Специалностиабв


Специалности в ОКС "Професионален бакалавър":
Начална училищна педагогика и информационни технологии
Начална училищна педагогика и чужд език - Английски език
Предучилищна педагогика и чужд език - Английски език
Информатика и информационни технологии
Растителна защита