Съобщения и контакти – прием 2017абв

Обявено е второ класиране!

За проверка на резултат от класирането: http://shu.bg/priem/personalna-informatsiya

В срок от 17 юли до 21 юли 2017 г. включително приетите от второ класиране по първо желание се записват окончателно.

Приетите от второ класиране по други желания подават заявле­ние и оригинал на дипломата за средно образование, за да участват в следващото класиране.

Кандидат-студенти, които вече са оставили диплома оригинал и заявление, но не са приети по първо желание, участват автоматично в третото класиране, без да подават ново заявление. При желание могат да се запишат окончателно в специалността, в която са приети във второ класиране, независимо че тя не е посочена на първо място.

За свободните места след второ класиране могат да кан­ди­дат­стват и кандидат-студенти, неучаствали в първо и второ класиране. До­кументи се подават до 20 юли 2017 г. включително. Конкурсните изпити ще се проведат на 21 юли 2017 г.

_____________________________________________________________

При записване новоприетите студенти представят следните доку­менти:

 1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание.

 2. Комплект документи за новоприети студенти (по образец - закупуват се от книжарницата в Корпус 1).

 3. 4 броя снимки с формат 35 х 45 мм.

 4. Оригинал и копие на лична карта.

 5. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.

___________________________________________________

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Българска филология
 2. Английска филология
 3. Руска филология с бизнескомуникация
 4. Турска филология с бизнескомуникация
 5. Приложна германистика
 6. Приложна лингвистика (АЕРЕ)
 7. Приложна лингвистика (ТЕРЕ)
 8. Журналистика и реклама
 9. Връзки с обществеността
 10. История и география
 11. Теология
 12. Бизнес математика
 13. Бизнес информатика
 14. Компютърна информатика
 15. Компютърни информационни технологии
 16. Математика и информатика
 17. Астрономия и метеорология
 18. Медицинска химия
 19. Екология и опазване на околната среда
 20. География и регионална политика
 21. Биология и химия
 22. Биология и физика
 23. География и биология
 24. Растителна защита
 25. Туризъм
 26. Педагогика
 27. Специална педагогика
 28. Социална педагогика
 29. Педагогика на обучението по музика
 30. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 31. Педагогика на обучението по техника и технологии
 32. Комуникационни и информационни системи
 33. Компютърни технологии за автоматизация на производството
 34. Инженерна логистика
 35. Системи за сигурност
 36. Геодезия
 37. Начална училищна педагогика и информационни технологии - Добрич
 38. Начална училищна педагогика и чужд език (Английски) - Добрич
 39. Информатика и информационни технологии - Добрич

 

Кандидатите могат да участват в класирането с оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет), с оценка от матура или да се явят на изпит на 21.07.2017 г.

Срок за подаване на документи: 17 юли – 21 юли 2017 г. (вкл.)

в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен и Колеж - Добрич

__________________________________________________

Кандидатстудентска информация:

тел: 054 830 495 вътр. 250 и 260

тел: 054 832 106

GSM: 0894 555506

e-mail: ksk@shu.bg

 Страница във Фейсбук