Нормативни документиабв

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

Национална педагогическа мрежа

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2020

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020

ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за изпълнението на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 в периода 2017–2019 г.

НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА (2017-2023 г.)

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

„България 2020г.“: Националните приоритети в образованието и науката

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания"

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност