ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИабв

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛИ – Заявка за участие

ОБЯВA за тематични курсове и специализации

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 1

Тема: Инвариантен модел за изучаване на местоименията (5. – 7. клас)

Лектор: доц. д-р Ганка Янкова

Хорариум: 2 дни по 6 часа

Такса:

Време: по договаряне на тел. 0893653161

Анотация: Местоименията се отличават с висока фреквентност в речта и функциите, които се реализират чрез тях, са различни. Някои от местоименията текстолингвистиката определя като основни текстуиращи типове. Това налага нов подход в представянето им. Предлаганият инвариантен модел за изучаване на местоименията представя семантичните, формално-граматическите и функционалните им характеристики. Теоретичните постановки се илюстрират с различни упражнения, фрагменти от уроци и тестови задачи. Предвижда се наблюдение и коментар на видеоурок на тема: Обобщение върху местоимения.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 2

Тема: Урокът по български език (от различна гледна точка)

Лектор:доц. д-р Ганка Янкова

Хорариум: 1 ден 6 часа

Такса:

Време: по договаряне на тел. 0893653161

Анотация:В курса се представят характеристиките на съвременния урок по БЕ и вариативността на урочната структура. Предвиденият практикум включва разработване и анализ на уроци /различни по вид, по раздели, по класове и т.н./


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 3

Тема:Полифункционалността на текста в обучението по български език (5. – 8. клас)

Лектор:доц. д-р Ганка Янкова

Хорариум:1 ден 6 часа

Такса:

Време: по договаряне на тел. 0893653161

Анотация:Понятието текст е системообразуващо в обучението по български език и се експлицира в теоретичен и в практически план. Ролята му (присъствието му) в образователната ситуация провокира връзки с всички компоненти на методическата система и това налага пресемантизация на основни методически и лингвистични понятия. В обучението по български език текстът е обект на изучаване, той е обект на анализ – като константа в комуникативните и синтетичните упражнения, текстът е обект на изграждане. Налице е многообразие от функции, които текстът реализира в педагогическия дискурс по български език. Тези функции са обект на коментар в настоящия курс, както и разнообразните комуникативни техники и полезни практики, обезпечаващи резултатността на урока.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 4

Тема:Ученическите писмени текстове в 5-8 клас

Лектор:проф. дпн Маргарита Георгиева

Хорариум:5 дни по 8 часа

Такса:

Време: по договаряне

Анотация:В курса се представя системата на ученическите текстове, включени в учебното съдържание по български език. Характеризират се всички жанрове и се проследяват етапите на подготовка, писане и редактиране на всеки от тях.

Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 5

Тема:Обучението по български език в условия на билингвизъм (5-8 клас)

Лектор:проф. дпн Маргарита Георгиева, ст. ас Калина Йочева

Хорариум:3-5 дни по 8 часа

Такса:

Време: по договаряне

Анотация:В курса се представя методическа система  за обучение по  БЕ на ученици билингви Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки, съобразени със спецификата на прогимназиалния етап на обучение. Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 6

Тема:Обучението по български език в условия на билингвизъм (5-8 клас)

Лектори:проф. дпн Маргарита Георгиева, ст. ас Калина Йочева

Хорариум:3-5 дни по 8 часа

Такса:

Време: по договаряне

Анотация:В курса се представя методическа система  за обучение по  БЕ на ученици билингви Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки, съобразени със спецификата на прогимназиалния етап на обучение. Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 7

Тема:Ученическите писмени текстове в 9-12 клас

Лектор:проф. дпн Р. Йовева, гл. ас. д-р Т. Тенева, ст. ас. Е. Иванова

Хорариум:5 дни по 8 часа

Такса:

Време: по договаряне

Анотация:В курса са включени всички типове ученически текст от учебното съдържание по български език и литература в горната училищна степен. Поставя се акцент върху съчинение интерпретация по литературна тема.

Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 8

Тема:Ученическите писмени текстове в 3-4 клас

Лектори:проф. дпн Маргарита Георгиева, ст. ас Калина Йочева

Хорариум:5 дни по 8 часа

Такса:

Време: по договаряне

Анотация:В курса се представя системата на ученическите текстове, включени в учебното съдържание по български език. Характеризират се всички жанрове и се проследяват етапите на подготовка, писане и редактиране на всеки от тях.

Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 9

Тема:Обучението по български език в условия на билингвизъм (3-4 клас)

Лектори:проф. дпн Маргарита Георгиева, ст. ас Калина Йочева

Хорариум:3-5 дни по 8 часа

Такса:

Време: по договаряне

Анотация:В курса се представя системата на ученическите текстове, включени в учебното съдържание по български език. Характеризират се всички жанрове и се проследяват етапите на подготовка, писане и редактиране на всеки от тях.

Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 10

Тема:Некоторые основные вопросы методики русского языка как иностранного на современном этапе

Лектор:гл. ас. Ирена Костадинова

Хорариум:2 дена по 8 часа

Време:по договаряне

Анотация:В началото на новия век цел на обучението по чужди езици вече не може да бъде само предаването на лингвистични знания, умения и навици и энциклапедичното усвояване на страноведска информация, която е сбор от географски и исторически явления и понятия. Централно място в педагогическия процес трябва да заеме формирането на способността за участие интеркултурна комуникация. Налице е и интензивното използване на иновационни технологии за усъвършенстване на учебния процес по руски език средното училище.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 11

Тема:Чтение как вид речевой деятельности

Лектор:гл. ас. Ирена Костадинова

Хорариум:2 дена по 8 часа

Време:по договаряне

Анотация: В методиката на преподаването на чужд език четенето е средство и цел на обучението. Формирането и развиването на техниката на четене и на четенето с разбиране са от изключително важно значение за усъвършенстване на учебния процес като цяло и за формирането на комуникативна компенетция. Текстът е единица на обучението и работата с него е ключов момент, от който зависи формирането и развитието на всички видове речева дейност, както поотделно, така и в тяхната взаимовръзка.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 12

Тема на курса:Мениджмънт на ученическия клас – 1

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Участниците ще се запознаят с различните страни на мениджмънта на обучението в класа.

·         Разглеждат се стратегиите и техниките на мотивиране на учениците за учене.

·         Участниците получават теоретични и практически знания, свързани с диагностиката и управлението на ученето на ученици с различни стилове на учене и познание.

Програма:

·         Учителят като мениджър на класа

·         Мениджмънт на обучението

·         Мениджмънт на класната стая като работна среда

·         Мениджмънт на мотивацията за учене


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 13

Тема на курса:Мениджмънт на ученическия клас – 2

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Участниците ще се запознаят с различните страни на мениджмънта на човешките отношения в класа.

·         Разглеждат се стратегиите и техниките на работа на учителя с деца с проблемно поведение.

·         Особен акцент е поставен на съвременните дисциплинарни подходи.

Програма:

·         Мениджмънт на класа като символна среда

·         Мениджмънт на ученическото поведение

·         Мениджмънт на класната дисциплина

·         Мениджмънт на конфликтите в класа


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 14

Тема на курса:Модели на педагогическо взаимодействие „учител-ученик-родител”Подзаглавие:Партньорството на училището и семейството

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Запознават се с актуалната теория и практика на взаимодействието на училището и семейството

·         Обсъждат се стратегии на педагогическа и социална работа със семейството и учениците

·         Запознават се с диагностичен инструментариум за диагностика на родителските нагласи спрямо училището

·         Получават насоки за работа със семейство на ниво училище

·         Получават насоки за работа със семейство на ниво ученически клас

Програма:

·         Теоретична основа на партньорството училище-семейство:Модел на Епщайн за припокриващите се сфери,  Модел на родителско участие на Хувър-Демпси и Сандлър, Модел за даване на възможности и правомощия на семейството на Дънст, Модел на партньорство на Шеридан и Кратохвил.

·         Родителско участие:  родителски, учителски и детски очаквания; предитори на участието; типове родители.

·         Модели за консултативна работа с родителите и децата им в училище.

·         Работа на училището със семейството – превенция и интервенция.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 15

Тема на курса:Мултикултурната класна стая

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Семинарът запознава участниците с особеностите на мултикултурната класна стая –мениджмънт на учебната и символната среда, на комуникацията, на конфликтите.

·         Разглеждат се предизвикателствата пред учителите и технологиите за развитие на междукултурна чувствителност и толерантност у учениците.

Програма:

·         Теоретични проблеми на мултикултурното образование

·         Мултикултурна класна стая

·         Морални проблеми в мултикултурната класна стая

·         Личностни проблеми в мултикултурния клас

·         Комуникацията в мултикултурната класна стая

·         Проблеми на обучението в мултикултурна среда

·         Обучение на деца от лингвистични малцинства


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 16

Тема на курса:Училищен мениджмънт за 4-устойчиво развитие

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Получават информация за устойчивото развитие като глобално световно движение, осигуряващо дългосрочна визия за обще­ст­вото.

·         Запознават се с особеностите на образованието за устойчиво развитие.

·         Получават информация за мениджмънта на класа и на училището в областта на  измеренията на устойчивото развитие – околна среда, икономическо, социално и интеркултурно.

Програма:

·         Устойчиво развитие

·         Образование за 4-устойчиво развитие

·         Мениджмънт за 4-устойчиво развитие

Училищен дневен ред 21 – основа на мениджмънта за 4-устойчиво развитие в училищата

Инструменти за екологичен  мениджмънт на училището: Доклад за устойчивостта (устойчив баланс), Корпоративна социална отговорност, Екологична отговорност (Зелени обществени поръчки, Съвместно бюджетиране, Система за екологичен мениджмънт), Оценка на екологичното качество, Устойчива мобилност.

Инструменти за интеркултурен мениджмънт на училището: План за интеркултурен мениджмънт, Интеркултурна комуникация, Интеркултурно посредничество при конфликти


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 17

Тема на курса:Интерактивни методи на обучение

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Участниците ще се запознаят с теоретичната основа на съвременната постмодерна дидактика – обучението в интерактивен режим, конструктивизъм, конективизъм.

·         Разглеждат се стратегиите и техниките на активно обучение.

·         Разглеждат се интерактивните методи – ситуационни, дискусионни опитни (емпирични) методи.

Програма:

·         Теоретични основи на обучението в интерактивен режим

·         Интерактивни методи на обучение


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 18

Тема на курса:Диагностика на познавателното и социалното развитие на детето на 5-10 години

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Семинарът запознава участниците с диагностичния процес в педагогиката и изследователския инструментариум, прилаган във възрастта 5-10 години, като насоката е в областта на социалното и познавателно развитие на детето.

·         Тази информация ще помогне проектирането и практическата реализация на собствена научно-изследова­тел­ска дейност: опитна и изследователска работа на учителя.

Програма:

·         Диагностика на възприятието.

·         Диагностика на вниманието.

·         Диагностика на въображението.

·         Диагностика на интелекта.

·         Диагностика на мисленето и речта.

·         Диагностика на паметта.

·         Диагностика на психофизиологическата готовност за училище.

·         Диагностика на личностната готовност за училище.

·         Диагностика на социалната готовност за училище.

·         Диагностика на училищната зрелост

·         Психолого-педагогическа характеристика за 6-7 г дете.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 19

Тема на курса:Агресията в училище

Целева група:Учители, директори

Продължителност:8 часа

Предимства за участниците:

·         Участниците се запознават с агресивното действие и поведение като психолого-педагогически феномени.

·         Разглеждат се факторите, влияещи на агресивното поведение.

·         Разглеждат се класификациите на агресивността и теориите, които я обясняват.

·         Разкриват се особеностите на деца, склонни към агресия и типологията на агресивното поведение на учениците.

·         Специално внимание се отделя на тормоза и насилието в училище и превенцията, управлението и корекцията на агресивното поведение.

Програма:

·         Теории за агресията и агресивното поведение

·         Типични форми на агресия в училище

·         Учителят, дисциплината, агресията

·         Контрол на агресивното поведение


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 20

Тема : „Актуални средства, методи и форми на модулното обучение по туризъм в училище

Ръководител– проф. дпн М. Малчев

Времетраене– 2 дни

Такса за обучение– по договаряне

Предполагаем период на провеждане на курса– ІV – V.2011 г. (най удобен период – пролетната ваканция) или ІХ – Х.2011 г., в зависимост от заявките на обучаемите.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 21

Тема : Теория, методика и практика на интегративните възможности в модулното обучение по физическо възпитание и спорт”

Ръководители– проф. дпн М. Малчев и доц. д-р С. Базелков

Времетраене– 2 дни

Такса за обучение– по договаряне

Предполагаем период на провеждане на курса– ІV – V.2011 г. (най удобен период – пролетната ваканция) или ІХ – Х.2011 г., в зависимост от заявките на обучаемите.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 22

Тема: „Обучението по ритмика и танци в СОУ – методика и практика

Ръководител– доц. д-р С. Базелков и д-р Т. Игнатова

Времетраене– 2 дни

Такса за обучение– по договаряне

Предполагаем период на провеждане на курса– ІV – V или ІХ – Х.2011г. (най удобно време– съботните и неделни дни), по заявки

на обучаемите детски учители


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 23

Тема : „Актуални средства, методи и форми на модулното обучение по туризъм детската градина

Ръководител– д-р Ч. Сотиров

Времетраене– 2 дни

Такса за обучение– по договаряне

Предполагаем период на провеждане на курса– ІV – V или ІХ – Х.2011г. (най удобно време– съботните и неделни дни), по заявки на обучаемите детски учители


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 24

Тема : „Съвременни системи за фитнес подготовка” – първо ниво

Ръководител– д-р Т. Игнатова

Времетраене– 2 дни

Такса за обучение– по договаряне

Предполагаем период на провеждане на курса– ІІІ – ІV.2011г. (най удобно време– съботните и неделни дни), по заявки на обучаемите учители


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 25

Тема : „Съвременни системи за фитнес подготовка” – второ ниво

Ръководител– д-р Т. Игнатова

Времетраене– 2 дни

Такса за обучение– по договаряне

Предполагаем период на провеждане на курса– ІV – V.2011г. (най удобно време– съботните и неделни дни), по заявки на обучаемите учители


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 26

Тема : „Съвременни системи за фитнес подготовка” – трето ниво

Ръководител– д-р Т. Игнатова

Времетраене– 2 дни

Такса за обучение– по договаряне

Предполагаем период на провеждане на курса– V – VІ.2011г. (най-удобно време– съботните и неделни дни), по заявки на обучаемите учители


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 27

Тема : „Организация и ефективност на учебния процес по физическо възпитание и спорт в  1- 4 клас“

Лекторпроф. дпн Надежда Йорданова

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане:април-май2011 г. или септември-октомври 2011 г., в зависимост от заявките на обучаемите

Брой учебни часове8

Такса: по договаряне

Предназначение: за начални учители, които преподават и предмета «Физическо възпитание и спорт»


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 28

Тема : „Подвижни и спортно-подготвителни игри в урочните и извън урочните форми на работа“

Лекторпроф. дпн Надежда Йорданова

 

Продължителност: 2учебни  дни

Време на провеждане:април-май2011 г. или септември-октомври 2011 г., в зависимост от заявките на обучаемите

Брой учебни часове: 16

Такса: по договаряне

Предназначение: за детски учители, начални учители, както и за учители по предмета «Физическо възпитание и спорт»

 

ТЕМАТИЧЕН КУРС – 29

Тема : „Организация и управление на физическото възпитение в училище – ДОИИ и стандарти за предмета Физическо възпитение и спорт”

Лекторпроф. дпн Надежда Йорданова

Продължителност: 2 учебни  дни

Време на провеждане:април-май2011 г. или септември-октомври 2011 г., в зависимост от заявките на обучаемите

Брой учебни часове: 16

Такса: по договаряне

Предназначение: за начални учители, както и за учители по предмета «Физическо възпитание и спорт»


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 30

Тема : „Плътност и натоварване в урока и в извънурочните форми по физическо възпитание и спорт“

Лекторпроф. дпн Надежда Йорданова

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане:април-май2011 г. или септември-октомври 2011 г., в зависимост от заявките на обучаемите

Брой учебни часове: 8

Такса: по договаряне.

Предназначение: за начални учители, както и за учители по предмета «Физическо възпитание и спорт»


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 31

Тема : „Организация и ефективност в уроците по лека атлетика“

Лекторпроф. дпн Надежда Йорданова

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане:април-май2011 г. или септември-октомври 2011 г., в зависимост от заявките на обучаемите

Брой учебни часове: 8

Такса: по договаряне

Предназначение: за начални учители, както и за учители по предмета «Физическо възпитание и спорт»


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 32

Тема: „Безопасно поведение и сигурност на децата в критични ситуации“  

Място на провеждане: Шумен

Дата за провеждане: по договаряне

Време за провеждане: 1 ден – 8 часа

Такса: по договаряне.

Ръководител на курса:   Доц. д-р Р. Алексиев

А Н О Т А Ц И Я

В живота на съвременния човек често се налага да действа при кризисни ситуации, възникнали в резултат на пожари и аварии, природни бедствия, катастрофи и терористични актове. Знанията за тях, отчитането на предпоставките и условията за тяхното възникване, за начините на предотвратяването им, усвояване на знания и умения за защита и самозащита са елементи на специфично обучение. Рисковите ситуации, специфични за нашата страна изискват активно да се включват в обучението не само детските педагози и помощния персонал на детските градини, но и осигуряване и контролиране на подготовката на децата от предучилищна възраст.

Главна задачана програмата е постигането на качествени теоретически и практически резултати в сложния процес на обучението за правилно поведение, действия и оцеляване при критични ситуации в мирно време.

Курсът включва упражнения за подготовка и действия в бедствени ситуации. Разглеждат се практически действия и стратегии по оказване на неотложна помощ на децата в критични ситуации.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 33

Тема:„Безопасност на движението по пътищата“ 

Място на провеждане: Шумен

Дата за провеждане: по договаряне

Време за провеждане: 3 дни

Такса: по договаряне.

Ръководител на курса:   Доц. д-р Р. Алексиев

Тема:„Безопасност на движението по пътищата“ 

А Н О Т А Ц И Я

Дисциплината се изучава с хорариум 30 часа. Завършва с изпит. Предназначена е за обучение на учителите от детските градини , основна образователна степен – начален етап І-ІVклас и основна образователна степен – прогимназиален етап V-VІІІ клас на средните общообразователни и специални училища.

Образователните задачи по безопасно движение се реализират както в детските градини, така и в рамките на основната образователна степен. Формирането на пътна култура в най-голяма степен се отнася за деца, на които предстои да учат в първи клас, да могат да се справят самостоятелно с пътната обстановка и изненадите на пътя.

Курсът на обучение включва запознаване със съвременните предпоставки за пътно-транспортните катастрофи и участието на малките деца и ученици в тях. Запознаване с принципите, методите, формите и средствата по подготовката на децата от ПУВ, учениците от І – VІІІ клас по безопасност на движението. Разглеждат се конкретни ситуации от ежедневието на децата и поведението им в тях.

Целтана обучението е учителите – участници в предучилищния, началния и прогимназиален етап на образование и възпитание да придобият необходимите теоретични знания и практически умения за разрешаване на проблема “безопасност”, трайно залегнал в системата на задължителните предмети на детските градини и училищата. Актуалната значимост на обучението се свързва с потенциалното му бъдещо значение за малките деца и подрастващите ученици, с новите форми за усвояване на опита – учебно-познавателните.

Главна задачана програмата е постигането на качествени теоретически и практически резултати при занимаващите се с безопасност на движението. В този смисъл се определят необходимите мерки за обезопасяване на средата от една страна и от друга – работата по възпитанието на децата – участници в пътното движение.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 34

Тема:„  Двигателна активност и форми на обучение на детето в детската градина

Място на провеждане: Шумен

Дата за провеждане: по договаряне

Време за провеждане: 1ден

Такса: по договаряне.

Ръководител на курса:   Доц. д-р Р. Алексиев

Тема:„  Двигателна активност и форми на обучение на детето в детската градина

А Н О Т А Ц И Я

Предучилищното възпитание, като неразделна част от образователната система на Република България, съдейства за цялостното развитие на детето и го подготвя за ефективно обучение и възпитание в ранна училищна възраст. През един от най-динамичните си периоди на развитие – предучилищната възраст, детето, благодарение на своята активност, осигурява взаимодействие със заобикалящата го среда и формира различни жизнено значими позиции.

В тази насока двигателната активност осъществена в процеса на разнообразните дейности е важно условие за хармоничното психофизическо развитие и цялостното формиране на детската личност. Независимо, че тези задачи се решават по всички образователни направления, най-силно въздействащо се откроява съдържанието на работата по физическо възпитание като важна интегрираща част в цялостния възпитателен процес. Постигането на положителни изменения в цялостното психофизическо развитие на детето му осигуряват възможност за усвояване на елементи от нова и по-сложна дейност.

Съобразно потребностите на обществото и възрастовите особености на децата от предучилищна възраст е необходимо да се осигури активен двигателен режим. Моторната активност се реализира чрез подходящи форми и средства на взаимодействие и постоянно да се усъвършенства педагогическия процес в образователно направление „физическа култура”.


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 35

Тема:“ Методически аспекти на обучението по баскетбол  в основна образователна степен І – ІV клас“

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане:1- 10 април (по договаряне)

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  по физическо възпитание,  в началния етап на основна образователна степен и учители, водещи модулното обучение в третия допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Анотация: Курсът на обучение включва обучение  и усъвършенстване на техниката и тактиката побаскетбол , включени в основноядро Спортни игри, правилознание и съдийстване  в началния на основна образователна степен.

Ръководител на курса: ст. пр. Теодора Симеонова


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 36

Тема: Иновации в обучението  и преподаването набаскетбол  в основна образователна степен“

V – VІІІ клас

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане: 1- 10 април (по договаряне)

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  по физическо възпитание,  в прогимназиалния етап на основна образователна степен и учители, водещи модулното обучение в третия допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Анотация: Курсът на обучение включва обучение  и усъвършенстване на техниката и тактиката побаскетбол , включени в основноядро Спортни игри, правилознание и съдийстване  в  прогимназиалния етап на основна образователна степен.

Ръководител на курса: ст. пр. Теодора Симеонова


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 37

Тема: „ Модели за  обучение  и преподаване  набаскетбол  в основна образователна степен“

ІХ – ХІІ клас

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане: 1- 10 април (по договаряне)

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  по физическо възпитание,  в гимназиалния етап на основна образователна степен и учители, водещи модулното обучение в третия допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Анотация: Курсът на обучение включва модели за обучение  и усъвършенстване на техниката и тактиката побаскетбол , включени в основноядро Спортни игри, правилознание и съдийстване  в  гимназиалния етап на основна образователна степен.

Ръководител на курса: ст. пр. Теодора Симеонова


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 38

Тема: „Спортно-подготвителни упражнения и игри с топка в детската градина“

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане: 1- 10 април (по договаряне)

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  в детски градини

Анотация: Курсът на обучение включваусъвършенстване на  елементи от техниката на детски баскетбол и детски волейбол .

Ръководител на курса: ст. пр. Теодора Симеонова


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 39

Тема: „Правилознание и съдийстване вбаскетбола  в основна образователна степен“

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане: 1- 10 април (по договаряне)

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  по физическо възпитание,  в основна образователна степен и учители, водещи модулното обучение в третия допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Анотация: Курсът на обучение включвапромени в правилника по баскетбол, методически аспекти на съдийстване в учебни игри и съсътезания  побаскетбол , включени във всички етапи(І – ІV, V – VІІІ и ІХ – ХІІ клас)  на основна образователна степен.

Ръководител на курса: ст. пр. Теодора Симеонова


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 40

Тема: „Оценяваневбаскетбола  в основна образователна степен“

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебен  ден

Време на провеждане: 1- 10 април (по договаряне)

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  по физическо възпитание,  в основна образователна степен и учители, водещи модулното обучение в третия допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Анотация: Курсът на обучение включвамодели за оценяване в  баскетбола , включени във всички етапи(І – ІV, V – VІІІ и ІХ – ХІІ клас)  на основна образователна степен.

Ръководител на курса: ст. пр. Теодора Симеонова


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 41

Изработване на мултимедийнапрезентация с  MS Power Point2003

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 2учебни  дни

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове: 16

Предназначение: за учители  вначална и прогимназиалнаобразователна степен с компютърна грамотност

Анотация: Курсът на обучение предлага представяне на MS Power Point2003. Учителите добиват  практически знания и умения за разработване на компютърни презентации, както и методически насоки за използването им по време на учебния процес.

Ръководител на курса: ас. Наташа Карадочева


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 42

Изработване на мултимедийнапрезентация с MS Power Point2007

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 2учебни  дни

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове: 16

Предназначение: за учители  вначална и прогимназиалнаобразователна степен с компютърна грамотност

Анотация: Курсът на обучение предлага представяне на MS Power Point2007. Учителите добиват  практически знания и умения за разработване на компютърни презентации, както и методически насоки за използването им по време на учебния процес.

Ръководител на курса: ас. Наташа Карадочева


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 43

Текстообработка с MS WORD

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебeн  дeн

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  по всички дисциплини

Анотация: Курсът представя текстообработката с MS WORD.Учителите придобиват знания и умения за въвеждане и редактиране на текст, вмъкване на графики, таблици, изображения и диаграми.

Ръководител на курса: ас. Наташа Карадочева


ТЕМАТИЧЕН КУРС – 44

Работа с електронни таблици

Организационна форма: теоретико-практически  курс

Продължителност: 1учебeн  дeн

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове: 8

Предназначение: за учители  по всички дисциплини

Анотация: Курсът е въведение в Microsoft Excel . учителите придобиват умения за  ефикасна обработка на списъци от данни, за изчисления и създаване на отчети и диаграми.

Ръководител на курса: ас. Наташа Карадочева

Тематични курсове по химия

Екологизация на учебното съдържание по химия в СОУ

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 4 учебни дни

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове: 32       

 Анотация: Курсът е предназначен за учители по Химия опазване на околната среда (VII-X клас), кандидати за повишаване на  професионалната си квалификация

Целта на курса е наред с екологичните знания да се формират умения, навици и отношение към околната среда. И в тази връзка да се изясни необходимостта от екологизация на учебното съдържание. Кратка характеристика на основните предпоставки за екологизация и предлагане на принципни насоки за актуализация в екологичен аспект на учебното съдържание по химия в СОУ.

Лектор: доц. д-р Колю Вачков

Такса: по договаряне


Организация и методика на изследователската работа на учителите по Химия и опазване на околната среда

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 учебни дни

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове:24      

Анотация:Курсът е предназначен за учители по химия и опазване на околната среда (VII-X клас), кандидати за придобиване на  І и ІІ професионално-квалификационна степен. Целта на курса е запознаване на учителите с планирането и етапите за провеждане на изследователска работа по педагогически проблем и с диагностика на резултатите от нея. Придобиване  и усъвършенстване на професионалните умения за провеждане на цялостно педагогическо изследване, за разработване и апробиране на подходящ инструментариум, за статистическа обработка и  анализ на резултатите.

Лектор: доц. д-р П. Галчева

Такса: по договаряне


Научни и методически аспекти на обучението по Химия и опазване на околната среда

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 3 учебни дни

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове: 24       

Анотация:Курсът е предназначен за учители по Химия и опазване на околната среда (VII-X клас), кандидати за придобиване на  V и ІV професионално-квалификационна степен. В курса се разглеждат актуални научни и методически проблеми,  ориентирани към подготовка по програмата на изпита за придобиване на ІV и V ПКС.

Лектор: доц. д-р П Галчева

Такса:по договаряне


Иновации в обучението  по Химия и опазване на околната среда

Организационна форма: тренинг

Продължителност: 2 пъти х 2 учебни дни

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове:32 часа      

Анотация: Тренингът е предназначен за учители по Човекът и природата и Химия и опазване на околната среда. Целта му е усвояване на умения за разработване и презентиране на примерни модели на иновативни падагогически технологии.

Ръководител на тренинга: доц. д-р П. Галчева

Такса:по договаряне


Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – V и VІ КЛАС- модул „Химия”

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 5 учебни дни

Време на провеждане: по договаряне

Брой учебни часове: 40

Анотация: Предназначен е за учители, които ще преподават учебния предмет “Човекът и природата” в V и VІ клас. Съдържанието на лекциите, семинарите и практическите упражнения представлява методически прочит на предмета “Човекът и природата”- модул “Химия” и обхваща научните основи на учебното съдържание и технологията на обучението в учебния предмет.

Лектори: доц.д-р Л. Антонова

доц.д-р К. Вачков

доц. д-р П. Галчева

Такса: по договаряне