КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Срокове за приемане на документи, за класиране, за потвърждаване и записване на новоприетите студентиабв

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ [1]

Срок за приемане на документи

3 февруари –

30 май 2020 г.

Обявяване на резултатите от класирането

31 май 2020 г.

Записване на класираните студенти с диплома-оригинал

01 юни – 06 юни

2020 г.

ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Срок за приемане на документи

08 юни – 04 юли 2020 г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите от класирането

06 юли 2020 г.

Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал

06 юли – 10 юли

2020 г.

Подаване на документи за свободните места след първо класиране

06 юли – 10 юли 2020 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Обявяване на резултатите

13 юли 2020 г.

Записване на класираните студенти с диплома-оригинал

13 юли – 17 юли

2020 г.

Всички приети кандидат-студенти на първия етап на класиране трябва да се запишат окончателно в посочения в таблицата срок, независимо от жела­нието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кан­дидат-студентът не се запише. За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти пода­ват отново документи.

Всички приети кандидат-студенти на първото класиране от втория етап трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно обра­зование в посочения в таблицата срок, за да запазят мястото си.

Класираните по първо желание остават в специалността, в която са при­ети, и в същия срок трябва да се запишат окончателно.

Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заяв­ление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в кандидатстудентския кар­тон. Желае­щите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ кла­сиране, без да подават заявление.

Приетите на второ класиране от втория етап се за­писват окончателно в срока, посочен в таблицата.

Второто класиране от втория етап е окончателно и всички приети трябва да се запишат в специалността, в която са класирани в посочения в таб­лицата срок.

Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обу­чават в Университета или не са се записали в определените за съответ­ното класиране срокове, губят придобитите студентски права.


[1] В първия етап на класиране могат да участват само кандидат-студенти, прите­жаващи диплома за средно образование към датата на кандидатстване и които са из­държали успешно всички необходими конкурсни изпити за съответната специалност или имат оценки от държавни зрелостни изпити, проведени в периода 2008 – 2019 г.