КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Такси за кандидатстванеабв

При подаване на документи кандидатите заплащат такса, утвърдена от Министерския съвет, в размер на 30 лева.

От такси за кандидатстване се освобождават:

  • - кръглите сираци (до 25-годишна възраст);
  • - лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента;
  • - военноинвалиди;
  • - лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеж¬дане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.