Дейностабв

 

ДЕЙНОСТ

Фондацията осъществява следната общественополезна дейност по смисъла на чл.2 и чл.38 ал.1 от ЗЮЛНЦ:

  • провеждане на изследвания на социалната практика, системата на социалното подпомагане, проблемите на заетостта, на младежите, системата на образованието и педагогическата практика.
     
  • организиране на обучението по университетски специалности съвместно с висши учебни заведения и колежи, по чужди езици, компютърна грамотност.
  • участие в международни проекти от Международни организации като ООН, Юнеско, МОТ, ЮНИДО и др., в двустранни и многостранни съвместни проекти с чуждестранни Висши учебни заведения.

Фондацията развива следната стопанска дейност, свързана с целите й:

  • организиране на подготвителни, квалификационни и преквалификационнни курсове с последваща промяна на образователно-квалификационната степен.
  • организиране на консултации в областа на ръководството и управлението на спотапски и нестопански организации, на професионалното ориентиране, разработване на дипломни работи
  • издаване и организиране реализацията на учебници и учебни пособия
  • проектиране изграждането на учебни и образователни институции, на социални заведения, системи за управление.