КРАТКОСРОЧНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИабв

Предлаганите краткосрочни курсове са двудневни, с продължителност 16 академични часа (присъжда се 1 квалификационен кредит). Обучението започва при събрана група от минимум 10 човека. Заявка (индивидуална или колективна) за предложените курсове, може да бъде подадена в Центъра за продължаващо образование, Корпус 3 на ШУ, стая  303 или на e-mail: v.veleva@shu.bg

Времето и мястото на провеждане на тематичните курсове са по предложение на заявителите.

Обучението се осъществява от квалифициран научно-преподавателски състав и включва лекционни курсове, семинари и практически упражнения. Предлаганите курсове са приоритетно ориентирани към актуалните образователни потребности на потенциалните ползватели.

Организацията на отделните курсове се осъществява от Центъра за продължаващо образование и посочените курсови ръководители/лектори. Обучението може да бъде изцяло в присъствена форма или 50% от часовете – дистанционно/онлайн.

След участие и успешно завършване на обучението лицата получават Удостоверение за завършен курс с присъдени квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Финансови условия:

-          При индивидуална заявка за участие - такса за обучение - 40 лв.

-          При групова заявка за участие - такса за обучение на колектив  – 30 лв. за член от групата

-          когато курсът се провежда извън територията на гр. Шумен към горепосочените такси се доплаща допълнително от 5 до 10 лв. (според отдалечеността на мястото) за пътни разходи на обучаващия

-          сумата за курса се внася до 5 дни преди началото му по сметка на ШУ

-          за удостоверението не се заплаща допълнителна такса

 

Таксата се превежда по сметката на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Банковата сметка на ШУ е със следните реквизити:

Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Адрес: ул. „Университетска“ 115, гр. Шумен, България

Райфайзенбанк, клон Шумен

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC: RZBBBGSF

За основание да се впише: „За квалификационен курс № …….“


Квалификационни краткосрочни курсове за учебната 2017/2018 г.

(предложеният списък от тематични курсове може да бъде обогатяван и разширяван по предложение на заявителите)

Учебни предмети/области

01-  История

02-  Български език и литература

03-  Религия и теология

04-  Английски език

05-  Руски език

06-  Бит и култура

07-  Физика и астрономия

08-  Човекът и природата, Химия, Опазване на околната среда

09-  География и икономика

10-  Математика

11-  Математика/Предучилищна педагогика

12-  Информатика и информационни технологии

13-  Специална педагогика

14-  Анализ на данни

15-  Изобразително изкуство

                                           

Код на област

Шифър на курса

Предназначение

Тема на курса

Ръководител

01

010117

за учители, възпитатели, педагогически съветници и директори

Културно-историческо наследство на България XV-XIX век

проф. д.и.н.

Бисер Георгиев

010217

за учители по история и цивилизация

Средновековното българско наследство в обучението по история и цивилизация

 

доц. д-р

К. Константинов

010317

за учители по история и цивилизация

 

Основни проблеми при изследването, преподаването и изучаването на съвременните войни

доц. д-р

Стефан Минков

010417

за учители по история и цивилизация

Държавни знаци и символи на средновековна България

 

доц. д-р

Тодор Тодоров

010517

за учители по история и цивилизация

Античното наследство по българските земи в обучението по история и цивилизация

доц. д-р И. Топалилов

010617

за учители по история и цивилизация

Многоперспективността в обучението по история и цивилизация

доц. д-р

Цв. Иванова

02

020117

за учители по български езики литература

Урокът по български език (от различна гледна точка)

 

доц. д-р

Г. Янкова

020217

за учители по български езики литература

Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите нормис оглед на НВО и ДЗИ

доц. д-р

Г. Янкова

020317

за учители по български езики литература

Инвариантен модел за изучаване на местоименията (5. – 7. клас) с оглед на новата учебна програма

 

доц. д-р

Г. Янкова

020417

начални учители, учители в детска градина, учители по чужд език  в начална училищна степен

Психолингвистични и социолингвистични особености на усвояването на езика от децата

 

проф. д-р

Велка Попова

020517

за учители по всички филологически и педагогически специалности

ЛИНГВИСТИЧНА ПЕРСОНОЛОГИЯ

проф. д-р

Димитър Попов

020617

за учители по български език и литература; за учители по чужд език; за учители в начална степен и детски градини

 

РЕЧНИКОВОТО БОГАТСТВО И ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

проф. д-р

Надка Николова Николова

020717

за учители по български език и литература

ЕСЕТО

доц. д-р

Евдокия Борисова

020817

за учители по български езики литература

Изучаване на религия в гимназиална степен

гл.ас. д-р

Румянка Малчева

020917

за учители по български езики литература

Ученическите писмени текстове в 5-8 клас

 

доц. д-р

Теменуга Тенева

021017

за учители по български езики литература

Ученическите писмени текстове в 9-12 клас

 

доц. д-р

Теменуга Тенева

021117

за учители по български езики литература

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ

доц. д-р

Теменуга Тенева

021217

за учители по български езики литература

ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА

доц. д-р

Теменуга Тенева

03

030117

за учители по религия и теология

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ У УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ

гл. ас. д-р

Галя Йорданова

04

040117

за учители по английскиезик в прогимназиален и гимназиален етап

Developingstudents' communicationskills

/Развиване на комуникативните умения на учениците/

 

гл. ас. д-р

Ирина Иванова

040217

за учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Teachertalk: instructions, questions, feedback

/Речта на учителя: инструкции, въпроси, обратна връзка/

 

гл. ас. д-р

Ирина Иванова

040317

за учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Task-basedlearningandCLIL

/Учене чрез задачи и Интегрирано изучаване на чужд език  и съдържание от други предметни области/

 

гл. ас. д-р

Ирина Иванова

040417

за учители по английски език в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Тема: Classroommanagement: problemsandsolutions

/Управление на процесите в класната стая: проблеми и решения/

 

гл. ас. д-р

Ирина Иванова

05

050117

за учители по руски език

 

АКТИВНИ ПРОЦЕСИ В РУСКАТА ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ

проф. д-р

Е. Стоянова

050217

за учители по руски език

 

Етнолингвистични аспекти на руската култура

проф. д-р

Е. Стоянова

050317

за учители по руски език

 

СИМВОЛИ И ЗНАЦИ НА РУСКАТА КУЛТУРА

 

проф. д-р

Е. Стоянова

050417

за учители по руски език

 

Русия днес:странознанието в чуждоезиковото обучение

 

проф. д-р

Е. Стоянова

050517

за учители по руски език

 

Руската езикова картина на света и проблемите на интеркултурната комуникация

 

проф. д-р

Е. Стоянова,

проф. д-р

Т. Чалъкова

 

050617

за учители по руски език

Руски език в сферата на туризма

 

проф. д-р

Е. Стоянова,

доц. д-р

С. Петкова-Калева, ст. преп.

Хр. Христова

 

050717

за учители по руски език

 

Иновативни методи и Современни технологии в чуждоезиково обучение

 

проф. д-р

Е. Стоянова,

доц. д-р

Ст. Калева

050817

за учители по руски език

 

актуални Проблеми на чистотата на езика и съвременното общуване

 

доц. д-р

Ст. Калева,

проф. д-р

Т. Чалъкова

050917

за учители по руски език

 

жаргонът като езиков и социокултурен проблем

 

проф. д-р

Е. Стоянова,

проф. д-р

Т. Чалъкова

051017

за учители по руски език

Изграждане на умения за продуциране на реч в чуждоезиковото обучение

гл. ас. д-р

Ир. Петрова

051117

за учители по руски език

 

Някои основни въпроси на методиката на преподаване на руски език като чужд на съвременния етап

 

гл. ас. д-р

Ир. Петрова

051217

за учители по руски език

Четенето като вид речева дейност

 

гл. ас. д-р

Ир. Петрова

 

06

060117

преподаватели в начална, средна и горна училищна степен

Български традиции, бит и култура

доц. д-р

Венета Янкова

060217

преподаватели в начална, средна и горна училищна степен

Маска и маскиране в културата

доц. д-р

Венета Янкова

07

070117

за учители по физика и астрономия, желаещи да повишат професионалната си квалификация

Нови аспекти на учебното съдържание по астрономия

 

проф. д-р

Д. Марчев

 

 

070217

за учители по физика и астрономия, желаещи да повишат професионалната си квалификация

Тема: Информационни технологии в обучението по природни науки

 

проф. д-р

Д. Марчев

 

 

070317

за учители по природни науки

Методът на проучването в обучението по физика и астрономия

проф. д-р

Д. Марчев

08

080117

за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”

 

Иновациите в обучението  по биология

 

 

доц.  д-р

М. Бойчева,

доц. д-р

Р. Давидова

080217

за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”

 

Организация и методика на изследователската работа по биология

доц. д-р

Р. Давидова,

доц. д-р

М. Бойчева

 

080317

за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”

 

Тема: Научно-дидактически анализ на биологичното познание

 

доц.  д-р

М. Бойчева,

доц. д-р

Р. Давидова

0804017

за учители по химия и физика, които ще преподават по учебния предмет “Човекът и природата” в V и VІ клас

Организация и методика на обучението по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - V и VІ КЛАС – модул „Биология”

 

доц. д-р

Р. Давидова,

доц.  д-р

М. Бойчева

080517

Курсът е предназначен за учители по Химия и опазване на околната среда (VII-X клас)

 

Организация и методика на изследователската работа на учителите по Химия и опазване на околната среда

доц. д-р

П. Галчева

080617

За учители, които ще преподават учебния предмет “Човекът и природата” в V и VІ клас

Организация и методика на обучението по Човекът и природата - V и VІ клас - модул „Химия”

доц. д-р

П. Галчева

 

080717

За учители преподаващи „Човекът и природата” и „Химия и опазване на околната среда”.

Интерактивни методи в обучението  по Химия и опазване на околната среда

доц. д-р

П. Галчева

080817

За учители, преподаващи „Човекът и природата” и „Химия и опазване на околната среда”.

 

Компетентностният подход в обучението

доц. д-р

П. Галчева

080917

За учители по Химия и опазване на околната среда (VII-X клас)

 

Съвременни аспекти на обучението по химия и опазване на околната среда

доц. д-р

П. Галчева

09

090117

за учители по география и икономика

Контролът в обучението по география и икономика

доц. д-р

Р. Владева

090217

за учители по география и икономика

Видове тестови задачи и тяхното прилагане в процеса на обучение по география и икономика

доц. д-р

Р. Владева

090317

за учители по география и икономика

Интерактивни методи в обучението по география и икономика

доц. д-р

Р. Владева

090417

за учители по география и икономика

Възможности за използване на електронния учебник в обучението по география и икономика

доц. д-р

Р. Владева

090517

за учители по география и икономика

Презентациите в обучениетопо география и икономика

доц. д-р

Р. Владева

090617

за учители по география и икономика

Актуалниаспекти на географското образование

доц. д-р

Р. Владева

090717

за учители по география и икономика

Матурата по география и икономика

доц. д-р

Р. Владева

090817

за учители по география и икономика

 

Единни педагогически изисквания при обучението по география и икономика

 

доц. д-р

Р. Владева

10

100117

Учители по математика, преподаващи на ученици от 5-ти -8-ми клас    в  средното училище

Възможности за създаване на учебна среда, предизвикваща емоции в познавателната дейност на учениците при обучението по математика

доц. д-р

Лиляна Каракашева

10

 

12

 

100217

за учители по математика и информатика

Основни инструменти за работа с GeoGebra

доц. д.п.н. Наталия Павлова

11

110117

за учители от системата на предучилищното образование

Забавни математически експерименти и игри

доц. д. п. н. Наталия Павлова

12

120117

за учители по информатика и информационни технологии

Някои “подводни камъни” в началното обучение по програмиране

доц. д-р Теодоси Теодосиев

120217

за учители по информатика и информационни технологии

CAD-системи

ст. преп. Р. Христова

120317

за учители по информатика и информационни технологии

Разработване на web-страници с HTML

ст. преп. Р. Христова

120417

за учители по информатика и информационни технологии

Бази данни в училищния курс по ИТ

ст. преп. Р. Христова

120517

за учители по информатика и информационни технологии

Бази данни с MS Access

ст. преп. Р. Христова

120617

за учители по информатика и информационни технологии

Събитийно програмиране с GLUT и OpenGL

ст. преп. Р. Христова

120717

за учители по информатика и информационни технологии

Офис пакет с отворен код LibreOffice

ст. преп. Р. Христова

120817

за учители по информатика и информационни технологии

Текстообработваща система с отворен код LibreOfficeWriter

ст. преп. Р. Христова

120917

за учители по информатика и информационни технологии

Електронни таблици с отворен код LibreOfficeCalc

ст. преп. Р. Христова

13

130117

за учители със специалност, различна от Специална педагогика и обучаващи деца със специални образователни потребности.

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

 

гл. ас. д-р

Пламен Петков

130217

за учители със специалност, различна от Специална педагогика.

 

СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА НА УЧЕНЕ

 

гл. ас. д-р

Пламен Петков

 

14

 

140117

за учители, директори и други педагогически специалисти

Анализиране на данни от педагогически наблюдения с Excel

доц. д-р Павлина Йорданова

15

150117

за учители и специалисти в областта на началното обучение по изобразително изкуство

Съвременни проблеми на обучението по изобразително изкуство в начален училищен етап

проф. д-р

Благомир Кирилов Папазов