Програми за конкурсен изпит за ОКС "Магистър" - държавна поръчкаабв

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Специалност "Българска филология" - Маг. програма "Лингвистика и масови комуникации"
Специалност "Българска филология" - Маг. програма "Семиотика на културата"
Специалност "Българска филология" - Маг. програма "Редакторство и коректорство"
Специалност "Българска филология" - Маг. програма "Лингвистика и библиотечно-информационни дейности"
Специалност "Английска филология" - Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Английска филология" - Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"
Специалност "Английска филология" - Маг. програма "Англицистика и масови комуникации"
Специалност "Немска филология" - Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Немска филология" - Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"
Специалност "Руска филология" - Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Руска филология" - Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"
Специалност "Турска филология" - Маг. програма "Лингвистика и превод"
Специалност "Турска филология" - Маг. програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса"
Специалност "Турска филология" - Маг. програма "Балканистика"
Специалност "История" - Маг. програма "История на Югоизточна Европа"
Специалност "История" - Маг. програма "Културно-историческо наследство и туризъм"
Специалност "Археология" - Маг. програма "Археология"
Специалност "Археология" - Маг. програма "Културно-историческо наследство и туризъм"
Специалност "Журналистика" - Маг. програма "Фотография и реклама"
Специалност "Връзки с обществеността" - Маг. програма "Фотография и реклама"
Специалност "Връзки с обществеността" - Маг. програма "PR в публичната администрация"
Специалност "Педагогика на обучението по история и география" - Маг. програма "Краезнание"

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
Специалност "Физика" - Маг. програма "Метеорология"
Специалност "Физика" - Маг. програма "Астрофизика"
Специалност "Физика" - Маг. програма "Медицинска физика"
Специалност "Химия" - Маг. програма "Органична химия"
Специалност "Химия" - Маг. програма "Екологична химия"
Специалност "Химия" - Маг. програма "Екологични биотехнологии и контрол на храни"
Специалност "Химия" - Маг. програма "Химични аспекти в растителната защита"
Специалност "Екология и опазване на околната среда" - Маг. програма "Управление и опазване на екосистемите"
Специалност "Екология и опазване на околната среда" - Маг. програма "Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол"
Специалност "Екология и опазване на околната среда" - Маг. програма "Биотероризъм и безопасност на храни"
Специалност "Екология и опазване на околната среда" - Маг. програма "Екология на лечебните растения"
Специалност "География и регионална политика" - Магистърска програма "Приложна география и географски информационни системи"
Специалност "Растителна защита " - Маг. програма "Растителна защита"
Специалност "Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда" - Маг. програма "Методология на обучението по химия и опазване на околната среда"
Специалност "Педагогика на обучението по биология и химия" - Маг. програма "Дидактика на биологията и здравното образование"
Специалност "Педагогика на обучението по география и биология" - Магистърска програма "География и интерактивно образование"

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специалност "Математика" - Маг. програма "Анализ"
Специалност "Математика" - Маг. програма "Алгебра"
Специалност "Математика" - Маг. програма "Стопанска математика"
Специалност "Информатика" - Маг. програма "Мултимедийни технологии"
Специалност "Информатика" - Маг. програма "Софтуерно инженерство"
Специалност "Информатика" - Маг. програма "Софтуерни технологии"
Специалност "Икономика" - Маг. програма "Управление на проекти и програми"
Специалност "Икономика" - Маг. програма "Икономика и управление на бизнеса"
Специалност "Икономика" - Маг. програма "Корпоративни финанси и счетоводство"
Специалност "Икономика" - Маг. програма "Маркетинг"
Специалност "Педагогика на обучението по математика и информатика" - Маг. програма "Педагогика на обучението по математика"
Специалност "Педагогика на обучението по математика и информатика" - Маг. програма "Педагогика на обучението по математика и информатика"
Специалност "Педагогика на обучението по математика и информатика" - Маг. програма "Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Специалност "Социална педагогика" - Маг. програма "Социално консултиране"
Специалност "Социални дейности" - Маг. програма "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности"

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Специалност "Комуникационни и информационни системи" - Маг. програма "Комуникационни и информационни системи"
Специалност "Радиолокационна техника и технологии" - Маг. програма "Радиолокация и радионавигация"
Специалност "Радиокомуникационна техника и технологии" - Маг. програма "Радиокомуникационна техника и технологии"
Специалност "Сигналноохранителни системи и технологии" - Маг. програма "Сигналноохранителни системи и технологии"
Специалност "Компютърни технологии за автоматизация на производството" - Маг. програма "Компютърни технологии за автоматизация на производството"
Специалност "Геодезия" - Маг. програма "Геоматика"
Специалност "Инженерна логистика" - Маг. програма "Инженерна логистика"
Специалност "Системи за сигурност" - Маг. програма "Административна и организационна сигурност"
Специалност "Системи за сигурност" - Маг. програма "Управление на кризи и реагиране при бедствия"