Център по русистикаабв

За центъра

       Центърът по русистика е създаден през 2008 година. Oсъществява научно-изследователска, учебно-методическа и културно-популяризаторска дейност в областта на руския език, литература и култура сред студентите, учениците и гражданството на Шумен. За тази цел Центърът поддържа ползотворни контакти с образователни институции, обществени и неправителствени организации, с които осъществява разнообразна съвместна дейност.

       В него се осъществява научноизследователска дейност в следните направления: функционално-семантично и съпоставително описание на руския и българския език, когнитивна лингвистика, лингвокултурология, лингвистична прагматика, интеркултурна комуникация, изследване на класическата и съвременната руска литература.

Събития

Издания

Членове

 

Центърът издава четири научни поредици:

  • Проблемы  когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, от която са издадени 8 тома;
  • Русистика – юбилейно издание на центъра. Издадени са 4 тома от поредицата (Русистика 2003, Русистика 2005, Русистика 2008, Русистика 2013)
  • Litera scripta manent – юбилейна поредица, посветена на представители на шуменската езиковедска русистика
  • Аспекты сопоставительного изучения русского и болгарского языков. Издадени са 2 тома от поредицата.

Издадени са и два тома от библиографския справочник „Языковедческая русистика Болгарии”:

„Языковедческая русистика Болгарии (1983-2007)”

„Языковедческая русистика Болгарии (2007-2013)”