Център по русистикаабв

 

       Центърът по русистика е създаден през 2008 година. Oсъществява научно-изследователска, учебно-методическа и културно-популяризаторска дейност в областта на руския език, литература и култура сред студентите, учениците и гражданството на Шумен. За тази цел Центърът поддържа ползотворни контакти с образователни институции, обществени и неправителствени организации, с които осъществява разнообразна съвместна дейност.

       В него се осъществява научноизследователска дейност в следните направления: функционално-семантично и съпоставително описание на руския и българския език, когнитивна лингвистика, лингвокултурология, лингвистична прагматика, интеркултурна комуникация, изследване на класическата и съвременната руска литература.

 

Събития

 

Издания

 

Членове на Центъра по Русистика

 • Проф. д-р Валентина Аврамова – научен ръководител на Центъра
 • Проф. д-р Тотка Иванова
 • Проф. д.ф.н.  Денка Кръстева
 • Проф. д-р Елена Стоянова
 • Проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова
 • Проф. д-р Ивайло Петров
 • Проф. д-р Татяна Чалъкова
 • Доц. д-р Пламен Панайотов
 • Доц. д-р Анна Николова
 • Доц. д-р Цветанка Янакиева
 • Доц. д-р Стефка Калева
 • Гл. ас. д-р  Христина Дамянова
 • Гл.ас. д-р Ирена Костадинова
 • Гл.ас. Людмила Янминчева
 • Ас. д-р Татьяна Терзиева
 • Ас. Дияна Николова
 • Ас. Илиана Кирилова
 • Ас. Наталия Недялкова
 • Ас. Владимир Тулешков
 • Ст. преп. Христина Христова
 • Преп. д-р Надежда Стойкова

 
Дописни членове

 • Проф.дфн Стефана Димитрова – БАН
 • Проф.дфн Евгений Клобуков – Московски университет
 • Проф.дпн Любов Клобукова – Московски университет
 • Проф.дфн Виктор Шаклеин – Университет на дружбата – Москва
 • Проф.дфн Людмила Иванова – Киевски славянски университет
 • Проф.дфн Елена Иванова – Санкт-Петербургски университет
 • Проф.дфн Галина Фигуровска – Университет гр.Елец (Русия)
 • Проф. дфн Зинаида Сабитова – Университет им. Абая, Алмати (Казахстан)
 • Доц.д-р Валентина Петрова – Университет в гр. Чебоксари (Русия)
 • Доц.д-р Алла Градинарова – Софийски университет

 

Центърът издава четири научни поредици:

 • Проблемы  когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, от която са издадени 8 тома;
 • Русистика – юбилейно издание на центъра. Издадени са 4 тома от поредицата (Русистика 2003, Русистика 2005, Русистика 2008, Русистика 2013)
 • Litera scripta manent – юбилейна поредица, посветена на представители на шуменската езиковедска русистика
 • Аспекты сопоставительного изучения русского и болгарского языков. Издадени са 2 тома от поредицата.

Издадени са и два тома от библиографския справочник „Языковедческая русистика Болгарии”:

„Языковедческая русистика Болгарии (1983-2007)”

„Языковедческая русистика Болгарии (2007-2013)”