ред при оценяването на писмените работи, приема на кандидатстудентски­те документи, класирането и записването на студентите, членовете на съответните комисии се наказват съгласно чл. 58, ал.1, т. 7 от ЗВО, а лицата от административния персонал – по чл. 188 от Кодекса на труда. На виновните лица не се изплаща възнаграж­дение. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.

Чл. 79. В приложенията към този правилник могат да настъпят промени след утвърждаване на местата за приемане на студенти в Шуменския университет за учебната 2018/2019 г. от Министерския съвет.