КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Класификационни схеми абв

Начало | За контакти | Електронен каталог | Актуално

 

 

Книгите са подредени според : Универсалната десетична класификация (УДК) на Мелвил Дюи. В рамките на отделната област на знанието (раздел) описанията на книгите са подредени в азбучен ред. (Вж. Азбучен каталог). В систематичния каталог се спазва принципа за систематично - азбучното подреждане.

 • 0 - Общ отдел
 • 03 - Общи енциклопедии. Енциклопедични речници. Научни справочници
 • 1 - Философия
 • 159.9 - Психология
 • 16 - Логика
 • 17 - Етика. Учение за морала
 • 18 - Естетика
 • 2 - Религия. Теология
 • 3 - Обществени науки
 • 31 - Демография. Социология. Статистика
 • 32 - Политика
 • 327 - Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация
 • 33 - Икономика. Икономически науки
 • 331 - Труд. Работодател. Работник. Наука на труда. Взаимоотношения между работещи и администрация
 • 334 - Организационни форми и споразумения на стопанската дейност. Коперативно дело, кооперация
 • 336 - Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари
 • 338 - Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени
 • 338.48 - Икономика на туризма
 • 339 - Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство
 • 34 - Право
 • 35 - Обществено управление. Военно изкуство. Военни науки
 • 36 - Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело
 • 37 - Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време
 • 378 - Висше образование. Висши учебни заведения
 • 38 - Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика
 • 5 - Математика. Естествени науки
 • 519.6 - Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране
 • 519.7 - Изследване на операциите. Теория на игрите. Математическо програмиране. Теория на икономико-математическите модели
 • 53 - Физика
 • 54 - Химия
 • 55 - Геология. Геологически и геофизически науки
 • 56 - Биологични науки
 • 574 - Обща екология. Биоценология. Хидробиология. Биогеография
 • 6 - Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство
 • 61 - Медицина
 • 62 - Техника. Технически науки
 • 63 - Селско стопанство. Горско стопанство. Лов. Рибно стопанство
 • 65 - Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело
 • 656 - Организация и експлоатация на транспорта и пощите
 • 657 - Счетоводство
 • 658 - Организация на промишленото производство
 • 659 - Рекламно дело. Промишлена и търговска информация
 • 681 - Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика
 • 69 - Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи
 • 7 - Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт
 • 8 - Езикознание. Филология. Литература
 • 802.0 - Английски език
 • 803 - Германски език
 • 804/806 - Романски езици
 • 807 - Класически езици
 • 808.2 - Руски език
 • 808.67 - Български език
 • 82 - Литература
 • 9 - География. Биографии. История
 • 91 - География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание
 • 92 - Биографии
 • 93/99 - История
 • 949.72 - История на България