КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Документи за кандидатстванеабв

  • - кандидатстудентски картон (по образец);
  • - оригинал и копие на дипломата за завършено висше обра­зование (бакалавърска или магистърска степен). Ориги­налът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.

В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, канди­датът подава академическа справка (оригинал) или уверение за завършен курс на обучение, специалност и образователно-квали­фикационна степен, в които е отразен и средният успех от следва­нето и успехът от държавните изпити.

Завършилите чужди висши училища представят документите посочени в чл. 6 от Правилника за признаване на висше обра­зование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ К. Преславски”. Лица, завършили висше образование в чуждестранни университети и признали образова­нието си преди промяната в Закона за висше образование, обн. ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., прилагат към пакета документи и Удосто­верение за призната степен на предходно висше образование, придобито в чужбина, издадено от компетентния орган.