СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”абв

   ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

   ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

   НАПРАВЛЕНИЕ „Физически науки”

 

ОРГАНИЗИРА

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”

16-17 МАЙ, 2013 г.

 

Уважаеми колеги, Академичният състав от направление „Физически науки” към ШУ „Епископ Константин Преславски” най-учтиво Ви кани да вземете участие в студентската научна конференция „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”, която ще се проведе на 16-17 май 2013 г.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Атомна и ядрена физика
 2. Теоретична физика
 3. Физика на кондензираната материя
 4. Биофизика
 5. Методика на обучението по физика и астрономия
 6. Медицинска физика
 7. Технически науки
 8. Слънчева система
 9. Астрофизика

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. дфн Диана Кюркчиева – р-л катедра ТПФ

Членове: гл.ас. д-р Борислав Борисов

                  гл.ас. д-р Корнелия Спасова

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. дфн Диана Кюркчиева – р-л катедра ТПФ

Членове:проф. д-р Драгомир Марчев

                  проф. д-р Николай Узунов

                  доц. д-р Валентин Велев

                  доц. д-р Тодор Димов

                  доц. д-р Христо Христов

                  доц. д-р Петя Петкова

СРОКОВЕ И КЛЮЧОВИ ДАТИ

Заявки за участие ще се приемат до            15.04.2013 г.

Докладите да бъдат изпратени до               30.04.2013 г.

Регистрация на участниците в конференцията: Корпус 1, зала 122, 16.05.2013 г. от 12:00 до 14:00 ч.

 

Заявките, резюметата и докладите ще се приемат от гл. ас. д-р Борислав Борисов на е-mail: b.st.borisov@abv.bg

 

Покана за участие може да изтеглите от ТУК

Заявка за участие може да изтеглите от ТУК

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Български и английски.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. За участник с 1 доклад – 40 лв.
 2. За участник с 2 доклада – 60 лв.
 3. За гости – 20 лв.

Срещу внесената такса се получават материали на конференцията, куверт за коктейл на 16.05.2013 г. и сборник с доклади.

Таксите за участие могат да бъдат платени:

 • предварително по банков път

РАЙФАЙЗЕН БАНК

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG57RZBB91553120050509

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Основание за плащане: Такса правоучастие за СНК „От атома до космоса“

Копие от банковото бордеро се изпраща на е-mail: b.st.borisov@abv.bg и се представя при регистрацията.

 • при регистрацията – в брой (в лева).

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Примерен шаблон може да изтеглите от ТУК

 

Формат на страницата: Paper Size A5, portrait, Margins: Top – 1.7 cm, Bottom – 2.5 cm, Left – 1.9 cm, Right – 1.9 cm, Header – 0 cm, Footer – 0 cm

Заглавие на статията - Times New Roman, Font Size 14pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Автори - Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Наименование на институцията (университет, факултет, катедра), пощенски адрес, e-mail - Times New Roman, Font Size 12pt, Italic (e-mail Regular), Centered

Резюме - Times New Roman, Font Size 11pt, Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 12pt, After 6pt, Indentation – Left 1 cm, Right – 1 cm

Ключови думи - Times New Roman, Font Size 11pt, Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 6pt, After 12pt, Indentation – Left 1 cm, Right – 1 cm

Основен текст – Times New Roman, Font Size 11pt, Justified, Paragraph First Line – 1 cm

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование под тях. Наименование на фигурите - Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 3pt, After 6pt

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, номерирани и с наименование над тях. Наименование на таблиците - Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 6pt, After 3pt

Формулите да имат подравнена вдясно от тях номерация – с цифри в малки скоби ( ).

Литература

Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби. Литературата да се подрежда по реда на цитиране, съгласно стандарта в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том (italic), начална и крайна страница - Times New Roman, Font Size 11pt, Justified

1. Ivanov, I. I.; Petrov, P. P., Zonarene, a sesquiterpene from the brown seaweed Dictyopteris zonarioides, Tetrahedron Lett. 2008, 50, 25-28.

Да се използват приложените правила за транслитерация на авторите и списанията с имена на кирилица или различна от латиница азбука.

Да не се използва сричкопренасяне - ръчно или със софтуерен продукт.

Максимален брой на страниците – 4!

Описание на стиловете:

Заглавие (Style: Tit) – Times New Roman, Font Size 14pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Автори (Style: Aut) – Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Адрес (Style: Adr) – Times New Roman, Font Size 12pt, Italic (e-mail Regular), Centered

Резюме (Style: Abs) - Times New Roman, Font Size 11pt, Bold &Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 12pt, After 6pt, Indentation – Left 1 cm, Right – 1 cm

Keywords (Style: Kw) – Times New Roman, Font Size 11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 6pt, After 6pt, Indentation – Left 1 cm, Right – 1 cm

Основен текст (Style: Bаsе) – Times New Roman, Font Size 11pt, Justified, Paragraph First Line – 1 cm

Фигури (Style: Fig) – Times New Roman, Font Size 10pt, Centered, Paragraph spacing – Before 3pt, After 6pt

Таблици (Style: Tbl) – Times New Roman, Font Size 10pt, Centered, Paragraph spacing – Before 6pt, After 3pt

Литература (Style: Ref2) – Times New Roman, Font Size 11pt, Justified, Numbered

 

Изисквания към постерите: Максимален размер A0: 841 mm на 1189 mm

Ориентация: портрет (portrait).

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

гл. д-р Б. Борисов

тел.: (054) 830 495 / 195

e-mail: b.st.borisov@abv.bg

гл. д-р К. Спасова

тел.: (054) 830 495 / 153

e-mail: k_spasova@shu-bg.net

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

9712, Шумен, ул. „Университетска” 115

Шуменски университет

„Епископ Константин Преславски”

За студентска научна конференция

„От атома до космоса“

 

Следете за текуща информация за конференцията