Покана за избор на асоциирани партньориабв

     Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в партньорство с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“, Институт по океанология (БАН) – гр. Варна и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (БАН) – гр. София, обявява покана за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ", Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, в областта на археологията и антропологията. Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на този адрес.

     Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

Потенциалните кандидати трябва да представят следните документи:

1. Предложение за участие, попълнено по образец (Приложение 1);

2. Анализ на капацитета за научни изследвания и иновации:

     - За научноизследвателски организации, попълнен по образец  (Приложение 2);

     - За бизнес организации, попълнен по образец (Приложение 2а);

Настоящата покана съдържа следните документи за информация:

3. Критерии за оценка и подбор на асоциирани партньори. (Приложение 3).

4. Декларация за партньорство (Приложение 4).

     Предложението за участие трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде разгледано и оценено. Да бъде представено на официална бланка на представляваното дружество, подписано, подпечатано и да бъде изпратено:

     - по електронна поща до projects@shu.bg, сканирано в pdf формат;

     - или доставено  по куриер на адрес:  гр. Шумен 9712, ул. „Университетска“ 115

     не по-късно от 16.00 часа на 22 декември 2016 година.

     Всички предложения за участие, получени след този срок няма да бъдат разглеждани.

     Асоциираните партньори ще бъдат избирани съгласно критериите заложени в методиката за оценка по настоящата покана.

     Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

> ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА ОТ ТУК <