ДЪЛГОСРОЧНИ СЛЕДДИПЛОМНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИабв

 
Специализациите осигуряват допълнителна подготовка по различни научни направления, необходими за научно-изследователската, преподавателската и организационната дейност на специализантите. Учителите, които имат четвърта професионално-квалификационна степен и завършат дългосрочна педагогическа специализация с успех не по-малък от 4.50, получават Свидетелство за ІІІ професионално-квалификационна степен, ако отговарят на условията в Наредба №5 на МОМН.
Катедрата по Педагогика и управление на образованието чрез ЦПО организира следните специализации:

Гражданско образование
Специалност: Учители – бакалаври или магистри от Културно-образователната област Обществе­ни науки и гражданско образование: Роден край, Човекът и обществото, История и цивили­за­ция, География и икономика, Философия (Психология и логика, Етика и право, Философия), Свят и личност.
Вид: групова или индивидуална
Форма на обучение: очно-задочна
срок на обучение: една година
Форма на дипломиране:защита на дипломна работа
 

Интеркултурно образование
Специалност: Учители – бакалаври или магистри.
Вид: групова или индивидуална
Форма на обучение: очно-задочна
срок на обучение: една година
Форма на дипломиране:защита на дипломна работа
 

образователен мениджмънт
Специалност: Директори и помощник-директори на образователни заведения.
Вид: групова или индивидуална
Форма на обучение: очно-задочна
срок на обучение: една година
Форма на дипломиране:защита на дипломна работа
 
ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ
Специалност: Педагози и учители – бакалаври или магистри. работещи на длъжността “Педагогически съветник”
Вид: групова или индивидуална
Форма на обучение: очно-задочна
срок на обучение: една година
Форма на дипломиране:защита на дипломна работа
 
МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ КЛАС
Специалност: учители и възпитатели – бакалаври или магистри.
Вид: групова или индивидуална
Форма на обучение: очно-задочна
срок на обучение: една година
Форма на дипломиране:защита на дипломна работа