Съобщенияабв

 

ОБЯВА

Колеж-Добрич при ШУ „Епископ К. Преславски”

обявява конкурс по национална научна програма „Млади учени и постдокторанти”

 

Във връзка с изпълнението на Програмата, Колеж-Добрич ще финансира 1 млад учен или 1 постдокторант

 

Правила за участие: pravila_kandidatstvane.doc

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография
  2. Диплома за получена докторска степен
  3. Сертификат за владеене на чужд език
  4. Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
  5. Описание на досегашната научна работа на кандидата
  6. Списък с публикации и проекти, в които е участвал, притежание на патенти (ако е приложимо)
  7. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития (само за кандидатите за постдокторанти)
  8. Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа
  9. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка
  10. Награди или грамоти

Срок за кандидатстване: 28.02.2019 г. 16:30 ч.

Документите на кандидатите се приемат в Директорска канцелария (каб. 202 на Колеж-Добрич) всеки работен ден от 8:00-16:30 ч.

 

            Бюджет за 2018 г.: 3 600 лв.

 

            Комисия за оценяване на кандидатите:

Председател: проф. д-р Найден Вълков Ненков

       Членове:  доц. д-р Албена Маринова Иванова

                        гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова - постдокторант