КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Условия за записванеабв

Всички класирани по първо желание кандидат-студенти тряб­ва да се запишат окончателно в посочените в таблицата срокове.

Класираните по второ, трето и всички следващи желания, за­пазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в състезателния картон. Желаещите да се запишат в спе­циалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ класиране, без да подават заявление.

За свободните места след първо класиране могат да канди­датстват и кандидат-студенти, неучаствали в първо класиране.

Приетите студенти, които не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят придобитите студентски права.

Записването за обучение се извършва въз основа на заповед на Ректора за приемане в съответната магистърска програма.