Център по русистикаабв

 

       Центърът по русистика е създаден през 2008 година. Oсъществява научно-изследователска, учебно-методическа и културно-популяризаторска дейност в областта на руския език, литература и култура сред студентите, учениците и гражданството на Шумен. За тази цел Центърът поддържа ползотворни контакти с образователни институции, обществени и неправителствени организации, с които осъществява разнообразна съвместна дейност.

       В него се осъществява научноизследователска дейност в следните направления: функционално-семантично и съпоставително описание на руския и българския език, когнитивна лингвистика, лингвокултурология, лингвистична прагматика, интеркултурна комуникация, изследване на класическата и съвременната руска литература.

 

Събития

 

Издания

 

Членове на Центъра

 

Научни интереси: лингвокултурология, стилистика на съвременния руски език, лексикология на съвременния руски език, когнитивна лингвистика, съпоставителната лексикология на съвременния руски и съвременния български език, теория на превода

Публикации

 

 • Проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова, литературовед

Научни интереси: поетика на руската и българската литература, интертекстуалност, концептология, интеркултурна комуникация, тематология

Публикации

 • Проф. д-р Тотка Иванова , лингвист

Научни интереси: функционална граматика, когнитивна лингвистика, лингвистична прагматика, морфология и синтаксис на съвременния руски език

Публикации

 • Проф. д-р Елена Стоянова, лингвист

Научни интереси:  лексикология и фразеология на съвременния руски език, лингвокултурология, методика на чуждоезиковото обучение, медиалингвистика

Публикации

 

 • Проф. д-р Ивайло Петров, литературовед

Научни интереси: история на руската литература на ХХ век

Публикации

 

 • Доц. д.ф.н. Денка Кръстева, литературовед

Научни интереси: история и поетика на руската литература, културна история на Русия, нов историзъм и руска литература

Публикации

 • Доц. д-р Анна Николова, лингвист

Научни интереси: синтаксис на руския език,  прагматика и теория на речевата дейност, функционална граматика, лингвистика на текста, теория на превода

Публикации

 • Доц.д-р Цветанка Янакиева, лингвист

Научни интереси: история на руския език, църковнославянски език, лингвистична палеославистика

Публикации

 • Доц. д-р Татяна Чалъкова, лингвист

Научни интереси: съпоставително езикознание, експериментална фонетика, лингвоконцептология, етнопсихолингвистика

Публикации

 • Доц. д-р Стефка Калева, лингвист

Научни интереси:  функционална семантика, когнитивна лингвистика, политическа лингвистика

Публикации

 

 • Доц. д-р Пламен Панайотов, литературодед

Научни интереси: Руска литература на ХХ век, Западноевропейска литература, литература и психоанализа, Българска литература, психология и литература

Публикации

 • Доц д-р Милена Палий, лингвист

Научни интереси: Методика на обучението по руски и български език, теоретични и практически проблеми на обучението по български език като втори език, Методика на преподаване на терминология за чуждестранни студенти от технически специалности, фразеология

Публикации

 • Гл.ас. д-р Христина Дамянова, лингвист

Научни интереси:  съвременен руски език (морфология и синтаксис), функционалн граматика, теория и прагматика на превода

Публикации

 • Гл.ас. Христина Христова, лингвист

Научни интереси:  история на руския език,  методика на преподаването на руски език като чужд език, лингвокултурология

Публикации

 • Гл. ас. Ирена Костадинова, лингвист

Научни интереси:  методика на преподаването на руски език като чужд език

Публикации

 • Гл.ас. Людмила Янминчева, лингвист

Научни интереси:  методика на преподаването на руски език като чужд език

Публикации

 • Ас. Татяна Терзиева, лингвист

Научни интереси:  терминология и терминография, теория и практика на превода, руски език в деловото общуване, методика на преподаването на руски език като чужд език

Публикации

 • Ас. Наталия Недялкова, лингвист

Научни интереси: съвременен руски език (морфология), функционална граматика, методика на преподаването на руски език като чужд език

Публикации

 • Преп. Надежда Стойкова, лингвист

Научни интереси:  лингвистична прагматика, теория на речевата дейност, съвременен руски език (синтаксис), методика на преподаването на руски език като чужд език

Публикации

 

Центърът издава четири научни поредици:

 • Проблемы  когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, от която са издадени 8 тома;
 • Русистика – юбилейно издание на центъра. Издадени са 4 тома от поредицата (Русистика 2003, Русистика 2005, Русистика 2008, Русистика 2013)
 • Litera scripta manent – юбилейна поредица, посветена на представители на шуменската езиковедска русистика
 • Аспекты сопоставительного изучения русского и болгарского языков. Издадени са 2 тома от поредицата.

Издадени са и два тома от библиографския справочник „Языковедческая русистика Болгарии”:

„Языковедческая русистика Болгарии (1983-2007)”

„Языковедческая русистика Болгарии (2007-2013)”