КРАТКОСРОЧНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИабв

Центърът за продължаващо образование към Шуменския университет организира и провежда краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти

(16 часа/1 квалификационен кредит)

Списък на предлаганите краткосрочни квалификационни курсове

Тематиката на курсовете обхващат онези области на знанието, в които университета подготвя своите студенти: Образование; Изкуства; Педагогика; Езици; История и археология; Социална работа; Икономика; Журналистика; Биология; Биохимия; Химия; Физика; Науки за земята; Екология; Математика; Статистика; Информационни и комуникационни технологии и др.

Тема на обучението:

Избира се от приложения списък.

Същият може да се допълва по предложение на заявителя.

Хорариум на предлаганите курсове

16 академични часа

Вид аудиторна заетост:

лекция, семинарно упражнение, лабораторно упражнение, електронно обучение (не повече от 8 академични часа)

Продължителност:

минимум 2 дни. Обучението може да бъде изцяло в присъствена форма или до 50% от часовете - под формата на електронно обучение.

 

Забележка: Разписът на занятията по дни и часове се съобразява със заетостта на обучаемите и преподавателя и се изготвя съгласувано от двете страни.

Обучаващи:

Научно-преподавателски състав от Шуменски университет и/или други висши училища и университети, квалифицирани в съответното професионално направление

Финансови условия:

    цени по договаряне

 

Когато курсът се провежда извън територията на гр. Шумен към горепосочените такси се доплаща допълнително от 5 до 10 лв. (според отдалечеността на мястото) за пътни разходи на обучаващия

 

  • сумата за курса се внася до 5 дни преди началото му по сметка на ШУ

 

Брой участници:

Обучението се извършва при събрана група обучавани от минимум 10 човека

Участници в обучението:

Обучението е предназначено за педагогически специалисти

 

Място на провеждане:

гр. Шумен, ШУ „Еп. К. Преславски“ или на място по заявка.

Допълнителна информация:

След участие и успешно завършване на обучението лицата получават Удостоверние за завършен квалификационен курс с присъден квалификационен кредит (един кредит), съгласно „Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.

За контакт:

Заявка  за предложените курсове, може да бъде подадена в Центъра за продължаващо образование, Корпус 3 на ШУ, стая  303

 

или на e-mail: v.veleva@shu.bg

Таксата се превежда по сметката на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Банковата сметка на ШУ е със следните реквизити:

Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Адрес: ул. „Университетска“ 115, гр. Шумен, България

Райфайзенбанк, клон Шумен

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC: RZBBBGSF

За основание да се впише: „За квалификационен курс № …….“