КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Условия за кандидатстванеабв

  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) могат да кандидатстват лица, които имат завършена ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” (платена форма);
  • За обучение в магистърска степен по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образова­телно-квалификационна степен професионален бакалавър, ба­калавър или магистър;
  • За обучение в магистърска степен по чл. 21, ал. 3 могат да кандидатстват лица, които имат завършено висше образование и притежават образователно-квалификационна степен профе­сионален бакалавър, бакалавър или магистър с успех от дипло­мата за завършена степен на висшето образование не по-нисък от добър 3.50 (Успех от дипломата за завършена степен на висше образование е успехът, който се формира като средно­аритметична оценка от средния успех от семестриалните изпи­ти и средния успех от държавните изпити).