Художественотворческа дейностабв

Статут

за устройството, задачите и дейността на художествена галерия „Университетска“ в Педагогическия факултет

Раздел I

Общи положения:

Чл. 1. Художествената галерия е културно-образователна институция в структурата на ПФ, която има за цел експонирането, изучаването и популяризирането на студентското изобразително изкуство, както и на произведения на преподаватели и художници пряко ангажирани или подпомагащи обучението по изобразително изкуство.

Чл. 2. Художествената галерия осъществява своята дейност въз основа на Правилника на ШУ „Еп. Константин Преславски“ и ПФ, както и други нормативни документи и разпоредби регламентиращи дейностите на университета и факултета.

Чл. 3. Дейността на галерията се осъществява, подпомага, координира и контролира от:

  1. Методически –от катедра ПИИ

  2. Административно – финансово – от Декан  и ФС на ПФ

  3. Художествената галерия се създава и закрива по предложение от катедра ПИИ, гласува на ФС и утвърждава от АС на ШУ.

  4. За координиране дейността на галерията се създава художествен съвет от трима хабилитирани лица, членове на катедра ПИИ, който се гласува на катедрено заседание (явно гласуване) и се утвърждава от Декана на ПФ.

Раздел II

Ръководство и организация дейността на галерията

Чл. 5. Галерията се ръководи от ръководителя на катедра ПИИ.

Чл. 6. Ръководителя на катедра ПИИ е член на художествения съвет. Художествения съвет организира планирането на изложбите през цялата учебна година.

Чл. 7. Галерията осъществява своята дейност съобразена с дейността на ШУ „Еп. Константин Преславски“ и ПФ:

  1. Учебно – образователна;

  2. Научно – изследователска;

  3. Експозиционна и изложбена

  4. Изкуствоведска

Раздел III

Финансиране

Чл. 8. Средствата необходими за функциониране  и дейност на галерията (консумативи, стъкла, щипки, корда и др.) са от бюджета на ПФ и се гласуват на ФС по предложение на ръководителя на катедра ПИИ.

  1. Могат да бъдат привличани и средства осигуряващи дейността или награден фонд, стимулиращ участниците и от фирми и други организации, фондации и сдружения.

Раздел IV

Материално – техническа база

Чл. 9. Галерията използва за своя експозиционна площ фоайето на партерния етаж на корпус 2 на ПФ. Помещението се гласува на ФС по предложение на катедра ПИИ.

Раздел V

Заключителни разпоредби

Чл. 10. В експонирането на произведенията на изложбите участват всички  членове на катедрата. Технически организатор на експонирането е специалиста при ателието по графика.

Чл. 11. Организирането на гостуващи изложби извън графика на галерията се организират с решение на художествения съвет.

Чл. 12. В началото на всяка учебна година художествения съвет прави заседание и утвърждава план за изложбената дейност.