Правилаабв

Начало | За контакти | Електронен каталог | Актуално

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ШУМЕН

1. Университетската библиотека обслужва научно-преподавателския състав, студентите, докторантите и служителите на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и читатели извън университета.

2. Преподавателите, студентите, докторантите, специализантите, служителите и външните читатели могат да ползват библиотеката след като се регистрират като читатели. Читателската карта се заплаща съгласно тарифата за платени услуги в библиотеката. В началото на всяка календарна година се извършва пререгистриране на читателите срещу заплащане съгласно същата тарифа.

3. Регистрирането на читателите става чрез издаване на читателска карта. Читателските карти се издават както следва:

 • на преподавателския състав и служителите след представяне на лична карта, една снимка и служебна бележка от личен състав;
 • на студентите от всички форми на обучение – студентска книжка, лична карта и една снимка за читателска карта;
 • на останалите категории читатели – лична карта и една снимка за читателска карта.

4. При освобождаване от длъжност, завършване срока на обучението и специализацията в ШУ, лицата получават необходимите им документи само след бележка от филиалната библиотека (може и подпис) и печат на обходния лист от отдел "Обслужване" от Централната библиотека, че не дължат библиотечни документи.

 • Записването на студентите за следващата учебна година става само при наличието на заверка в студентската книжка (печат), която удостоверява, че студентът не дължи библиотечни документи на Университетската библиотека.
 • Студентите, които приключат следването си в Шуменския университет, получават дипломите си срещу печат в обходния лист (заверка) от филиалната и Централната библиотека, че не дължат библиотечни материали (документи).
 • Докторантите на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" се допускат до защита на дисертацията само след представяне на служебна бележка от Университетската библиотека, че не дължат библиотечни документи в цялата система на библиотеката.
 • При записването си читателите се осведомяват за видовете обслужване, което могат да получат от библиотеката, за мястото и реда на получаването им в задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката съгласно разпоредбите на тези правила, както и за тарифите за услугите в Университетската библиотека.

6. Читателите имат право да получат следните видове обслужване от библиотеката:

 • Да заемат библиотечни документи за дома чрез звената за обслужване в библиотеката: заемна за дома, читални, специализираните отдели и филиали. Не се допуска вземането от библиотеката на библиотечни документи от едно лице за други лица, както и отстъпването на заетите документи на други лица без пререгистриране на документите в заемната служба.
 • Да получават библиотечни материали от други библиотеки, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане в страната и чужбина и установения ред за междубиблиотечно заемане в Университетската библиотека.
 • Да получават справки и информации за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития и лица, указания за използване на традиционните и автоматизираните каталози и информационни източници, за издирване на литература по интересуващите ги въпроси, за ползване на библиотечните автоматизирани системи, мрежи и бази данни.
 • Да ползват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографски фонд или автоматизирани системи.
 • Да използват библиотечните технически средства, предназначени за читателите съгласно действащите наредби в библиотеката за работа с тях.

ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИТЕ

7. Читалните в Централната библиотека са отворени в делнични дни от 8.30 до 17.30 часа, а във филиалната библиотека от 8.30 до 17.00 часа. В събота в Централната и филиалната библиотека читалните са отворени от 8.00 до 14.00 часа, а през месец юли в делнични дниот 8.30 до 16.30 часа. През месец август читалните не работят с читатели.

8. Представителите на научно-преподавателския състав могат да ползват в читалните не повече от 20 тома едновременно, а останалите категории читатели – не повече от 5 тома.

9. Читателите ползват библиотечните документи от подръчните фондове и от книгохранилището. Всеки библиотечен документ се дава въз основа на отделна заемна бележка.

10. Поръчки за библиотечните документи от книгохранилището в Централната библиотека се изпълняват в делнични дни до 16 часа. Срокът за изпълнение на поръчките е 10-15 минути. (Ако има депозиториуми – само в определени дни.)

11. Библиотечните документи от книгохранилищата, използвани в читалните, могат да се запазват по искане на читателите до една седмица. Срокът може да бъде продължен при липса на заявки за същите документи от други читатели. Непотърсени до три дни запазени книги се прибират в хранилището. Библиотечни документи от подръчните фондове не се запазват.

12. Не се разрешава изнасянето на заетите в читалните библиотечни документи вън от читалните. Изключение се прави за документите за репродуциране, което става по определен от библиотеката ред. Читателите, които нарушават тези правила, се лишават от право да ползват библиотеката от 3 месеца до 1 година.

13. Не се разрешава внасянето в читалните на собствени книги. С разрешение на отговорника за читалнята или ръководителя на библиотеката могат да се внасят книги, които липсват във фонда и съдържат формули, таблици, схеми или други справочни материали и са необходими при ползването на заетите от библиотеката документи.

ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ

14. Право да ползват документи за дома имат научно-преподавателският състав, студентите, докторантите, специализантите и служителите от Шуменския университет.

15. Представителите на научно-преподавателския състав и докторантите могат да вземат не повече от 20 тома едновременно, а студентите, специализантите и представителите на научно-помощния персонал - не повече от 3 тома. Тук не влиза броят на заетите учебници от студентите.

16. Читателите не могат да вземат за дома, съобразно чл. 39 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, следните библиотечни документи:

 • скъпи и ценни библиотечни документи (ръкописи, архивни материали, инкунабули, старопечатни издания, редки публикации и справочни издания, периодични издания, ксерокопия, компактдискове, технически и микроформни носители на информация);
 • библиотечни материали с права на ръкопис;
 • библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане;
 • издания, включени в подръчните фондове.

17. Срокът за заемане на библиотечните документи за дома е:

 • за научно-преподавателския състав и докторантите – до 6 месеца;
 • за студентите, специализантите, служителите – до един месец;
 • за учебниците сроковете се определят от ръководителя на библиотеката;
 • Срокът за заемане за дома може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите библиотечни документи не са заявени от други читатели. При продължаване на срока за връщане читателят трябва да донесе в библиотеката за проверка заетите от него библиотечни документи, за които иска продължение.

18. Читателите вписват заетите за дома библиотечни документи в заемна бележка и се подписват, че са ги получили. При връщане на заетите библиотечни документи библиотекарят е длъжен да върне на читателя отрязъка от заемната бележка.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

19. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат, като подчертават текста и правят бележки по него, късат страници, да пазят микроформните документи и техническите носители на информация.

20. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да съобщават на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.

21. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, да не поставят сами обратно на стелажите използваните библиотечни материали от подръчните фондове, а да ги връщат на библиотекаря.

22. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката. За неспазване на тези задължения на читателите (19, 20, 21, 22) се отнема правото да ползват библиотеката за определено време по преценка на ръководителя на библиотеката.

23. Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от Правилата за обслужване на читателите в библиотеката на Шуменския университет и отразен при заемането.

24. Да се грижат за запазването на заетите библиотечни документи.

25. Когато читателят не върне или презапише заети библиотечни документи в определения от библиотеката срок, той заплаща определени суми за закъснението, които нарастват прогресивно. Началният размер и начинът на нарастване на тези суми се определят в тарифите на библиотеката за платените услуги. При повторно закъсняване на читателя може да бъде отнето правото за заемане за определено време по преценка на ръководителя или завеждащия.

26. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване, или не може да го върне, защото го е загубил или поради друга причина, независеща от него, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена или пък да заплати обезщетение в размер на петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени. Освен обезщетението се начислява и предвидената сума съгласно чл. 25 за закъсненията. За внесени суми читателят получава финансови документи.

27. Когато читателят получи предизвестие с обратна разписка за връщане на просрочените библиотечни документи, той е длъжен в срок от два месеца от датата на получаването на предизвестието да ги върне. В противен случай срещу него се прилагат мерките, посочени в чл. 34 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

28. Когато читателят не получи предизвестие за връщането на просрочените библиотечни документи по независещи от библиотеката причини (променен адрес и др.), спрямо него се прилагат същите мерки не по-рано от два месеца след връщането на предизвестието и обратната разписка.

29. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото обезщетение в чл. 26 от настоящите правила и чл. 11 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, библиотеката се снабдява с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, буква "в" от ГПК (Граждански процесуален кодекс).

30. Въз основа на изпълнителния лист библиотеката образува изпълнително дело.

31. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

32. Библиотечни документи, които липсват във фондовете на Университетската библиотека и библиотеките в гр. Шумен, се получават за временно ползване чрез междубиблиотечно заемане в страната.

33. Библиотечните документи, които не се притежават от никоя библиотека в страната, университетска библиотека заема по реда на международното междубиблиотечно заемане.

34. По реда на междубиблиотечното заемане и международното междубиблиотечно заемане могат да се предоставят вместо библиотечни документи в оригинал копия или микрокопия срещу заплащане, като се спазват законите и разпоредбите за авторското право в национален и международен обхват.

35. Право да ползват услугите на Университетската библиотека чрез междубиблиотечно заемане имат:

 • библиотеки при висшите учебни заведения в страната и чужбина;
 • научни и общообразователни библиотеки в страната и чужбина;
 • научно-преподавателският състав, докторантите и студентите от Шуменския университет.

36. Филиалите заемат и дават библиотечни документи по междубиблиотечна и по международна междубиблиотечна служба само чрез Централната библиотека.

37. Библиотечните документи, получени и изпратени по междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане, се дават и се получават само в читалните на съответната библиотека абонат.

38. Поръчките по междубиблиотечно заемане се правят със заемни бележки на стандартен формуляр с подписа на отговорното лице и печата на библиотеката.

39. Библиотеките са длъжни да изпълняват от своите фондове получените поръчки, освен ако търсената литература:

 • - е в процес на библиотечна обработка (вкл. и подвързия);
 • - е заета от други читатели;
 • - е изключена от междубиблиотечно заемане съгласно разпоредбите от Правилника на междубиблиотечното заемане;
 • - е поръчана с неточно и непълно оформени заемни бележки или писма и списъци.

40. От междубиблиотечно заемане се изключват библиотечни документи, които съгласно Правилника за междубиблиотечно заемане, чл. 39 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, и чл. 16 от Правилата за обслужване в УБ, се ползват само в библиотеката.

41. Като се изключи времето, необходимо за изпращането и връщането на заетата литература, срокът на междубиблиотечно заемане е:

 • един месец за книгите;
 • 15 дни за микроформите.

42. Срокът може да бъде съкратен по решение на библиотеката, която изпраща литературата.

43. Срокът за междубиблиотечно заемане може да бъде продължен само при крайно наложителни случаи при положение, че заетият библиотечен документ не се търси в момента от друг читател. Продължаването на срока трябва да се поиска поне 3 дни преди изтичането му. На просрочилите книгите абонати не се дават нови книги до връщане на заетите.

44. Когато дадена библиотека или читател не върнат в срок заетите библиотечни документи по междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане, може да им бъде отнето правото за заемане за определено време от фондовете на университетска библиотека по преценка на директора или завеждащия междубиблиотечно заемане в библиотеката.

45. Чрез междубиблиотечното заемане могат да се получават всички видове библиотечни документи, включително и тези, които са в единствен екземпляр.

46. Библиотечни документи на хартиен носител, изключени от междубиблиотечното заемане, могат да се получават под формата на копия или микрокопия срещу заплащане от читателя.

47. Обслужването на читателите от Шуменския университет чрез междубиблиотечно заемане е за тяхна сметка.

48. Разноските по междубиблиотечно заемане за обслужване на външни потребители и библиотеки са за тяхна сметка.

Правилата за обслужване на читателите в библиотеката са утвърдени от Академическия съвет на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" с Протокол № 1 / 04.10.1996 г. Приетите изменения са утвърдени от Библиотечен съвет, Протокол №17/20.04.2011 г.

 

Правилник за организацията и дейността на библиотеката при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”